Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

Prvé oznámenia o novom indexe daňovej spoľahlivosti

Kategória: Aktuality Zdroj: Finančná správa SR

Finančná správa v týchto dňoch doručí daňovým subjektom prvé oznámenia o novom indexe daňovej spoľahlivosti. Celkovo rozpošle postupne viac ako 600 tisíc oznámení. Po novom bude hodnotenie daňových subjektov verejne dostupné (v zozname zverejnenom do 30.9.2022) a vzhľadom na úpravu kritérií aj transparentnejšie.

Prvé daňové subjekty sa v týchto dňoch dozvedia svoje hodnotenie v rámci indexu daňovej spoľahlivosti. Hodnotenými daňovými subjektami sú podnikatelia, ktorí boli registrovaní na daň z príjmov do 31.12.2019, aktuálne platná registrácia nebola a nie je prerušená, k dátumu hodnotenia nie sú v konkurze alebo v likvidácii a fyzické osoby v podanom daňovom priznaní k typu B uviedli za posledné zdaňovacie obdobie nenulové príjmy z podnikania alebo vykázali stratu z podnikania.

Prepočet indexu sa vykoná automatizovaným algoritmom na základe kritérií, ktoré sú vyjadrením plnenia povinností voči finančnej správe podľa daňového poriadku alebo osobitných predpisov a na základe ekonomických ukazovateľov. Celkovo finančná správa pošle viac ako 600 tisíc oznámení, preto ich doručovanie sa uskutoční postupne.

Pravidlá pre výpočet nového indexu budú dostupné na portáli finančnej správy, index je transparentný. Prepočet k 1.1.2022 sa uskutočnil na základe dát so stavom k 31.12.2021. Plnenie povinností daňového subjektu je hodnotené v rozsahu kritérií určených vyhláškou Ministerstva financií SR.

Porušenie povinností je bodovo hodnotené podľa závažnosti a dĺžky trvania. Zohľadňuje sa napr. nezaplatenie dane, oneskorené podanie daňového priznania a daňových dokumentov podľa jednotlivých daní, nálezy z kontroly, nedostatky pri používaní pokladnice e-kasa, alebo pri platbách v hotovosti. Index daňovej spoľahlivosti zohľadňuje aj ekonomické ukazovatele, ktoré sa vyhodnocujú prostredníctvom efektívnej daňovej sadzby. Efektívna daňová sadzba okrem prínosu pre štátny rozpočet cez vykázanú daň z príjmu, zohľadňuje aj spoločenský význam daňového subjektu ako zamestnávateľa, ktorý je vyjadrený prostredníctvom zrazenej dane zo závislej činnosti za svojich zamestnancov.

Za vysoko spoľahlivý je považovaný daňový subjekt, ktorý má pridelených maximálne 10 bodov a zároveň spĺňa podmienku ekonomického ukazovateľa. Za spoľahlivý daňový subjekt sa považuje taký, ktorý má pridelených viac ako 10 a zároveň menej ako 25 bodov, alebo ak má pridelených maximálne 10 bodov a zároveň nespĺňa podmienku ekonomického ukazovateľa. Nespoľahlivým je daňový subjekt, ktorý má pridelených minimálne 25 bodov.

Vysoko spoľahlivým a spoľahlivým daňovým subjektom finančná správa poskytne benefity a voči nespoľahlivým daňovým subjektom uplatní obmedzenia. Všetky benefity a obmedzenia sú zverejnené na portáli finančnej správy. Vysoko spoľahlivým daňovým subjektom budú poskytnuté aj benefity upravené priamo v príslušných právnych predpisoch. Sú nimi napr. zníženie úhrady za vydanie záväzného stanoviska na polovicu, či určenie lehoty najmenej 15 dní vo výzve v súvislosti s vykonávaním daňovej kontroly alebo výkonom miestneho zisťovania. Detailný popis kritérií ako aj všetky dôležité informácie k indexu daňovej spoľahlivosti budú postupne dostupné na špecializovanej podstránke na portáli finančnej správy. O najdôležitejších zmenách v indexe ako aj o jednotlivých kritériách diskutovala finančná správa aj s odbornou verejnosťou počas pracovného stretnutia, ktoré sa uskutočnilo tento týždeň, ako aj na stretnutí Konzultačnej rady, ktorá je poradným orgánom prezidenta finančnej správy, koncom novembra minulého roka.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.