Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

Slovenská republika sa zúčastnila na prvej medzinárodnej zosúladenej inšpekcii práce pod taktovkou ELA

Kategória: Aktuality Zdroj: Národný inšpektorát práce

Slovenská republika sa zapojila do prvej medzinárodnej zosúladenej inšpekcie práce pod taktovou Európskeho orgánu práce so sídlom v Bratislave (ELA). Kontrola bola zameraná na dodržiavanie právnych predpisov najmä v oblasti pracovnoprávnych vzťahov, pravidiel vysielania zamestnancov a sociálnej legislatívy v doprave pri realizácii medzinárodnej kamiónovej dopravy.

Koordinovaný výkon inšpekcie práce sa uskutočnil 3. decembra 2021 súbežne v Slovenskej republike, Taliansku, Rumunsku a Belgicku, pričom inšpektori mali za úlohu preveriť spoločnosti, u ktorých existuje podozrenie,  že v nich dochádza k zneužívaniu zamestnancov zamestnávateľmi vykonávajúcimi túto činnosť vo viacerých členských štátoch EÚ.

V rámci SR sa do spoločného výkonu inšpekcie práce zapojili inšpektori práce z dvoch oddelení Inšpektorátu práce Bratislava. Inšpektori práce v rámci koordinovanej kontroly navštívili vytipované prevádzky vo svojom územnom obvode a preverovali podozrenie, že subjekty, ktoré sú súčasťou medzinárodnej siete firiem fungujú  na území Slovenska formou schránkových spoločností. Inšpekcia práce o svojich zisteniach informovala ELA a rovnako aj zahraničných partnerov.

Súbežný výkon koordinovaných kontrol vo viacerých štátoch poskytuje efektívnejšie a rýchlejšie riešenia zložitejších alebo rýchlo sa vyvíjajúcich problémov v oblasti cezhraničnej mobility pracovnej sily, ako sú agentúry dočasného zamestnávania alebo siete firiem pôsobiacich vo viac než jednom členskom štáte únie. Cieľom takýchto kontrol je predovšetkým zabezpečiť, aby sa spoločné pravidlá EÚ týkajúce sa mobility pracovnej sily presadzovali spravodlivým, jednoduchým a účinným spôsobom.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.