Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

Dlhodobé vyslanie

Kategória: Aktuality Zdroj: Národný inšpektorát práce

V zmysle § 5  ods. 3 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov (ďalej „Zákonník práce“) pracovnoprávne vzťahy zamestnancov vyslaných na výkon prác pri poskytovaní služieb hosťujúcim zamestnávateľom z územia iného členského štátu Európskej únie na územie Slovenskej republiky, ktorých trvanie vyslania presiahlo 12 mesiacov, alebo ak predĺženie tejto doby pred jej uplynutím hosťujúci zamestnávateľ oznámil spolu s odôvodnením Národnému inšpektorátu práce, presiahlo 18 mesiacov, sa spravujú týmto zákonom, osobitnými predpismi alebo príslušnou kolektívnou zmluvou; to sa nevzťahuje na založenie, vznik, skončenie a zánik pracovnoprávneho vzťahu, výkon inej zárobkovej činnosti a obmedzenie zárobkovej činnosti po skončení pracovného pomeru.

Ak hosťujúci zamestnanec nahrádza iného hosťujúceho zamestnanca, ktorý vykonával tú istú pracovnú úlohu na tom istom mieste, do trvania vyslania sa započítava aj trvanie vyslania nahrádzaného hosťujúceho zamestnanca; vykonávanie tej istej pracovnej úlohy na tom istom mieste sa posudzuje s ohľadom na povahu vykonávaných činností a miesto ich vykonávania a povahu poskytovanej služby.

Hosťujúci zamestnávateľ je povinný túto skutočnosť uviesť v oznámení vyslania Národnému inšpektorátu práce podľa § 4 zákona o cezhraničnej spolupráci pri vysielaní zamestnancov na výkon prác pri poskytovaní služieb.

V daných prípadoch sa miera aplikácie slovenského pracovného práva na pracovnoprávne podmienky, v prípade vyslania na územie Slovenskej republiky rozširuje (oproti podmienkam tvrdého jadra v prípade krátkodobého vyslania, pozri článok: https://www.ip.gov.sk/vseobecne-informacie/ ) najmä o nasledujúce ustanovenia Zákonníka práce:

 • Prekážky v práci (§ 136 – § 145)
 • Sociálna politika zamestnávateľa vrátane vzdelávania zamestnancov (§ 151 – § 176)
 • Náhrada škody (§ 177 – § 222)

Aplikácia slovenského pracovného práva na pracovné podmienky sa nevzťahuje na založenie, vznik, skončenie a zánik pracovnoprávneho vzťahu, výkon inej zárobkovej činnosti a obmedzenie zárobkovej činnosti po skončení pracovného pomeru.  Ide o ustanovenia:

 • Predzmluvné vzťahy a pracovná zmluva (§ 41 – § 56)
 • Skončenie pracovného pomeru (§ 59 – § 80)
 • § 83 Výkon inej zárobkovej činnosti a obmedzenie zárobkovej činnosti po skončení pracovného pomeru (§ 83 – § 83a)
 • Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru (§ 223 – § 228a)

Netreba však zabudnúť, že vyššie uvedené nebráni uplatňovaniu pracovných podmienok a podmienok zamestnávania, ktoré sú pre zamestnanca výhodnejšie. Výhodnosť sa posudzuje pri každom pracovnoprávnom nároku samostatne.

Na pracovnoprávne vzťahy zamestnancov počas vnútropodnikového presunu podľa osobitného predpisu sa primerane vzťahujú ustanovenia § 5 ods. 3 Zákonníka práce, avšak je potrebné zdôrazniť, že mzdové podmienky týchto zamestnancov musia byť počas vnútropodnikového presunu najmenej rovnako priaznivé ako u porovnateľného zamestnanca zamestnávateľa, ku ktorému sú zamestnanci v rámci vnútropodnikového presunu presunutí.

Nižšie uvádzame zoznam pracovnoprávnych noriem aplikovaných počas dlhodobého vyslania:

 • Zákon č. 311/2001 Zákonník práce v znení neskorších predpisov

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2001/311/20211115

 • Zákon č. 124/2006 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2006/124/20210401

 • Zákon č. 351/2015 o cezhraničnej spolupráci pri vysielaní zamestnancov na výkon prác pri poskytovaní služieb a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/351/20200730

 • Zákon č. 283/2002 o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2002/283/20200730

 • Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 176/2019 Z. z. o sumách stravného

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/176/20190701

 • Zákon č. 663/2007 o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2007/663/20210101

 • Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 352/2021 Z. z. o sume minimálnej mzdy na rok 2022

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2021/352/20211007

 • Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 353/2021 Z. z. o sume minimálneho mzdového nároku na rok 2022

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2021/353/20211007

V prípade dlhodobého vyslania príslušníkov tretích krajín (občana inej krajiny ako členského štátu EÚ) sa aplikujú aj tieto pracovnoprávne normy:

 • zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2004/5/20210301

 • zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2011/404/20210101


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.