Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

Zamestnanosť v 4. štvrťroku a za rok 2023

Kategória: Aktuality Autor/i: Štatistický úrad SR

Zamestnanosť SR za vlaňajšok zostala v raste, viac pracujúcich  v službách negoval pokles vo výrobných odvetviach

Zamestnanosť SR v poslednom štvrťroku aj za celý rok 2023 nepatrne stúpla. V celoročnej bilancii to bol dôsledok dvoch protichodných trendov, nárasty počtov pracujúcich v obchode, v ubytovacích a stravovacích službách, ako aj v stavebníctve utlmili výrazné úbytky pracujúcich v priemysle a vo vzdelávaní.

Zamestnanosť podľa Výberového zisťovania pracovných síl (VZPS)1) poslednom štvrťroku 2023 medziročne vzrástla o 0,7 %, čo bola najvyššia hodnota za posledných päť kvartálov. Počet pracujúcich2) v SR  prekročil 2 milióny 640-tisíc osôb. Zamestnanosť SR po sezónnom očistení medzikvartálne (oproti 3. štvrťroku) vzrástla o 0,6 % na vyše 2 milióny 620-tisíc pracujúcich.

Miera zamestnanosti3), ktorá vyjadruje podiel pracujúcich z celkového počtu obyvateľstva sa medziročne zvýšila o 1,1 percentuálneho bodu (p. b.) na 78,3 %.

Celkovo v 4. štvrťroku 2023 z 18 sledovaných odvetví ekonomiky zamestnanosť medziročne vzrástla v 8, v službách pribudlo viac ako 9-tisíc a vo výrobných odvetviach 8-tisíc osôb.

Naďalej viac ľudí, takmer 63 % zo všetkých pracujúcich v SR, pracovalo v službách, čo predstavovalo vyše 1 milióna 654-tisíc osôb. Medziročne ich počet vrástol o 0,6 %. Priaznivý vývoj zamestnanosti v službách najviac ovplyvnil prírastok pracujúcich o vyše 23 % v ubytovacích a stravovacích službách, čo predstavovalo medziročný nárast o 21-tisíc pracujúcich osôb. Z veľkých odvetví služieb zamestnávajúcich nad 150-tisíc ľudí medziročne rástol počet pracujúcich vo verejnej správe a sociálnom zabezpečení o 4,4 %, ako aj vo veľkoobchode a maloobchode o 1,9 %, počet nových pracujúcich sa však v ani jednom prípade nedostal k hranici 10-tisíc osôb. Naopak, v odvetviach s najvyšším počtom pracujúcich (nad 150 tisíc osôb) bol zaznamenaný úbytok počtu pracujúcich – vo vzdelávaní o 3,5 %, v zdravotníctve a sociálnej pomoci o 2,9 %, v doprave a skladovaní o 1 % – dohromady v nich tak zamestnanosť klesla o viac než 15-tisíc osôb.

Spomedzi výrobných odvetví sa počet pracujúcich navýšil len v stavebníctve o 6,1 % čo predstavovalo zároveň druhý najvyšší medziročný nárast počtu pracujúcich (o takmer 16-tisíc) zo všetkých odvetví. V priemysle, najväčšom odvetví ekonomiky, pretrvával dlhodobý pokles zamestnanosti. V súhrne v posledných troch mesiacoch roka 2023 v ňom pracovalo takmer 650-tisíc osôb, čo bol medziročný pokles o 6,9 tisíca osôb (o 1,1%). Aktuálny počet pracujúcich bol až o 71 tisíc osôb nižší ako na konci roka 2021.

Ilustračný obrázok - Graf

 

Podľa vekového zloženia trh práce zaznamenal koncom roka vysoké medziročné prírastky o 8,4 % v skupine pracujúcich nad 59 rokov (o vyše 18-tisíc osôb) a v skupine od 50 do 54 (o 5,5 %), čo predstavovalo nárast o vyše 16-tisíc pracujúcich. Naopak, na trhu práce ubudli predovšetkým mladšie ročníky.

Z regionálneho hľadiska počas 4. štvrťroku 2023 počet pracujúcich medziročne vzrástol v 5 z 8 krajov SR, najvýraznejšie v Banskobystrickom kraji o 3,8 % (o 11-tisíc osôb). V Bratislavskom a Žilinskom kraji pribudlo rovnako, čiže 9,4 tisíca pracujúcich. Zamestnanosť sa mierne znížila v Trnavskom, Prešovskom a Košickom kraji.

Najvyššiu mieru zamestnanosti s hodnotou nad hranicou 80 % dosiahli okrem Bratislavského aj Žilinský a Nitriansky kraj. Najvýraznejšia zmena nastala v Banskobystrickom kraji, kde sa miera zamestnanosti vo 4. štvrťroku 2023 medziročne zvýšila až o 3,4 p. b. na 76,9 %. Najnižšiu mieru zamestnanosti má už tretí štvrťrok po sebe Košický kraj (71,3 %).

Za prácou do zahraničia4) dochádzalo vo 4. štvrťroku 2023 119-tisíc občanov Slovenska, čo bolo o 2,4 % viac než v rovnakom období roku 2022. Pracovali najmä v stavebníctve, v priemysle a v zdravotníctve a sociálnej pomoci. Väčšina z nich pochádzala z Prešovského kraja (vyše 33-tisíc osôb), ako aj Žilinského a Košického kraja (oba podobne cez 17-tisíc osôb). Najvyšší medziročný nárast počtu osôb dochádzajúcich za prácou za hranice SR mali v Trenčianskom kraji.

Zamestnanosť v roku 2023 v porovnaní s rokom 2022

Počet pracujúcich v SR v súhrne za rok 2023 medziročne stúpol o 6 tisíc osôb (o 0,2 %) na 2 milióny 610-tisíc osôb. Celkovo z 18 sledovaných odvetví ekonomiky sa v 11 počet pracujúcich medziročne zvýšil. Pozitívny výsledok zamestnanosti bol najmä dôsledkom prírastku počtu pracujúcich v službách o 33,6 tisíca osôb (rast o 2,1 %). Naopak, vo výrobných odvetviach 27,6 tisíc pracujúcich ubudlo (pokles o 2,8 %).

Najvýznamnejšie sa zvýšili počty pracujúcich vo veľkoobchode a maloobchode, ďalej v  ubytovacích a stravovacích službách  a finančných službách či stavebníctve. Vo všetkých pribudlo medziročne viac ako 10 – tisíc pracujúcich. Naopak, najvyšší medziročný  úbytok pracujúcich v súhrne na celoročnej úrovni nastal v priemysle o viac ako 33 tisíc (pokles o 5 %), a tiež vo vzdelávaní o vyše 12 – tisíc osôb (pokles o 4,5 %).

Ilustračný obrázok - Graf

Z regionálneho hľadiska za celý rok 2023 počty pracujúcich medziročne vzrástli v 5 krajoch SR, najvýraznejšie v Bratislavskom kraji o 2,5 %. Naopak v troch krajoch sa prejavil úbytok pracujúcich, najvýraznejší v Trnavskom kraji o 2,2 %.

Miera zamestnanosti SR za celý rok 2023 stúpla o 0,8 p. b. na aktuálnych 77,5 %, pričom  najdynamickejšie sa zmenila v Nitrianskom kraji, kde narástla o 1,8 p. b. na 79,3 %. Počet osôb pracujúcich v zahraničí sa oproti roku 2022 zvýšil o 0,4 %, do zahraničia za prácou dochádzalo vyše 116-tisíc osôb.

1) metodika VZPS je v súlade s medzinárodnými definíciami a odporúčaniami ILO a Eurostatu

2) pracujúci v zmysle novej metodiky VZPS sú všetky osoby vo veku od 15 do 89 rokov, ktoré v sledovanom (referenčnom) týždni vykonávajú aspoň 1 hodinu prácu za mzdu, plat alebo iný druh odmeny alebo prácu za účelom dosiahnutia zisku, vrátane osôb vykonávajúcich prácu na základe dohôd, sezónnych pracovníkov, osôb na materskej alebo rodičovskej dovolenke, osôb pracujúcich v zahraničí menej ako 1 rok, osôb dochádzajúcich za prácou do zahraničia; respondenti sú zahrnutí do odvetví podľa ekonomickej činnosti miestnej jednotky nie celého podniku; podľa novej metodiky VZPS platnej od roku 2021 osoby na platených aktivačných prácach do tejto skupiny už nepatria; po novom sú medzi pracujúcimi zahrnuté aj osoby na rodičovskej dovolenke; údaje za vzorku boli dopočítané prostredníctvom nových integrovaných váh na populáciu očistenú o osoby v kolektívnych zariadeniach

3) podiel počtu pracujúcich z celkového počtu obyvateľstva vo veku 20 - 64 rokov vyjadrený v percentách

4) krátkodobá migrácia za prácou do zahraničia v trvaní do 1 roku, vrátane časovo neobmedzenej dochádzky za prácou cez hranice


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.