Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Vzory

Dohoda o zasielaní niektorých dokladov elektronickými prostriedkami

Kategória: Zmluvy a dohody Autor/i: JUDr. Tatiana Mičudová, PhD.

V časti Súvisice formuláre a dokumenty pod textom uverejňujeme vzor dohody o zasielaní niektorých dokladov elektornickými prostriedkami. Vzor nemá záväzný charakter, je len vo forme odporúčania.

Podľa ust. § 38 ods. 1 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“): 

Zamestnanec, ktorý poberal zdaniteľné príjmy len zo závislej činnosti uvedené v § 5 a nepoberal príjmy, z ktorých sa daň vyberá zrážkou podľa § 43, pri ktorých uplatnil postup podľa § 43 ods. 7, alebo ktorý nie je povinný zvýšiť základ dane podľa § 11 ods. 11, môže najneskôr do 15. februára roka nasledujúceho po uplynutí zdaňovacieho obdobia požiadať o vykonanie ročného zúčtovania z úhrnnej sumy zdaniteľnej mzdy od všetkých zamestnávateľov, ktorí sú platiteľmi dane, ktoréhokoľvek z týchto zamestnávateľov. Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania doručí zamestnanec zamestnávateľovi v listinnej podobe, ak sa nedohodnú na jej doručení elektronickými prostriedkami.“

Podľa ust. § 39 ods. 5, ods. 6 a ods. 7 Zákona je možné, aby zamestnávateľ po vzájomnej dohode so zamestnancom zasielal dokumenty:

  • Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch,
  • Doklad o vykonanom ročnom zúčtovaní a
  • Potvrdenie o zaplatení dane

elektronickou formou

Táto forma je viac ako vhodná najmä v súčasnej situácii, keď väčšina zamestnancov pracuje z domu a zamestnávateľ má záujem znížiť náklady na poštovné.

Dohoda o zasielaní výplatnej pásky by mala obsahovať e-mailovú adresu zamestnanca, na ktorú má zamestnávateľ posielať výplatnú pásku, ale aj heslo, ktorým bude obsah výplatnej pásky chránený. Zamestnávateľ nemá právo prikázať zamestnancovi, aby bolo heslom rodné číslo zamestnanca. Na druhej strane si to zamestnanec môže zvoliť sám. 

Zdroj: www.ropoabce.skBezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.