Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

Vláda schválila Národný program reforiem SR

Kategória: Aktuality Autor/i: TASR

Návrat ku zdravým verejným financiám, rastúca produktivita podporená inováciami, zastavenie odlevu mozgov i zlepšovanie podnikateľského prostredia. To sú niektoré z problémov, ktorými sa zaoberá Národný program reforiem (NPR) Slovenskej republiky, schválený v stredu vládou SR.

"Do prípravy a realizácie NPR sú primárne zapojení ministri zodpovední za ekonomickú, sociálnu, školskú, zdravotnú a environmentálnu agendu, vrátane oblasti vymožiteľnosti práva. Ostatní ministri, splnomocnenci vlády a zástupcovia ostatných orgánov štátnej správy sa podieľajú na plnení stratégie v rámci spolupráce vo vybraných oblastiach," uviedol rezort financií v predkladacej správe k materiálu.

Program sa okrem iného venuje aj opatreniam v oblasti verejných financií. Prioritou vlády je podľa neho návrat ku zdravým verejným financiám pri rešpektovaní európskych aj národných rozpočtových pravidiel. Dlhodobá udržateľnosť verejných financií Slovenska totiž patrí medzi jednu z najslabších v rámci krajín EÚ. Tento stav má pomôcť zvrátiť najmä pripravovaná reforma I. dôchodkového piliera, ktorá opätovné naviaže dôchodkový vek na rast strednej dĺžky života. Rovnaký cieľ sleduje aj implementácia výdavkových limitov od roku 2023.

Jedným z nevyhnutných predpokladov pre dlhodobo udržateľný ekonomický rast je podľa materiálu rastúca produktivita, ktorá je výsledkom zavádzania inovácií. Na Slovensku doteraz chýba systematická nadrezortná koordinácia aktivít v oblasti výskumu a vývoja a motivácie pre efektívne prepojenie výskumu vo verejnom a súkromnom sektore boli nedostatočné.

Miera zamestnanosti na Slovensku dosiahla podľa rezortu financií priemer EÚ napriek nízkej zamestnanosti matiek s malými deťmi a nízko-vzdelaných. Slovensko ale potrebuje riešiť problém odlevu mozgov, ktorý ohrozuje dlhodobú konkurencieschopnosť ekonomiky pre nedostatok vysokokvalifikovaných pracovníkov. Prílev vysokokvalifikovanej pracovnej sily by malo zvýšiť zjednodušenie procesov v rámci pobytovej a pracovnej legislatívy. Prepojenie odborného vzdelávania a trhu práce zasa podľa predloženého materiálu podporí plánovaný vznik centier excelentnosti.

Materiál sa tiež venuje dostupnosti bývania, zlepšovaniu podnikateľského prostredia, zelenej transformácii, podpore obnoviteľných zdrojov energie a obehového hospodárstva či dekarbonizácii priemyslu.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.