Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

Ako budú SZČO platiť odvody od júla 2020

Kategória: Aktuality Autor/i: Sociálna poisťovňa

Keďže živnostníci a ostatné samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) majú zákonnú možnosť odložiť si v tomto mimoriadnom období podanie daňového priznania za rok 2019 až na koniec mesiaca nasledujúceho po mesiaci skončenia mimoriadnej situácie, aj posudzovanie ich povinného sociálneho poistenia a platenie odvodov v novej výške sa tým v niektorých prípadoch posúva. Daňové priznanie budú môcť SZČO podať až do konca mesiaca nasledujúceho po tom, ako vláda ukončí trvanie mimoriadnej situácie pre pandémiu. To pre nich z hľadiska platenia/neplatenia „nového“ poistného znamená, že Sociálna poisťovňa im až po odovzdaní daňových priznaní za rok 2019 bude môcť určiť, či a v akej výške budú povinní platiť poistné v ďalšom období.

V tejto súvislosti parlament prijal novelu zákona o sociálnom poistení, ktorá rieši posun posudzovania povinnosti odvádzať poistné podľa daňových priznaní za rok 2019. Keďže daňové priznanie je možné podať do konca mesiaca nasledujúceho po mesiaci skončenia mimoriadnej situácie, pre posudzovanie termínu vzniku/zániku povinného sociálneho poistenia SZČO budú rozhodujúce tieto základné životné situácie:

 

A. SZČO, ktoré podali daňové priznanie za rok 2019 do 31. marca 2020:

Vznik poistenia sa im bude posudzovať k 1. júlu 2020 tak ako doteraz.

Prípadné opravné daňové priznania, ktoré takáto osoba podá po 31. marci 2020 a ktoré budú mať vplyv na vznik/zánik sociálneho poistenia, resp. na výšku vymeriavacieho základu, budú zohľadnené až k prvému dňu tretieho kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom uplynula lehota na podanie daňového priznania (tá závisí od skončenia mimoriadnej situácie – pandémie).

 

B. SZČO, ktoré nepodali daňové priznanie za rok 2019 do 31. marca 2020 a využili „novú“ lehotu na podania daňového priznania počas pandémie:

Vznik poistenia sa im bude posudzovať k prvému dňu tretieho kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom uplynula lehota na podanie daňového priznania (tá závisí od skončenia mimoriadnej situácie – pandémie).

 

Príklad 1:

Vláda SR vyhlási skončenie mimoriadnej situácie – pandémie – v júni 2020, lehota na podanie daňového priznania za rok 2019 sa tak končí 31. júla 2020. Vznik poistenia SZČO sa bude posudzovať k 1. októbru 2020. Táto SZČO bude platiť poistné na sociálne poistenie od 1. júla 2020 do 30. septembra 2020 v takej výške, v akej ho platila do 30. júna 2020 na základe daňového priznania za rok 2018.

 

C. SZČO, ktoré majú predĺženú lehotu na podanie daňového priznania za rok 2019:

Tejto skupine živnostníkov sa bude posudzovať vznik/zánik poistenia v závislosti od toho, či posledný deň lehoty na podanie daňového priznania uplynie najneskôr 30. septembra 2020 alebo po tomto dátume (závisí od skončenia mimoriadnej situácie – pandémie).

Ak lehota na podanie daňového priznania v predĺženej lehote skončí:

  • do 30. septembra 2020, vznik poistenia sa im posúdi k 1. decembru 2020;
  • po 30. septembri 2020, vznik poistenia sa im posúdi od prvého dňa tretieho kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom uplynula lehota na podanie daňového priznania.

Príklad 2:

Vláda SR vyhlási skončenie mimoriadnej situácie – pandémie v júni 2020, lehota na podanie daňového priznania za rok 2019 sa končí 31. júla 2020. SZČO oznámila predĺženie lehoty na podanie daňového priznania (DP) o šesť mesiacov, t.j. do 30. septembra 2020. Lehota na podanie DP tejto SZČO uplynie 30. septembra 2020. Povinné poistenie jej potom vznikne od 1. decembra 2020 za predpokladu, že jej príjem z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti za rok 2019 bol vyšší ako zákonom stanovená hranica príjmu (6 078 eur). Ak nedosiahne túto výšku príjmu, povinné poistenie jej zanikne 30. novembra 2020.

Táto SZČO bude platiť poistné od 1. júla 2020 do 30. novembra 2020 v takej výške, v akej platila do 30. júna 2020 na základe DP za rok 2018.

Príklad 3:

Vláda SR vyhlási skončenie mimoriadnej situácie – pandémie v októbri 2020, lehota na podanie daňového priznania za rok 2019 končí 30. novembra 2020. SZČO oznámila predĺženie lehoty na podanie DP o tri mesiace, t.j. do 30. júna 2020. Nová lehota na podanie DP uplynie 30. novembra 2020. Povinné poistenie jej vznikne od 1. februára 2021 za predpokladu, že jej príjem z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti za rok 2019 bol vyšší ako zákonom stanovená hranica príjmu (6 078 eur). Ak nedosiahne túto výšku príjmu, povinné poistenie jej zanikne 31. januára 2021. Uvedený postup sa vzťahuje rovnako aj na tú SZČO, ktorá má predĺženú lehotu na podanie daňového priznania za rok 2019 o šesť mesiacov, t.j. do 30. septembra 2020.

Táto SZČO bude platiť poistné od 1. júla 2020 do 31. januára 2021 v takej výške, v akej platila do 30. júna 2020 na základe DP za rok 2018.

Sociálna poisťovňa má naďalej povinnosť oznámiť SZČO vznik poistenia, a to do 20 dní od tohto vzniku. Živnostníci teda dostanú po skončení mimoriadnej situácie od Sociálnej poisťovne písomné oznámenie aj s určením výšky „nového“ poistného na základe údajov z daňového priznania za rok 2019.

Zdroj: Sociálna poisťovňa


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.