Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

Rada EPSCO schválila smernicu o minimálnych mzdách v EÚ

Kategória: Aktuality Zdroj: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Štátny tajomník ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Juraj Káčer sa dnes, 16. júna, zúčastnil na Zasadnutí Rady ministrov pre zamestnanosť, sociálnu politiku, zdravie a záležitosti spotrebiteľov (Rada EPSCO). Európska komisia v rámci jarného balíka formulovala špecifické odporúčania pre jednotlivé krajiny, ktoré sa na zasadnutí Rady mohli k týmto návrhom vyjadriť. Členské štáty rokovali o viacerých oblastiach zamestnaneckej a sociálnej politiky. Významným prínosom zasadnutia bolo schválenie smernice o minimálnych mzdách v EÚ.

V rámci európskeho semestra Európska komisia analyzuje situáciu v oblasti zamestnanosti EÚ a formuluje odporúčania pre členské štáty akým spôsobom by mali reformovať jednotlivé oblasti politík zamestnanosti. V roku 2022 je počet odporúčaní pre členské štáty obmedzenejší, pretože jednotlivé opatrenia sú zhrnuté v národných plánoch obnovy a odolnosti. Odporúčania Európskej komisie sa týkajú implementácie tohto nástroja. Slovenská republika sa zaviazala k schváleniu dôchodkovej reformy a ku komplexnej reforme systému dlhodobej starostlivosti. V oblasti politiky trhu práce si v komponente 10 Slovenská republika stanovila ciele v oblasti lákania a udržania vysokokvalifikovanej pracovnej sily. Európska komisia odporúča pokračovať v implementácií opatrení z Plánu obnovy a odolnosti a ďalej odporúča zefektívniť daňový mix a tiež znížiť energetickú závislosť od fosílnych palív, diverzifikovať ich dovoz a zavádzať obnoviteľné zdroje energie.

Štátny tajomník Juraj Káčer vníma odporúčania Komisie pozitívne: „Pandémia Covid-19 spolu s prebiehajúcim ozbrojeným konfliktom na Ukrajine spôsobili hospodársku a celospoločenskú neistotu, ktorú reflektuje bezprecedentné zvyšovanie cien energií a potravín. V kontexte týchto geopolitických a sociálno-ekonomických vplyvov hodnotím odporúčania Jarného balíka Komisie v oblasti politiky zamestnanosti ako relevantné. Implementáciou národného plánu obnovy a odolnosti budeme napĺňať predmetné odporúčania.“

Na zasadnutí Rady EPSCO sa ukončili rokovania o návrhu smernice o minimálnych mzdách. Je to historický deň pre EÚ, pretože členské štáty dospeli po roku intenzívnych rokovaní k dohode a smernica získala širokú podporu. Tento nástroj má za cieľ zmiernenie pracovnej chudoby, zvýšenie ochrany zamestnancov a má tiež pozitívny dopad na rovnosť práv mužov a žien. „Schválenie smernice o primeraných minimálnych mzdách predstavuje významný míľnik v sociálnej politike EÚ. Za Slovenskú republiku som rád, že výsledná podoba smernice zohľadňuje národnú úpravu stanovovania minimálnych miezd vrátane dobre fungujúcich automatických mechanizmov. Podarilo sa nám aj udržať v prijateľnej podobe opatrenia na podporu kolektívneho vyjednávania,“ vyjadril sa Juraj Káčer.

Členské štáty EÚ rokovali aj o návrhu smernice, ktorý pojednáva o pracovných podmienkach a sociálnych právach v oblasti práce pre digitálne platformy a zabezpečenie ich udržateľného rastu v EÚ. Slovenská republika upozornila na viaceré skutočnosti, ktoré je v rámci rokovaní dôležité zohľadniť v záujme nájdenia vyváženého riešenia poskytujúceho ochranu samotným pracovníkom, ako aj tohto nového segmentu hospodárstva.

Zástupcovia vlád členských štátov EÚ diskutujú aj o zamestnávaní osôb so zdravotným postihnutím. Je v záujme Slovenskej republiky, aby sa zvyšoval počet inkluzívnych podnikov, ktoré prispôsobia svoje pracovné prostredie špecifickým potrebám ľudí so zdravotným znevýhodnením. Slovenská republika poukazuje na sociálny a ekonomický prínos začleňovania týchto ľudí na trhu práce a odbúravanie predsudkov o vysokých nákladoch inkluzívneho pracovného prostredia. Kľúčovú úlohu v tejto oblasti na Slovensku zahrávajú rozvíjajúce sa integračné sociálne podniky.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.