Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

Dialóg tripartity napreduje: schválili väčšinu materiálov

Kategória: Aktuality Zdroj: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Hospodárska a sociálna rada SR (HSR) v pondelok na 18. zasadnutí diskutovala o viacerých návrhoch zákonov. Sociálni partneri sa po dlhšom čase stretli opäť osobne. Konštruktívna diskusia priniesla prerokovanie a schválenie väčšiny materiálov, medzi ktorými boli aj návrhy zákonov z rezortov zdravotníctva, hospodárstva a životného prostredia.

V úvode predstavil predseda HSR a minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak Informatívnu správu o vyhľadávaní a potieraní nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania za rok 2021 , ktorú sociálni partneri vzali na vedomie.

Koncepciu rozvoja intermodálnej dopravy Slovenskej republiky do roku 2030 zobrali partneri tripartity na vedomie bez pripomienok.

Väčšina z diskutujúcich sociálnych partnerov súhlasila s predloženým návrhom zákona o odpadoch (z.č. 79/2015 Z.z.) bez pripomienok a odporučila ho na ďalšie legislatívne konanie.

Sociálni partneri súhlasili s návrhom nariadenia vlády Slovenskej republiky o ustanovení požiadaviek na dosiahnutie dobrého stavu vôd v znení nariadení vlády Slovenskej republiky č. 269/2020 Z.z. a č. 398/2012 Z.z. a jeho pokračovaním v legislatívnom procese.

Štátna tajomníčka ministerstva zdravotníctva predstavila návrh zákona o dlhodobej a paliatívnej zdravotnej starostlivosti. Zmyslom novely je, aby sa pacient čo najrýchlejšie dostal z nemocnice do prirodzeného prostredia. Nasledovala konštruktívna diskusia, pričom KOZ SR prednieslo niekoľko zásadných pripomienok. Tie boli ešte počas rokovania zapracované a partneri sa dohodli materiál odporučiť pre ďalšie legislatívne konanie.

Minister hospodárstva predložil tzv. zimný energetický balíček. Ide o zákon, ktorý bol predmetom medzirezortného pripomienkového konania. Jeho cieľom je transpozície EU smerníc. Bod uzavreli schválený s pripomienkami, materiál by mal ísť po zapracovaní pripomienok na rokovanie vlády.

Ministerstvo životného prostredia SR predstavilo návrh zákona o obchodovaní s emisnými kvótami (z.č.414/2012 Z.z.) ako aj návrh zákona o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia. Keďže rozpory neboli odstránené, sociálni partneri vyjadrili nesúhlas, aby v tejto podobe pokračoval v legislatívnom konaní.

Návrh zákona o slobodnom prístupe k informáciám (z.č. 211/2000 Z.z.) bol na tripartite konsenzuálne schválený a odporučený na ďalšie legislatívne konanie.

Návrh zákona o geologických prácach bol odsúhlasený pre ďalšie legislatívne konanie.

V druhom bode rokovania partneri HSR prerokovali Národný program reforiem 2022, predložený Ministerstvom financií SR. Z dôvodu rozsiahlosti a závažnosti materiálu a pretože ešte neboli predmetom medzirezortného pripomienkového konania sa partneri dohodli, že prezentovaný materiál bude najskôr predmetom medzirezortného pripomienkového konania a po jeho skončení predložený Hospodárskej a sociálnej rade SR na opätovné prerokovanie.

V bode rôzne prednieslo AZZZ SR materiál Prezentáciu národného projektu sektorovo riadenej inovácie, prínos a výsledky pre sociálnych partnerov a SR. HSR berie na vedomie túto informáciu, predseda HSR bude informovať ostatných členov vlády.

Aplikácia schémy mobility pracovnej sily na Slovensku, ktorú predstavilo RÚZ vznikala ešte pred vojnou na Ukrajine a pred pandémiou. Podľa RÚZ, zväzy dopravy hlásia problémy s vodičmi autobusov. Zatiaľ prípadné navyšovanie kvót predseda HSR navrhuje riešiť operatívne a k materiálu sa vrátiť v prípade potreby.

Predseda HSR a minister práce predstavil Informácie o opatreniach vlády v súvislosti s vojnou na Ukrajine a o systéme získavania informácií od ľudí utekajúcimi pred vojnou.

„Sociálni partneri najviac diskutovali o návrhu normy, ktorým sa upravuje zákon o emisných povolenkách, o emisných kvótach. Potom bola zaujímavá aj diskusia o novele zákona o energetike. Vo väčšine prípadov dospeli sociálni partneri k dohode alebo sa dohodli na ďalších rokovaniach, ktoré by odstránili prípadné rozpory. V poslednej časti sme sa rozprávali o situácii na Ukrajine, a to ako táto situácia ovplyvňuje slovenskú ekonomiku. Informoval som sociálnych partnerov o krokoch, ktoré robí slovenská vláda na integráciu Ukrajincov na náš pracovný trh. So sociálnymi partnermi zastávame rovnaký názor, že zamestnávanie utečencov z Ukrajiny neohrozuje zamestnávanie slovenských občanov, pretože si nachádzajú prácu v profesiách, v ktorých už občania Slovenskej republiky nemali záujem pracovať. To považujem za potešiteľný trend a sociálni partneri nevyjadrili žiadnu zásadnú námietku voči tomuto trendu, čo vítam,“ uzatvoril po rokovaní HSR jej predseda Milan Krajniak.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.