Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

Zamestnanosť v 1. štvrťroku 2023

Kategória: Aktuality Autor/i: Štatistický úrad SR

Zamestnanosť SR začiatkom roka neklesla, pribudlo pracujúcich v službách, a najmä v Bratislavskom kraji

Počet pracujúcich medziročne mierne vzrástol v 11 z 18 sledovaných odvetví ekonomiky. Vývoj podporil najmä prírastok pracujúcich v službách dobiehajúcich dopady pandémie. Vo výrobných odvetviach zamestnanosť klesla, čo ovplyvnil najmä pokles v najpočetnejšom odvetví ekonomiky v priemysle.

Na slovenskom trhu práce podľa Výberového zisťovania pracovných síl (VZPS)1) pracovalo v prvom štvrťroku 2023 takmer 2 milióny 580-tisíc osôb. Počet pracujúcich2) sa medziročne zvýšil o 6,5 tisíc osôb, zamestnanosť vzrástla o 0,3 %.

Celková zamestnanosť sa medzikvartálne (oproti predchádzajúcemu štvrťroku) po sezónnom očistení nezmenila a ostala na úrovni 2 milióny 604-tisíc pracujúcich.

Miera zamestnanosti3), ktorá vyjadruje podiel pracujúcich z celkového počtu obyvateľstva sa medziročne zvýšila o 0,3 percentuálneho bodu (p. b.) na 76,8 %.

Prírastok počtu pracujúcich zaznamenalo celkovo 11 z 18 sledovaných odvetví ekonomiky. V službách pribudlo takmer 63-tisíc pracovníkov, ale vo výrobných odvetviach naopak, počet pracujúcich klesol o 56-tisíc osôb.

Služby, najviac poškodené dôsledkami pandémie, pokračovali v medziročnom náraste počtu pracujúcich, zamestnanosť aktuálne vzrástla o 4 %. Pracovalo v nich približne 1 milión 622-tisíc osôb, takmer 63 % všetkých pracujúcich.

Rast zamestnanosti v službách najvýznamnejšie ovplyvnil prírastok pracujúcich vo veľkých odvetviach zamestnávajúcich nad 150-tisíc ľudí – v zdravotníctve aj v obchode  pribudlo v každom viac ako 20 tisíc pracujúcich. Najdynamickejšia zmena sa prejavila v menších odvetviach – vo finančných službách medziročne vzrástla zamestnanosť o 25,2 % a v administratívnych službách o 16,5 %. Výraznejší medziročný úbytok nastal v umení, zábave a rekreácii, a tiež  v činnostiach nehnuteľností.

Z regionálneho hľadiska počas 1. štvrťroku 2023 počet pracujúcich medziročne vzrástol v štyroch z ôsmich krajov, najviac v Bratislavskom kraji o vyše 4 %. V regióne s najvyšším podielom na zamestnanosti tak medziročne pribudlo približne 15-tisíc pracúcich mužov a žien. Miernejší rasty bol zaznamenaný v Žilinskom, Prešovskom a Košickom kraji. V ďalších štyroch krajoch zamestnanosť medziročne klesala, ale nie dramaticky.  

Ilustračný obrázok - Graf

Stiahnite si graf vo vysokom rozlíšení vo formáte PDF (176 kB), alebo vo formáte PNG (114 kB).


Najnižšiu mieru zamestnanosti má dlhodobo Prešovský kraj, na začiatku tohto roka to bolo 70,9 %. Naopak, Bratislavský kraj si ako jediný zo všetkých krajov SR udržiaval v prvom štvrťroku 2023 mieru zamestnanosti nad úrovňou 85 %. V Bratislavskom kraji nastala aj najvýraznejšia medziročná zmena zvýšením miery zamestnanosti zvýšila o 2,2 p. b.

Za prácou do zahraničia4) vycestovalo v 1. štvrťroku 2023 okolo 119-tisíc občanov Slovenska, čo bolo o 8,2 % viac než v rovnakom období pred rokom. Pracovali najmä v stavebníctve, v priemysle a v zdravotníctve a sociálnej pomoci.

Podstatná väčšina tých, čo v zahraničí pracovali alebo dochádzali za prácou do zahraničia, pochádzala z Prešovského kraja (25 tis. osôb), z Nitrianskeho kraja (vyše 24 tis. osôb) a z Košického kraja (približne 20 tis. osôb). Medziročný nárast bol v Košickom kraji o 53 %, v Nitrianskom kraji o 47 % a v Trnavskom kraji takmer o 32 %.

  

  • 1) metodika VZPS je v súlade s medzinárodnými definíciami a odporúčaniami ILO a Eurostatu
  • 2) pracujúci v zmysle novej metodiky VZPS sú všetky osoby vo veku od 15 do 89 rokov, ktoré v sledovanom (referenčnom) týždni vykonávajú aspoň 1 hodinu prácu za mzdu, plat alebo iný druh odmeny alebo prácu za účelom dosiahnutia zisku, vrátane osôb vykonávajúcich prácu na základe dohôd, sezónnych pracovníkov, osôb na materskej alebo rodičovskej dovolenke, osôb pracujúcich v zahraničí menej ako 1 rok, osôb dochádzajúcich za prácou do zahraničia; respondenti sú zahrnutí do odvetví podľa ekonomickej činnosti miestnej jednotky nie celého podniku; podľa novej metodiky VZPS platnej od roku 2021 osoby na platených aktivačných prácach do tejto skupiny už nepatria; po novom sú medzi pracujúcimi zahrnuté aj osoby na rodičovskej dovolenke; údaje za vzorku boli dopočítané prostredníctvom nových integrovaných váh na populáciu očistenú o osoby v kolektívnych zariadeniach
  • 3) podiel počtu pracujúcich z celkového počtu obyvateľstva vo veku 20 - 64 rokov vyjadrený v percentách
  • 4) krátkodobá migrácia za prácou do zahraničia v trvaní do 1 roku, vrátane časovo neobmedzenej dochádzky za prácou cez hranice

Zdroj údajov databáza DATAcube:


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.