Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

Dôchodcovia žijúci v zahraničí mimo krajín EÚ, do 15. októbra 2022 zašlite Sociálnej poisťovni potvrdenia o žití

Kategória: Aktuality Zdroj: Sociálna poisťovňa

Dôchodcovia s bydliskom v štátoch, ktoré nepatria k štátom EÚ/EHP, Švajčiarska a Spojeného kráľovstva, majú do 15. októbra 2022 povinnosť doručiť Sociálnej poisťovni Potvrdenie o žití. Preukázanie žitia je zákonnou podmienkou na vyplatenie dôchodku do štátov mimo Európskej únie, kam ho Sociálna poisťovňa dôchodcom zasiela spätne na štvrťročnej báze. Dôchodcovia v štátoch, ktoré sa riadia koordinačnými nariadeniami EÚ, okrem Českej republiky, zasielajú potvrdenia o žití len raz ročne v januári.

Tlačivo Potvrdenie o žití, ktoré majú do 15. októbra Sociálnej poisťovni doručiť dôchodcovia z „mimoeurópskej“ cudziny, musí byť riadne vyplnené a vlastnoručne podpísané. Podpis pritom nesmie byť starší ako jeden mesiac pred jeho zaslaním Sociálnej poisťovni a súčasne musí byť úradne overený, napr. notárom alebo zamestnancom príslušnej inštitúcie sociálneho zabezpečenia v danom štáte. Následne im Sociálna poisťovňa zašle dôchodok za III. štvrťrok, t. j. za obdobie od 1. júla 2022 do 30. septembra 2022.

Tlačivá Potvrdenie o žití zaslala Sociálna poisťovňa týmto dôchodcom ešte v januári. Tlačivo je k dispozícii v rôznych jazykoch aj na webovej stránke Sociálnej poisťovne tu:  Sociálna poisťovňa - Formuláre – Dôchodcovia mimo SR (socpoist.sk).

Ďalšie žitie bude potrebné preukázať v januári 2023. V tomto mesiaci preukazujú žitie aj poberatelia dôchodku s bydliskom v členských štátoch EÚ/EHP, Švajčiarsku a Spojenom kráľovstve s výnimkou Českej republiky, pri ktorej si Sociálna poisťovňa informácie o dôchodcoch vymieňa elektronicky s Českou správou sociálneho zabezpečenia.

Od 1. januára 2004 sa dôchodky poukazujú do cudziny, a to aj do štátov, s ktorými Slovenská republika nemá uzatvorenú medzinárodnú zmluvu o sociálnom zabezpečení. Do cudziny, ktorá nie je štátom, na ktorý sa vzťahujú koordinačné nariadenia Európskej únie, sa dôchodky vyplácajú pozadu v trojmesačných lehotách vždy až po predložení Potvrdenia o žití. Do štátov, na ktoré sa vzťahujú koordinačné nariadenia Európskej únie, sa dôchodky vyplácajú vopred v pravidelných mesačných lehotách, vždy v pravidelne sa opakujúcich výplatných termínoch a Potvrdenie o žití predkladajú Sociálnej poisťovni v januári príslušného kalendárneho roka.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.