Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

Sociálna poisťovňa posiela informáciu o poistnom aj SZČO s prerušeným poistením

Kategória: Aktuality Zdroj: Sociálna poisťovňa

Sociálna poisťovňa v týchto dňoch posiela samostatne zárobkovo činným osobám listy, v ktorých im oznamuje vznik, trvanie alebo zánik povinného sociálneho poistenia a výšku ich odvodovej povinnosti, ktorá sa na nich vzťahuje od 1. júla 2022. Týka sa to aj SZČO s prerušeným poistením, ktorým je táto informácia doručovaná z informačných dôvodov.

Oznámenie teda dostanú aj tie SZČO, ktoré momentálne neplatia poistné z dôvodu prerušenia poistenia (napr. z dôvodu pozastavenia svojej činnosti, poberania rodičovského príspevku a pod.) alebo z dôvodu vylúčenia povinnosti platiť poistné (napr. z dôvodu poberania materského). Napriek tomu, že v súčasnosti nie sú povinné platiť poistné, oznámenie im Sociálna poisťovňa zasiela, aby v budúcnosti vedeli, v akej výške budú poistné platiť v prípade, ak prerušenie alebo vylúčenie ukončia. Poistné začnú platiť odo dňa nasledujúceho po ukončení prerušenia alebo vylúčenia.

Sociálna poisťovňa tiež pripomína, že SZČO, ktorých prerušenie povinného poistenia (napr. z dôvodu pozastavenia prevádzkovania živnosti) nastalo pred dňom vzniku povinného poistenia uvedeného v oznámení a povinnosť platiť poistné im vznikla od 1. júla 2022, sú povinné oznámiť Sociálnej poisťovni vznik prerušenia poistenia. Je zároveň potrebné, aby SZČO podľa konkrétneho dôvodu prerušenia poistenia buď v lehote do 30 dní alebo v lehote do 8 dní oznámili Sociálnej poisťovni aj skončenie prerušenia poistenia prostredníctvom Registračného listu FO – zánik prerušenia. Dodávame, že uvedenú povinnosť oznámiť vznik a zánik prerušenia poistenia SZČO nemá v prípade dočasnej pracovnej neschopnosti zaznamenanej v systéme elektronického zdravotníctva.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.