Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

Budúce mamičky, nezabúdajte na dávku tehotenské – dá sa o ňu požiadať až tri roky spätne

Kategória: Aktuality Zdroj: Sociálna poisťovňa

Pomoc vo forme novej dávky tehotenské získalo od Sociálnej poisťovne v období od mája do septembra tohto roku priemerne mesačne takmer 19 tisíc budúcich mamičiek. Sociálna poisťovňa zo svojich štatistických údajov zároveň zistila, že viac mamičiek poberá dávku materské ako ich predtým poberalo dávku tehotenské. V rovnakom období od mája do septembra poberalo materské priemerne 26,5 tisíc poistenkýň. Jednou z príčin môže byť skutočnosť, že budúce mamičky o novej dávke tehotenské stále nevedia a neuplatnili si na ňu nárok podaním žiadosti. Aj preto im Sociálna poisťovňa v najbližších dňoch informačnými listami pripomenie, že túto možnosť ešte stále majú.

Sociálna poisťovňa aktívne osloví poistenky

Požiadať o tehotenské môžu poistenkyne až tri roky spätne, ak sa pôrod, resp. ukončenie tehotenstva uskutočnilo po 31. marci 2021. O dávku tak mamičky nemusia prísť. Sociálna poisťovňa ich preto aktívne na túto možnosť upozorní. V najbližších dňoch začne posielať listy s informáciami tým poistenkám, ktoré o dávku nepožiadali, hoci im nárok pravdepodobne vznikne. „Tehotenské má pomôcť budúcim mamičkám pripraviť sa na príchod bábätka. Táto nová dávka je tu pre ne, a preto sme sa rozhodli ich iniciatívne osloviť, aby ju využili. Chceme, aby sa dávka dostala k adresátkam v čo najväčšom možnom rozsahu,“ uviedol v tejto súvislosti generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Juraj Káčer.

Tehotenské zaviedla medzi nemocenské dávky novela zákona o sociálnom poistení od 1. apríla 2021, prvé dávky začala Sociálna poisťovňa vyplácať v máji 2021.

Kto má nárok na tehotenské

Dávka je určená pre ženy, ktoré sú na začiatku 13. týždňa tehotenstva (27. týždeň pred očakávaným dňom pôrodu) a sú nemocensky poistené (zamestnankyne, samostatne zárobkovo činné osoby a dobrovoľne nemocensky poistené osoby) alebo im k tomuto dňu plynie ochranná lehota po skončení nemocenského poistenia. Ďalšiu kategóriu tvoria budúce mamičky, ktoré majú v tento deň prerušené povinné nemocenské poistenie z dôvodu čerpania rodičovskej dovolenky (zamestnankyne, ktorým trvá pracovný pomer) alebo z dôvodu poberania rodičovského príspevku (samostatne zárobkovo činné osoby), ak nevykonávajú činnosť samostatne zárobkovo činnej osoby.

Ďalšou podmienkou nároku na tehotenské je 270 dní nemocenského poistenia v posledných dvoch rokoch pred začiatkom 13. týždňa tehotenstva a v prípade samostatne zárobkovo činných osôb a dobrovoľne nemocensky poistených osôb aj zaplatenie poistného včas a v správnej výške (nedoplatok musí byť nižší ako 5 eur). Dávku môžu získať všetky poistenky, ktoré spĺňajú spomínané podmienky a porodili, resp. ukončili tehotenstvo po 31. marci 2021. Nová dávka sa netýka tehotných študentiek, pre tie je určené tzv. tehotenské štipendium, o ktoré treba požiadať príslušnú školu.

Popri tehotenskej dávke možno naďalej pracovať

Sociálna poisťovňa dávku poskytuje až do skončenia tehotenstva (pôrodom, umelým prerušením tehotenstva alebo spontánnym potratom). Na rozdiel od väčšiny nemocenských dávok môžu budúce mamičky popri jej poberaní zároveň pracovať či podnikať, teda mať ďalší príjem alebo poberať iné dávky ako sú napr. materské, nemocenské či rodičovský príspevok. Nárok na tehotenské to neovplyvní. V tomto roku môže poistenka dostať tehotenské v rozpätí od 215,15 eura do 333,90 eura mesačne.

Ako o tehotenské požiadať a ako ukončiť jeho poberanie

Ak sa domnievate, že spĺňate podmienky nároku na tehotenské a doposiaľ ste nepodali žiadosť, požiadajte svojho gynekológa, aby Vám tlačivo Žiadosť o tehotenské, ktoré má od Sociálnej poisťovne k dispozícii, dodatočne potvrdil. Žiadosť potom predložte miestne príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne. Môžete tak urobiť elektronicky cez elektronický formulár ŽIADOSŤ O TEHOTENSKÉ, ku ktorému priložíte kópiu/sken 1. strany žiadosti (strana potvrdená lekárom). Žiadosť môže žena poslať pobočke aj poštou či doručiť ju osobne. Nárok na dávku si môžu mamičky uplatniť až tri roky spätne, o nič teda nemusia prísť. Stále ešte môžu získať finančnú pomoc na kompenzáciu zvýšených výdavkov v období tehotenstva, ktorá im pomôže preklenúť nové životné obdobie.

Po pôrode, resp. po ukončení tehotenstva netreba zabudnúť ani na povinnosť oznámiť ukončenie tehotenstva. Pobočke je potrebné zaslať Potvrdenie o skončení tehotenstva. Tlačivo má k dispozícii a rovnako ho vystaví lekár zdravotníckeho zariadenia, v ktorom bolo tehotenstvo ukončené alebo gynekológ, ktorý sa o ukončení tehotenstva dozvedel. Lekár na tlačive potvrdí dátum ukončenia tehotenstva. Je potrebné, aby lekárom potvrdené tlačivo poistenka doručila pobočke čo najskôr.

Ďalšie informácie vo veci podania žiadosti o túto dávku, podmienkach nároku, spôsobe jej výpočtu
a ukončenia nájdete tu: https://www.socpoist.sk/tehotenske/


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.