Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

Ako požiadať o pandemické ošetrovné a jeho výplatu

Kategória: Aktuality Autor/i: Sociálna poisťovňa Zdroj: SP

 1. Poistenec musí prejaviť záujem o priznanie ošetrovného vyplnením
  a, formulára Žiadosť o ošetrovné (nárok uplatnený počas krízovej situácie). Tento formulár slúži na účely uplatnenia nároku na pandemické ošetrovné a poistenec ho podáva iba raz počas celej krízovej situácie alebo
  b, prostredníctvom vyhlásenia na origináli Žiadosti o ošetrovné potvrdenej ošetrujúcim lekárom (lekár potvrdzuje žiadosť v prípade ochorenia dieťaťa).

 2. Na to, aby bolo poistencovi ošetrovné aj vyplatené, na konci každého kalendárneho mesiaca, v ktorom poistenec osobne a celodenne ošetroval alebo sa osobne a celodenne staral o dieťa, resp. inú zákonom stanovenú osobu, musí zaslať pobočke vyplnené Čestné vyhlásenie k žiadosti o ošetrovné. Poistenec v ňom oznamuje skutočnosti potrebné pre posúdenie nároku na výplatu ošetrovného za príslušný mesiac, prípadne za viac mesiacov spolu. Sociálna poisťovňa potrebuje poznať presné dni, kedy sa ktorý rodič o dieťa staral, či bolo dieťa zapísané v detských jasliach, materskej škole alebo či je žiakom školy a či dieťa detské jasle, materskú školu alebo školu aj navštevovalo a pod.

 3. Žiadosť o ošetrovné (nárok uplatnený počas krízovej situácie) a čestné vyhlásenie k žiadosti o ošetrovné môže poistenec podať a odoslať Sociálnej poisťovni (SP) nasledovnými spôsobmi:

  • 3.1. Poštou alebo vhodením do schránky pobočky (originálna Žiadosť o ošetrovné potvrdená lekárom vždy); vtedy musia byť doklady vlastnoručne podpísané poistencom bez ohľadu na to, či sa nárok uplatňuje prostredníctvom originálu Žiadosti o ošetrovné potvrdenej lekárom alebo Žiadosti o ošetrovné (nárok uplatnený počas krízovej situácie). Kontakty na pobočky nájdete tu: Kontakty – pobočky

  • 3.2. Elektronicky, zaslaním elektronického formulára (vlastnoručný podpis poistenca sa nevyžaduje)

  • 3.2.1. V prípade, ak má poistenec aktivovanú elektronickú schránku na Ústrednom portáli verejnej správy (Slovensko.sk), pre vyplnenie a odoslanie Žiadosti o ošetrovné (nárok uplatnený počas krízovej situácie) kliknite TU, pre vyplnenie a odoslanie čestného vyhlásenia k žiadosti o ošetrovné kliknite TU a vyberte možnosť „Prihlásenie s eID“. Žiadosť a čestné vyhlásenie budú automaticky po odoslaní doručené do elektronickej schránky Sociálnej poisťovne

  • 3.2.2. V prípade, ak nemá poistenec aktivovanú elektronickú schránku na Slovensko.sk ale má mobilný telefón, na ktorý mu môže byť zaslaná sms notifikácia, pre vyplnenie a odoslanie žiadosti o ošetrovné (nárok uplatnený počas krízovej situácie) kliknite TU, pre vyplnenie a odoslanie čestného vyhlásenia k žiadosti o ošetrovné kliknite TU a vyberte možnosť „Prihlásenie bez eID“. Žiadosť a čestné vyhlásenie budú automaticky po odoslaní doručené do elektronickej podateľne Sociálnej poisťovne

  • 3.2.3. Oba spôsoby zaslania elektronického webového formulára sú dostupné aj cez portál elektronických služieb SP TU. „Prihlásenie s eID“ je určené pre poistencov uvedených v bode 3.2.1 a „Prihlásenie bez eID“ pre poistencov uvedených v bode 3.2.2

  • 3.3. V prípade, ak nemá poistenec aktivovanú elektronickú schránku na Slovensko.sknemá mobilné číslo, žiadosť a čestné vyhlásenie môže odoslať emailom (bez vlastnoručného podpisu) na E-mailovú adresu pobočky SP, pričom pre vyplnenie Žiadosti o ošetrovné (nárok uplatnený počas krízovej situácie) kliknite TU a pre vyplnenie čestného vyhlásenia k žiadosti o ošetrovné kliknite TU.

 4. Žiadosť o ošetrovné a čestné vyhlásenie k žiadosti o ošetrovné je potrebné zaslať na adresu miestne príslušnej pobočky (zamestnanec podľa sídla zamestnávateľa; SZČO alebo dobrovoľne poistená osoba podľa miesta trvalého bydliska).

 5. Tú istú žiadosť o ošetrovné (nárok uplatnený počas krízovej situácie) a čestné vyhlásenie k žiadosti o ošetrovné za to isté obdobie neposielajte opakovane alebo viacerými spôsobmi. Neoverujte si prijatie podania, o jeho doručení je poistenec informovaný elektronicky v závislosti od zvoleného spôsobu odoslania podania.

 6. Zamestnanec o tom, že bude ošetrovať člena rodiny, musí informovať svojho zamestnávateľa spôsobom určeným zamestnávateľom.

 7. Na základe doručenej prvej žiadosti o pandemické ošetrovné začne Sociálna poisťovňa konanie o nároku na ošetrovné. Rozhodnutie vydá v lehote 60 dní od doručenia žiadosti. Po vydaní rozhodnutia je ošetrovné vyplatené mesačne pozadu v lehotách určených pobočkou.

Upozornenie: Čestné vyhlásenie je možné poslať aj za dva, tri mesiace naraz, dávka však môže byť vyplatená až po doručení tohto vyhlásenia.

Ak chcete dávku za príslušný mesiac, treba vypĺňať a posielať tlačivo do Sociálnej poisťovne priebežne po mesiacoch.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.