Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru

Kategória: Aktuality Zdroj: Národný inšpektorát práce

Podľa § 1 ods. 3 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce („ďalej len Zákonník práce“) môže byť závislá práca vykonávaná výlučne v pracovnom pomere, v obdobnom pracovnom vzťahu alebo výnimočne za podmienok ustanovených v tomto zákone aj v inom pracovnoprávnom vzťahu.

Pod iným pracovnoprávnym vzťahom, ktorý upravuje Zákonník práce, rozumieme dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, a to:

 • Dohodu o vykonaní práce
 • Dohodu o brigádnickej práci študentov
 • Dohodu o pracovnej činnosti

Pre všetky tri typy dohôd platia pravidlá ustanovené v § 223 Zákonníka práce:

 • dohody môže zamestnávateľ uzatvárať len výnimočne,
 • práca musí byť vymedzená výsledkom (platí pre dohody o vykonaní práce) alebo musí ísť o príležitostnú činnosť vymedzenú druhom práce (platí pre dohody o pracovnej činnosti a dohody o brigádnickej práci študentov),
 • s mladistvým zamestnancom možno dohody uzatvárať len vtedy, ak sa tým neohrozí jeho zdravý vývoj, bezpečnosť, mravnosť alebo výchova na povolanie,
 • dohody nemožno uzatvárať na činnosti, ktoré sú predmetom ochrany podľa autorského zákona,
 • pracovný čas zamestnancov, ktorí vykonávajú prácu na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, v priebehu 24 hodín nesmie presiahnuť 12 hodín (u mladistvého zamestnanca v priebehu 24 hodín nesmie presiahnuť 8 hodín),
 • zamestnancom, ktorí vykonávajú prácu na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, nemožno nariadiť ani s nimi dohodnúť pracovnú pohotovosť a prácu nadčas,
 • spory vyplývajúce z týchto dohôd sa prejednávajú rovnako ako spory z pracovného pomeru.

Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru je zamestnávateľ povinný uzatvoriť písomne, inak sú neplatné.

Na dohody sa vzťahujú všeobecné ustanovenia prvej časti Zákonníka práce a tiež ustanovenia o prestávkach v práci, nepretržitom odpočinku, o obmedzení práce v dňoch pracovného pokoja, o nočnej práci, o minimálnej mzde ako aj ustanovenia o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.

Dohoda o vykonaní práce (§ 226 Zákonníka práce):

Dohoda o vykonaní práce sa môže uzatvoriť len na prácu vymedzenú výsledkom. Rozsah práce, na ktorý sa táto dohoda uzatvára, nesmie presiahnuť 350 hodín v kalendárnom roku. Do rozsahu práce sa započítava aj práca vykonávaná zamestnancom pre zamestnávateľa na základe inej dohody o vykonaní práce.

Dohoda o vykonaní práce musí obsahovať:

 • vymedzenú pracovnú úlohu
 • dohodnutú odmenu za jej vykonanie
 • dobu, v ktorej sa má pracovná úloha vykonať
 • rozsah práce, ak jej rozsah nevyplýva priamo z vymedzenia pracovnej úlohy.

Odmena za vykonanie pracovnej úlohy je obvykle splatná po dokončení a odovzdaní práce. Medzi účastníkmi možno dohodnúť, že časť odmeny bude splatná už po vykonaní určitej časti pracovnej úlohy. Zamestnávateľ môže odmenu po prerokovaní so zamestnancom primerane znížiť, ak vykonaná práca nezodpovedá dohodnutým podmienkam.

Ak pracovná úloha nie je vykonaná v dohodnutej dobe, môže zamestnávateľ od dohody odstúpiť. Zamestnanec môže od dohody odstúpiť, ak nemôže pracovnú úlohu vykonať preto, že mu zamestnávateľ neutvoril dohodnuté pracovné podmienky. Zamestnávateľ je povinný nahradiť škodu, ktorá mu tým vznikla. Dohodu o vykonaní práce nie je možné ukončiť výpoveďou ani zo strany zamestnanca a ani zo strany zamestnávateľa.

Dohoda o brigádnickej práci študentov (§ 227 a § 228 Zákonníka práce)

Dohodu o brigádnickej práci študentov je možné uzatvoriť medzi zamestnávateľom a žiakom/študentom, ktorý má buď štatút žiaka strednej školy alebo študenta vysokej školy v dennej forme štúdia a súčasne ešte nedovŕšil 26 rokov. Prácu na základe tejto dohody je možné vykonávať najneskôr do konca kalendárneho roka, v ktorom fyzická osoba dovŕši 26 rokov veku.

Za fyzickú osobu, ktorá má štatút žiaka strednej školy sa na účely zamestnávania na tento typ dohody považuje aj fyzická osoba v čase od riadneho ukončenia štúdia na strednej škole do 31. októbra toho istého kalendárneho roka.

Za osobu, ktorá má štatút študenta dennej formy vysokoškolského štúdia sa na účely zamestnávania na dohodu o brigádnickej práci študentov považuje aj fyzická osoba v čase od riadneho ukončenia štúdia v dennej forme vysokoškolského štúdia prvého stupňa do 31. októbra toho istého kalendárneho roka.

Uzatvorenie dohody o brigádnickej práci študentov je podmienené nielen štúdiom, ale aj vekovou hranicou žiaka, a to minimálna hranica veku žiaka  je 15 rokov a horná hranica veku študenta je 26 rokov.

Je však dôležité upozorniť, že po uzatvorení dohody o brigádnickej práci študentov spĺňa žiak / študent status zamestnanca podľa § 11 Zákonníka práce. V zmysle tohto ustanovenia zamestnancom môže byť len osoba staršia ako 15 rokov. V prípade, ak by žiak dovŕšil 15 rokov a podpísal dohodu o brigádnickej práci študentov, nesmie do zamestnania nastúpiť skôr, ako ukončí povinnú školskú dochádzku.

Neoddeliteľnou súčasťou tohto typu dohody je potvrdenie o štatúte žiaka strednej školy alebo štatúte študenta dennej formy vysokoškolského štúdia; to neplatí po skončení strednej školy alebo prvého stupňa dennej formy vysokej školy. Ak by mala dohoda trvať aj po riadnom skončení štúdia, ako sme uviedli vyššie, t. j. do 31. októbra roku, v ktorom žiak/študent riadne ukončil štúdium, bude musieť zamestnávateľovi predložiť potvrdenie o riadnom ukončení štúdia.

V dohode o brigádnickej práci študentov musí byť uvedené:

 • Dohodnutá práca
 • Odmena za vykonanú prácu
 • Rozsah pracovného času
 • Doba, na ktorú sa dohoda uzatvára.

Dohoda o brigádnickej práci študentov sa uzatvára na určitú dobu, najviac však na 12 mesiacov. Zákon upravuje aj rozsah práce, ktorý môže byť na tento typ dohody vykonávaný, a to najviac 20 hodín týždenne v priemere, pričom priemer sa posudzuje za celú dobu, na ktorú bola dohoda uzatvorená.

Dohoda o pracovnej činnosti (§ 228a Zákonníka práce)

Dohoda o pracovnej činnosti sa uzatvára na príležitostnú činnosť vymedzenú druhom práce, najviac na 12 mesiacov.

Dohoda o pracovnej činnosti musí obsahovať:

 • Dohodnutú prácu
 • Odmenu za vykonanú prácu
 • Rozsah pracovného času
 • Dobu, na ktorú sa dohoda uzatvára.

Na základe dohody o pracovnej činnosti možno vykonávať pracovnú činnosť v rozsahu najviac 10 hodín týždenne.

Od 1.1.2023 vstúpi do platnosti novela Zákonníka práce, ktorá ustanovuje osobitný poddruh dohody o pracovnej činnosti, t. j. dohodu o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce. Zamestnávateľ tak bude mať možnosť v prípade zamestnania ľudí na krátkodobú prácu vykonávanú podľa potreby v závislosti od fluktuácie zamestnancov (napríklad v prípade privyrobenia si za zber úrody) uzatvoriť dohodu o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce. Podmienka výnimočnosti sa na tento typ dohody nebude vzťahovať.

Na takýto druh dohody je možné odpracovať  520 hodín v kalendárnom roku, pričom sa výkon sezónnej práce bude sčítavať. Maximálny týždenný pracovný čas je ustanovený na 40 hodín a najdlhšie počítanie priemeru je za obdobie 4 mesiace.

Sezónnou prácou na účely dohody o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce podľa § 228a ods. 1 písm. b) Zákonníka práce je pracovná činnosť, ktorá je závislá od striedania ročných období, každý rok sa opakuje a nepresahuje osem mesiacov v kalendárnom roku, v:

a.poľnohospodárstve pri pestovaní, zbere, triedení a skladovaní:

 • vybraných druhov ovocia, najmä jahôd, liesky obyčajnej, bazy čiernej, egrešov, malín, ríbezlí, ruže jabĺčkovej, broskýň, čerešní, marhúľ, nektáriniek, ringlôt, sliviek, jabĺk, hrušiek a višní,
 • viniča
 • vybraných druhov zeleniny, najmä šalátu, špenátu, cibule, cesnaku, póru, kapusty, kelu, karfiolu, kalerábu, ružičkového kelu, cvikly, mrkvy, reďkvi a reďkovky, petržlenu, špargle, baklažánu, cukety, dyne, kukurice cukrovej, melónu, papriky, tekvice okrem tekvice určenej pre produkciu semien na konzum a lisovanie, uhorky nakladačky, uhorky šalátovej a rajčiakov,
 • zemiakov,
 • chmeľu,
 • osivovej kukurice určenej na kastráciu,
 • rastlinného množiteľského materiálu uvedeného v prvom až šiestom bode;

b.) cestovnom ruchu pri:

 • preprave osôb po riekach, kanáloch, jazerách alebo iných vnútrozemských vodných cestách vrátane vodných ciest vo vnútri prístavov alebo lodeníc,
 • prenájme a lízingu rekreačných potrieb alebo športových potrieb,
 • prevádzkovaní táborov,
 • prevádzke umelých vodných plôch,
 • prevádzke lanoviek, pozemných lanoviek, lyžiarskych vlekov,
 • prevádzke reštaurácií a pohostinstiev, ak potreba výkonu pracovnej činnosti je priamo závislá od prevádzkovania činností uvedených v prvých piatich bodoch,
 • prevádzke ubytovacích zariadení, ak potreba výkonu pracovnej činnosti je priamo závislá od prevádzkovania činností uvedených v prvých piatich bodoch,

c.) potravinárstve pri spracovaní poľnohospodárskych produktov uvedených v písmene a,

d.) lesnom hospodárstve pri:

 • produkcii lesného reprodukčného materiálu,
 • zakladaní, obnove a výchove lesa s cieľom zabezpečiť trvalé plnenie funkcií lesa.

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.