Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

Úrady práce sociálnych vecí a rodiny majú nový nástroj na podporu znevýhodnených ľudí

Kategória: Aktuality Autor/i: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Znevýhodnení uchádzači o zamestnanie majú možnosť získať kvalitné odborné poradenstvo, ktoré im pomôže uplatniť sa na trhu práce. Na úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny sa môžu zapojiť do národného projektu Individualizovaný a komplexný prístup so zameraním na poradenské činnosti / Poradenstvom k zamestnaniu.

Cieľom národného projektu Individualizovaný a komplexný prístup so zameraním na poradenské činnosti / Poradenstvom k zamestnaniu je prispieť k zvýšeniu zamestnateľnosti znevýhodnených a mladých ľudí bez práce, k zvýšeniu ich konkurencieschopnosti na trhu práce a k zlepšeniu ich zručností pre riadenie vlastnej kariéry. Prvá samostatná akcia tohto projektu zameraná na mladých ľudí ohrozených situáciou NEET bola spustená začiatkom februára. V týchto dňoch je spustená druhá akcia projektu, tentokrát zameraná na vybrané skupiny znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie.

„V prvej časti tohto poradenského projektu sme sa zamerali na podporu mladých ľudí, v druhej časti rozširujeme podporu aj na ľudí s rôznymi znevýhodneniami. Je to ďalší krok k systematickému a komplexnému boju s nezamestnanosťou,“ povedal minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš.

Účastníci sa v priebehu siedmych až štrnástich poradenských stretnutí zamerajú na vytvorenie individuálneho plánu, ktorý im na základe ich silných stránok, nadobudnutých zručností a predstáv o budúcom povolaní pomôže lepšie sa uplatniť na trhu práce. Okrem toho získajú zručnosti a praktické skúsenosti pri hľadaní práce a ďalšie informácie, ktoré im pomôžu zvýšiť šance na uplatnenie. Na každom úrade práce, sociálnych vecí a rodiny sú k dispozícií kvalifikovaní odborníci, ktorí budú s účastníkmi projektu nacvičovať napríklad pracovný pohovor či prípravu kvalitného životopisu.  

„Pri tvorbe tohto projektu sme si dali záležať na tom, aby sme vedeli podať pomocnú ruku čo najväčšiemu počtu ľudí. Preto je zoznam skupín osôb, ktoré sa môžu na projekte zúčastniť, taký rozsiahly. Som presvedčený, že úrady práce, sociálnych vecí a rodiny by tu mali byť pre každého, kto potrebuje pomoc,“ vysvetlil generálny riaditeľ a generálny tajomník služobného úradu Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny Peter Ormandy.

Druhá akcia projektu je určená nasledujúcim skupinám znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie:

 • občania nad 50 rokov,
 • občania vedení v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej 12 po sebe nasledujúcich mesiacov,
 • občania s nižším ako stredným odborným vzdelaním,
 • občania, ktorí najmenej 12 kalendárnych mesiacov pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie nemali pravidelne platené zamestnanie a nevykonávali alebo neprevádzkovali samostatnú zárobkovú činnosť dlhšie ako 6 po sebe nasledujúcich mesiacov,
 • štátni príslušníci tretej krajiny, ktorým bol udelený azyl alebo ktorým bola poskytnutá doplnková ochrana,
 • občania žijúci ako osamelé dospelé osoby s jednou alebo viacerými osobami odkázanými na ich starostlivosť alebo starajúci sa aspoň o jedno dieťa pred skončením povinnej školskej dochádzky,
 • občania so zdravotným postihnutím,
 • občania, ktorí ukončili poberanie materského alebo rodičovského príspevku menej ako dva roky pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie a počas poberania materského alebo rodičovského príspevku nemali príjem zo zárobkovej činnosti zamestnanca a zo samostatnej zárobkovej činnosti.

Poradenstvo bude v rámci projektu poskytované bezplatne. Každý účastník projektu bude mať okrem toho možnosť získať finančný príspevok na cestovné a stravu v maximálnej výške 93,80 Eur. Celková výška príspevku bude závisieť od počtu poradenských stretnutí, na ktorých sa znevýhodnený uchádzač o zamestnanie zúčastní prezenčným spôsobom. Bližšie informácie o projekte a o podmienkach zapojenia sa záujemcovia dozvedia aj na príslušnom úrade práce, sociálnych vecí a rodiny.

Štatistické ukazovatele

Počet znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie v evidencii uchádzačov o zamestnanie v jednotlivých kategóriách na konci januára 2024 (jeden uchádzač o zamestnanie môže spadať do viacerých kategórií):

 • občania nad 50 rokov: 50 390 osôb,
 • občania vedení v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej 12 po sebe nasledujúcich mesiacov: 70 049 osôb,
 • občania s nižším ako stredným odborným vzdelaním: 56 180 osôb,
 • občania, ktorí najmenej 12 kalendárnych mesiacov pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie nemali pravidelne platené zamestnanie a nevykonávali alebo neprevádzkovali samostatnú zárobkovú činnosť dlhšie ako 6 po sebe nasledujúcich mesiacov: 96 142 osôb,
 • štátni príslušníci tretej krajiny, ktorým bol udelený azyl alebo ktorým bola poskytnutá doplnková ochrana: 4 osoby,
 • občania žijúci ako osamelé dospelé osoby s jednou alebo viacerými osobami odkázanými na ich starostlivosť alebo starajúci sa aspoň o jedno dieťa pred skončením povinnej školskej dochádzky: 1 138 osôb,
 • občania so zdravotným postihnutím: 5 344 osôb,
 • občania, ktorí ukončil poberanie materského alebo rodičovského príspevku menej ako dva roky pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie a počas poberania materského alebo rodičovského príspevku nemali príjem zo zárobkovej činnosti zamestnanca a zo samostatnej zárobkovej činnosti:
  3 374 osôb.

Tento projekt sa realizuje vďaka spolufinancovaniu z fondov EÚ v rámci Programu Slovensko.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.