Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

Zmeny v pracovnoprávnych predpisoch na základe zákona v súvislosti s treťou vlnou pandémie ochorenia COVID-19

Kategória: Aktuality Zdroj: Národný inšpektorát práce

Od 15. novembra 2021 je účinný zákon č. 412/2021 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s treťou vlnou pandémie ochorenia COVID-19.

Zákonník práce je doplnený o nové ustanovenia (odseky 6 a 7) § 250b, ktorý sa uplatňuje v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu a počas dvoch mesiacov po ich odvolaní. Odsekom 6 bolo doplnené, že ak počas účinnosti opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosných ochorení alebo opatrenia pri ohrození verejného zdravia nariadených príslušným orgánom verejného zdravotníctva vydaných na základe osobitného predpisu, ktorým sa pre zamestnávateľa upravuje dočasné podmieňovanie vstupu na pracovisko príslušným dokladom, zamestnanec nepredložil zamestnávateľovi príslušný doklad preukazujúci skutočnosti podľa osobitného predpisu alebo zamestnanec, ktorý nepredložil tento doklad, odmietol možnosť bezplatného otestovania ponúknutú zamestnávateľom a zamestnávateľ mu z tohto dôvodu neumožnil vstup na pracovisko a výkon práce, ide o prekážku v práci na strane zamestnanca bez náhrady mzdy, ak sa zamestnávateľ nedohodne so zamestnancom inak.

Podstatnými skutočnosťami pre uplatňovanie tohto ustanovenia sú:

  • existencia a účinnosť opatrenia vydaného príslušným orgánom verejného zdravotníctva na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosných ochorení alebo opatrení pri ohrození verejného zdravia, ktoré umožní zamestnávateľovi dočasne podmieňovať vstup na pracovisko príslušným dokladom (napr. covid passom, lekárskym potvrdením),
  • ponuka možnosti bezplatného testovania na COVID-19 zo strany zamestnávateľa pre jeho zamestnancov (zákon v tejto súvislosti vyžaduje ponuku možnosti, neumožňuje vydanie príkazu na povinné testovanie sa),
  • zamestnancovi sú dané dve možnosti, a to preukázať sa príslušným dokladom (napr. covid passom, lekárskym potvrdením) alebo využiť možnosť bezplatného testovania na COVID-19 ponúknutú zamestnávateľom. Následkom nepreukázania sa uvedeným dokladom a súčasného odmietnutia možnosti otestovať sa je, že zamestnávateľ zamestnancovi neumožní vstup na pracovisko a výkon práce. V takomto prípade pôjde o prekážku na strane zamestnanca bez náhrady mzdy, ak sa zamestnávateľ so zamestnancom nedohodne inak (napr. na poskytnutí náhrady mzdy, na výkone práce z domácnosti zamestnanca).

Ďalšie doplnené ustanovenie sa vzťahuje na skutočnosť, ak nebol vydaný osobitný predpis (vyhláška Úradu verejného zdravotníctva), zamestnávateľ môže postupovať podľa odseku 6, ak je to nevyhnutné na účely zabezpečenia ochrany zdravia pri práci podľa osobitných predpisov vrátane takého spôsobu organizácie práce, ktorý vylúči alebo zníži nebezpečenstvo šírenia prenosného ochorenia; v tomto prípade nejde o prekážku v práci na strane zamestnanca.

Počas obdobia v rámci mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu a počas dvoch mesiacov po ich odvolaní, v ktorom nie je účinné opatrenia vydaného príslušným orgánom verejného zdravotníctva na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosných ochorení alebo opatrení pri ohrození verejného zdravia, ktoré umožní zamestnávateľovi dočasne podmieňovať vstup na pracovisko, je daná zamestnávateľom možnosť ponúknuť zamestnancom bezplatné testovanie na COVID-19 a možnosť vyžadovať od zamestnancov preukázanie sa príslušným dokladom (napr. covid passom, lekárskym potvrdením). Uplatnenie týchto možností musí byť nevyhnutné na účely zabezpečenia ochrany zdravia pri práci podľa osobitných predpisov. Ak sa v tomto období zamestnanec nepreukáže príslušným dokladom alebo ak odmietne testovanie, nepôjde o prekážku v práci na strane zamestnanca. Z uvedeného možno usudzovať, že rozhodnutím zamestnávateľa o neumožnení vstupu na pracovisko a výkonu práce vznikne prekážka v práci na strane zamestnávateľa v zmysle § 142 ods. 3 Zákonníka práce.

Zákonník práce bol zároveň doplnený o ustanovenie § 250ba, ktoré uvádza, že podmienky bezplatného dodania testov na umožnenie ponuky testovania na COVID-19 zo strany zamestnávateľov určí vláda Slovenskej republiky.

Tieto nové ustanovenia sa budú v praxi aplikovať do 30. apríla 2022.

Zmena Zákonníka práce sa uplatňuje na všetkých zamestnávateľov a zamestnancov, ktorí majú založené pracovnoprávne vzťahy na základe Zákonníka práce a na služobné úrady a štátnych zamestnancov, na prokurátorov a právnych čakateľov prokuratúry, na príslušníkov Hasičského a záchranného zboru

Obdobná právna úprava bola prijatá aj do osobitného predpisu, ktorý upravuje štátnu službu príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície, do osobitného predpisu o štátnej službe profesionálnych vojakov a do osobitného predpisu o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 vzťahujúceho sa na príslušníkov finančnej správy.

Zákon 412/2021 Z. z. mení aj zákon o sociálnom poistení a zákon o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti. Do 30. novembra 2021 platí, že zamestnancovi, ktorý bol v čase trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 uznaný za dočasne práceneschopného z dôvodu nariadenia karanténneho opatrenia alebo izolácie, vzniká nárok na nemocenské (poskytované Sociálnou poisťovňou) od prvého dňa dočasnej pracovnej neschopnosti.

Ak dočasná pracovná neschopnosť vznikne po 30. novembri 2021 ustanovenie o poskytovaní nemocenského od prvého dňa dočasnej pracovnej neschopnosti sa neuplatní. Zamestnancom tak vznikne nárok na náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti poskytovanú zamestnávateľom. Nárok na náhradu príjmu si uplatní zamestnanec u svojho zamestnávateľa oznámením dočasnej pracovnej neschopnosti. Spôsob oznámenia nie je zákonom č. 462/2003 Z. z. upravený, preto je vhodné ho vopred u zamestnávateľa dohodnúť alebo ustanoviť a oboznámiť s ním všetkých zamestnancov.

Pre uplatňovanie nových ustanovení v praxi je potrebné venovať pozornosť v budúcnosti prijímaným opatreniam na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosných ochorení alebo opatreniam pri ohrození verejného zdravia nariadených príslušným orgánom verejného zdravotníctva vydaných na základe osobitného predpisu, ktoré bližšie ustanovia podmienky a pravidlá dočasného podmieňovanie vstupu na pracovisko príslušným dokladom.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.