Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

UPOZORNENIE k poskytovaniu SOS dotácie

Kategória: Aktuality Autor/i: MPSVaR Zdroj: MPSVaR

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) poskytne SOS dotáciu na základe žiadostí doručených najneskôr do 7. augusta 2020 (vrátane). MPSVR dňom 8. augusta 2020 zastavuje prijímanie nových žiadostí o SOS dotáciu. Všetkým žiadateľom, ktorí stále nemajú príjem a nezaslali MPSVR oznámenie o opätovnom vykonávaní činnosti, z ktorej im plynie nárok na príjem, bude poskytnutá dotácia aj na mesiac august, ak bude táto situácia u žiadateľa pretrvávať minimálne do 15. augusta 2020 (vrátane). Vyplatením SOS dotácie za mesiac august sa poskytovanie dotácie fyzickým osobám podľa § 3 nariadenia vlády SR č. 103/2020 Z. z. ukončuje.

Čo robiť po skončení poberania SOS dotácie?

  • Pomoc v hmotnej núdzi - ak je domácnosť v nepriaznivej sociálnej situácii, môže sa obrátiť priamo na príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny so žiadosťou o poskytnutie pomoci v hmotnej núdzi. Pomoc v hmotnej núdzi sa poskytuje podľa zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a to ak domácnosť v hmotnej núdzi splní taxatívne stanovené podmienky citovaného zákona. Všetky potrebné informácie nájdete na https://www.employment.gov.sk/sk/rodina-socialna-pomoc/hmotna-nudza/ .
  • Jednorazová dávka – podľa ustanovenia § 17 zákona č. 417/2013 Z. z. – je určená na úhradu mimoriadnych výdavkov členov domácnosti, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi , a to najmä na zabezpečenie nevyhnutného ošatenia, obuvi, nevyhnutného vybavenia domácnosti, ako napr. postele, stola, stoličky, chladničky, sporáku, vykurovacieho telesa, paliva, práčky, periny, posteľnej bielizne, bežného kuchynského riadu, mimoriadnych liečebných nákladov alebo školských potrieb. O túto dávku môže občan požiadať obec, ktorá ju môže schváliť najviac do výšky 644,49 eura, a to na základe preukázaných skutočných výdavkov .
  • Dotácia na podporu humanitárnej pomoci podľa ustanovenia § 9 ods. 1 a 2 zákona č. 544/2010 Z. z. je možné poskytnúť prioritne žiadateľovi v mimoriadne krízovej životnej situácii alebo v mimoriadne nepriaznivej sociálnej situácii, ako napr. strata živiteľa rodiny alebo živelná pohroma (záplavy, víchrica, prívalové dažde, požiar a iné), kedy fyzická osoba alebo domácnosť prišli o možnosť bývania, alebo sa im znehodnotil nábytok, ošatenie a podobne. Podrobné informácie sú uvedené na https://www.employment.gov.sk/sk/koronavirus-pracovna-socialna-oblast/humanitarna-pomoc/ . Vyplnenú a podpísanú žiadosť je potrebné doručiť na MPSVR SR. Výška poskytnutej dotácie môže byť maximálne 800 € v danom kalendárnom roku. Na poskytnutie dotácie nie je právny nárok.


Informácia pre žiadateľov o dotáciu:

Ministerstvo vyplatilo 3. augusta 2020 žiadateľom, ktorí požiadali o SOS dotáciu z dôvodu straty príjmu v dôsledku COVID-19 a k 31. júlu boli evidovaní v systéme ako oprávnení žiadatelia, dotáciu za mesiac júl. V prípade, že žiadatelia začali opäť pracovať, mali povinnosť oznámiť túto skutočnosť MPSVR, aby sa im vyplácanie SOS dotácie zastavilo. Ak tak do konca júla neurobili, dotácia im bola poskytnutá i na mesiac júl.

Na dotáciu za mesiac júl mali nárok aj tí žiadatelia, ktorí začali pracovať až od 16. júla 2020, teda 15 kalendárnych dní v mesiaci júl nemali možnosť pracovať.

Ak žiadateľ v mesiaci júl začal pracovať skôr ako 16. 7. 2020 a nezaslal na MPSVR SR oznámenie o tejto skutočnosti, je povinný sumu 210 eur vrátiť na účet MPSVR SR v tvare IBAN :

SK17 8180 0000 0070 0010 6819

Ako variabilný symbol /VS/ je potrebné uviesť číslo, pod ktorým bola dotácia odoslaná . Do poznámky je potrebné napísať svoje meno a priezvisko + text: vratka za mesiac júl.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.