Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

Sociálna poisťovňa zriadila pre poistencov štátu novú elektronickú službu: Individuálny účet poistenca štátu

Kategória: Aktuality Autor/i: Sociálna poisťovňa Zdroj: Sociálna poisťovňa

Sociálna poisťovňa na svojej internetovej stránke www.socpoist.sk v časti Prihlásenie do e-Služieb zriadila pre poistencov štátu novú elektronickú službu – Individuálny účet poistenca štátu.

Prostredníctvom tejto služby si poistenci štátu, teda fyzické osoby, za ktoré poistné na dôchodkové poistenie platí štát, môžu nájsť všetky informácie o dôchodkovom poistení. Sociálna poisťovňa im tak už nebude zasielať „papierové“ oznámenia o vzniku/zmene/zániku ich dôchodkového poistenia.

Ak už v minulosti Sociálna poisťovňa pridelila poistencovi štátu prístup k elektronickej službe Individuálny účet poistenca, tento prístup mu umožňuje vstup aj k elektronickej službe Individuálny účet poistenca štátu. V opačnom prípade sa môže obrátiť na pobočku Sociálnej poisťovne príslušnú podľa miesta trvalého pobytu, ktorá mu pre predložení dokladu totožnosti a podpísaní dohody umožní bezplatne získať prístup k svojmu Individuálnemu účtu poistenca štátu.

Poistencom štátu je, a teda táto služba sa týka nasledujúcich kategórii poistencov:

  • fyzická osoba (rodič alebo osvojiteľ dieťaťa, prípadne jeho manžel/manželka, osoba, ktorej bolo dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia príslušného orgánu), ktorá sa riadne stará o dieťa do šiestich rokov jeho veku,
  • fyzická osoba, ktorá sa riadne stará o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom po dovŕšení šiestich rokov jeho veku, najdlhšie do 18 rokov jeho veku,
  • fyzická osoba, ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na opatrovanie,
  • fyzická osoba, ktorá má podľa zmluvy o výkone osobnej asistencie vykonávať osobnú asistenciu fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím (ŤZP) najmenej 140 hodín mesačne,
  • vojak dobrovoľnej vojenskej prípravy podľa osobitného predpisu a
  • fyzická osoba, ktorá má priznaný kompenzačný príspevok (platí od 1. apríla 2020).

Štát platí poistné na dôchodkové poistenie aj za povinne dôchodkovo poisteného zamestnanca a samostatne zárobkovo činnú osobu v období, v ktorom sa im poskytuje materské. Obdobie, za ktoré platí poistné na dôchodkové poistenie štát, sa týmto osobám – poistencom štátu – v budúcnosti zhodnotí ako obdobie dôchodkového poistenia na účely nároku na niektorú z dôchodkových dávok.

Viac informácií o poistencoch štátu tu: Matka- opatrovateľ - asistent


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.