Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

Daňové priznanie je potrebné podať do konca marca

Kategória: Aktuality Zdroj: Finančná správa SR

Daňové priznanie (DP) k dani z príjmov za rok 2022 je potrebné podať do konca marca tohto roka a do tohto termínu je potrebné daň aj zaplatiť. Možné je tak urobiť aj z pohodlia domova, potrebné je mať len zriadenú elektronickú komunikáciu s finančnou správou. Klienti komfortnejšie zaplatia aj samotnú daň, nakoľko finančná správa od polovice februára umožňuje platbu daní platobnou kartou.

V tomto roku sa termíny na podanie DP nemenia. DP k dani z príjmov fyzických osôb je povinný podať každý daňovník, ak jeho zdaniteľné príjmy za minulý rok presiahli sumu 2289,63 eura, alebo ak vykazuje daňovú stratu. Do týchto príjmov sa zahŕňa akýkoľvek dosiahnutý príjem, ktorý je predmetom dane a nie je od dane z príjmov oslobodený. Do celkových zdaniteľných príjmov sa zahŕňa aj príjem dosiahnutý zo zdrojov v zahraničí, ak ide o daňovníka s neobmedzenou daňovou povinnosťou (tzn. rezidenta SR).

Existuje niekoľko výnimiek z povinnosti podať daňové priznanie za rok 2022. Týka sa to fyzickej osoby, ktorá:

  • dosiahla celkové zdaniteľné príjmy, ktorých výška nepresahuje sumu 2 289,63 eura s výnimkou daňovníka, ktorý vykázal daňovú stratu,
  • dosiahla príjmy oslobodené od dane (napr. poberala materský a rodičovský príspevok),
  • dosiahla príjmy, ktoré nie sú predmetom dane (napr. úver, pôžička),
  • dosiahla príjmy, u ktorých bola daň vyberaná zrážkou (napr. podiely na zisku, dávky z doplnkového dôchodkového sporenia, plnenia z poistenia).

Oproti minulému roku sa v tlačivách DP k dani z príjmov FO uskutočnilo niekoľko zmien. Vzhľadom na zmenu zákonných podmienok pri výpočte a uplatňovaní daňového bonusu na dieťa, došlo k úprave a doplneniu príslušných riadkov a textov tlačiva DP FO typu A a DP FO typ B a zaviedla sa v nich legislatívna skratka „daňový bonus podľa zákona“. V súvislosti s posunom rokov pri uplatňovaní daňovej straty a legislatívnych zmien zákona o dani z príjmov sa v tlačive DP FO typ B zmenila obsahová náplň príslušných stĺpcov, resp. riadkov. V tomto tlačive pribudla aj nová príloha č. 1b, v ktorej sa uvádza odpočet výdavkov (nákladov) na investície a do prílohy č. 2 bol doplnený nový oddiel pre výpočet dane z osobitného základu dane z príjmu kontrolovanej zahraničnej spoločnosti u fyzickej osoby.

DP k dani z príjmov právnických osôb je povinná podať každá právnická osoba, okrem:

  • daňovníka, ktorý nie je zriadený alebo založený na podnikanie, ak má iba príjmy, ktoré nie sú predmetom dane z príjmu, z ktorých sa daň vyberá zrážkou;
  • Národnej banky SR, ak má iba príjmy, ktoré nie sú predmetom dane z príjmu, z ktorých sa daň vyberá zrážkou;
  • občianskeho združenia, ak má iba príjmy, ktoré nie sú predmetom dane z príjmu, z ktorých sa daň vyberá zrážkou a príjmy z členských príspevkov podľa stanov, štatútu, zriaďovacích alebo zakladateľských listín, ktoré sú oslobodené od dane;
  • rozpočtovej a príspevkovej organizácie, ak má okrem príjmov, z ktorých sa daň vyberá zrážkou len príjmy oslobodené od dane;
  • registrovanej cirkvi a náboženskej spoločnosti, ak má iba príjmy, ktorými sú výnosy z kostolných zbierok, cirkevných úkonov, príspevky im plynúce a príjmy, z ktorých sa daň vyberá zrážkou;

Ak daňovníci zákonom stanovený termín nestíhajú, môžu FS oznámiť predĺženie lehoty na splnenie si tejto povinnosti o tri mesiace, resp. o šesť mesiacov v prípade príjmov zo zahraničia. Upozorňujeme, že oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie sa podáva na novom vzore, ktorý je zverejnený na portáli finančnej správy. V tomto roku neplatí zasielanie oznámenia na mailovú adresu podnety@financnasprava.sk.

Oznámenie o predĺžení lehoty musí byť podané najneskôr do 31.3.2023 na miestne príslušný daňový úrad (ak ho daňovník podáva v papierovej forme). Povinne elektronicky komunikujúce osoby oznamujú FS odklad elektronicky prostredníctvom portálu FS. Týka sa to FO, ktorá je podnikateľom podľa Obchodného zákonníka a je registrovaná pre daň z príjmov a rovnako aj právnická osoba zapísaná v Obchodnom registri. Oznámenie o predĺžení lehoty je možné podať iba na tlačive, ktorého vzor určilo Finančné riaditeľstvo SR, a ktoré je zverejnené na portáli finančnej správy.

Vybaviť daňové priznanie môžu daňovníci aj z pohodlia domova, keďže elektronickú komunikáciu s finančnou správou môže využívať ktokoľvek. Potrebné je sa registrovať na portáli finančnej správy. K registrácii je potrebný elektronický občiansky preukaz s čipom (eID), resp. kvalifikovaný elektronický podpis (KEP). Fyzické osoby môžu využiť aj možnosť uzavrieť s daňovým úradom tzv. dohodu o elektronickom doručovaní.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.