Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

Ako sa vyhnúť daňovej exekúcii

Kategória: Aktuality Zdroj: Finančná správa SR

Občan či podnikateľ sa môže dostať do situácie, že nedokáže zaplatiť daň v lehote splatnosti a vznikne mu daňový nedoplatok. V takomto prípade je dôležité komunikovať s daňovým úradom, pričom daňovník môže využiť viaceré zákonné možnosti, ako túto situáciu riešiť. Pri zanedbaní svojich povinností musia daňovníci počítať s daňovou exekúciou vrátane výkonu daňovej exekúcie v teréne, kedy dochádza k odobratiu finančnej hotovosti. Finančná správa na plnenie zákonom daných povinností – vymáhať daňové nedoplatky aktívne využíva aj tento spôsob.

Platná legislatíva definuje niekoľko spôsobov výkonu daňovej exekúcie. Jedným z nich je aj spôsob výkonu daňovej exekúcie odobratím peňazí v hotovosti, teda výkon v teréne, a to priamo v prevádzke, byte, či dome daňového dlžníka. Finančná správa od septembra 2016 začala organizovať celoslovenské akcie výkonu daňovej exekúcie v teréne. Týchto akcií sa zúčastňujú všetky daňové úrady s výnimkou Úradu pre vybrané hospodárske subjekty, často aj v spolupráci s colnou časťou. Finančná správa uskutočnila za uvedené obdobie túto formu daňovej exekúcie už u 1958 daňových dlžníkov, z toho u 554 fyzických a 1404 právnických osôb, pričom len tento rok zexekvovali v hotovosti daňoví exekútori 255.359 eur. Finančná správa pri takýchto terénnych akciách nesleduje prioritne okamžitý fiškálny výnos, ale najmä ich efekt z hľadiska prevencie a zmeny správania daňových dlžníkov. Tento spôsob výkonu daňovej exekúcie sa osvedčil a má preukázateľný vplyv na zlepšenie platobnej morálky daňových dlžníkov. Zo strany finančnej správy ide teda o  opatrenie prevenčného charakteru, ktorým chce posilňovať uvedomelosť daňových dlžníkov aby si  riadne a včas plnili daňové povinnosti   

Počas terénnych akcií daňoví exekútori pristupujú k odobratiu peňazí v hotovosti a iných vecí, pri ktorých nedochádza k predaju, napríklad stravných lístkov, vkladných knižiek, listinných cenných papierov ako zmenka, šek a pod. Tento zákonný nástroj finančná správa využíva najmä v prípadoch, keď je zrejmé, že daňový dlžník dlhuje na daniach aj napriek tomu, že jeho majetkové pomery a forma podnikania nasvedčujú, že svoje podlžnosti je schopný , ale nie ochotný dobrovoľne uhradiť. Vo väčšine prípadov daňoví dlžníci so s exekútormi spolupracujú, nájdu sa však aj výnimky, kedy sú exekútori atakovaní, či už slovne alebo fyzicky a v nejednom prípade sa stretávajú aj s vyhrážaním. V takýchto prípadoch na spoluprácu privolajú daňoví exekútori aj políciu. 

V súvislosti s daňovými nedoplatkami finančná správa daňovníkov informuje, že majú niekoľko možností ako svoje problémy riešiť. V prvom rade by mal daňovník komunikovať so svojím daňovým úradom, v ideálnom prípade už v momente, keď sa jeho finančná situácia zhoršila a vie, že nebude schopný daň zaplatiť v lehote splatnosti, príp. v stanovenej výške. V takom prípade môže požiadať o odklad platenia dane, resp. o zaplatenie tejto dane v splátkach. Ak bude jeho žiadosti vyhovené, sumu nezaplatenej dane správca dane nezačne vymáhať v daňovom exekučnom konaní. V prípade včasného podania žiadosti a vydania rozhodnutia ešte pred splatnosťou dane,  daňový subjekt nebude musieť platiť úrok z omeškania, ale len úrok zo sumy odkladu dane alebo zo sumy povolenej splátky, kde je úroková sadzba výrazne nižšia.   

Po lehote splatnosti dane môže daňový subjekt písomne požiadať o odklad platenia daňového nedoplatku alebo o zaplatenie daňového nedoplatku v splátkach.  K žiadosti prikladá analýzu finančnej a ekonomickej situácie. Všetky podmienky sú zverejnené na portáli finančnej správy. [nové okno]

Ešte predtým, ako je daňový nedoplatok odstúpený na vymáhanie, daňový úrad môže vyzvať daňovníka, aby daňový nedoplatok zaplatil v náhradnej 15-dňovej lehote, avšak, zaslanie výzvy na zaplatenie daňového nedoplatku nie je povinnosťou ale iba možnosťou správcu dane a je ovplyvnená okrem iného aj predchádzajúcou daňovou disciplínou daňového subjektu. 


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.