Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

Sociálna poisťovňa oznámi odvodové povinnosti živnostníkom a ostatným SZČO do 21. júla 2021

Kategória: Aktuality Autor/i: Sociálna poisťovňa Zdroj: SP

Od 1. júla čaká živnostníkov a ostatné samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) zmena odvodovej povinnosti. Na základe daňového priznania za minulý rok im môže vzniknúť, zaniknúť alebo ďalej pokračovať povinnosť platiť sociálne poistenie, a to v novej výške poistného. SZČO, ktorých sa zmena týka, bude Sociálna poisťovňa informovať do 21. júla 2021. Oznámenia im pošle automaticky, nemusia o nič žiadať.

Sociálna poisťovňa bude SZČO o vzniku, pokračovaní alebo zániku povinného poistenia informovať písomne (ak má SZČO aktivovanú e-schránku, tak prostredníctvom nej). Z tohto oznámenia sa živnostníci dozvedia všetky potrebné informácie o platení poistného. Prvý raz potom zaplatia poistné v novo určenej výške do 9. augusta 2021 (za mesiac júl). Netýka sa to tých SZČO, ktoré podávajú daňové priznanie v predĺženej lehote – tie dostanú informáciu o poistnom do 21. októbra 2021 a novo určené poistné prvý raz zaplatia do 8. novembra 2021.

Povinné poistenie SZČO vzniká od 1. júla 2021 fyzickým osobám, ktoré odovzdali daňové priznanie do 31. marca 2021, za kalendárny rok 2020 dosiahli príjem z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti vyšší ako 6 552 eur (čiže mali príjem 6 552,01 eura a viac) a zároveň majú k 1. júlu 2021 platné oprávnenie na vykonávanie činnosti. Ak SZČO nevykonáva činnosť na základe oprávnenia, povinné poistenie SZČO jej vzniká na základe dosiahnutej hranice príjmu. Tým SZČO, ktoré dosiahli príjem rovný alebo nižší ako 6 552 eur, povinné poistenie nevzniká, resp. od 1. júla 2021 im zanikne.

V kalendárnom roku 2021 pre povinne poistenú SZČO platí minimálny mesačný vymeriavací základ 546 eur, z toho vyplývajúce poistné je mesačne 180,99 eura (pre SZČO, ktoré majú priznaný starobný dôchodok alebo predčasný starobný dôchodok, a pre SZČO, ktoré sú poberateľmi výsluhového dôchodku a dovŕšili dôchodkový vek, je mesačná suma poistného 148,23 eura, keďže neplatia poistné na invalidné poistenie). Maximálny mesačný vymeriavací základ pre SZČO v kalendárnom roku 2021 je 7 644, 00 eur, z toho vyplývajúce poistné je mesačne 2 533,98 eura (pre SZČO, ktoré majú priznaný starobný dôchodok alebo predčasný starobný dôchodok a pre SZČO, ktoré sú poberateľmi výsluhového dôchodku a dovŕšili dôchodkový vek, je mesačné poistné 2 075,34 eura, pretože neplatia poistné na invalidné poistenie).


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.