Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

Dotácia na “mimoriadne odmeny“ pre zamestnancov v prvej línii boja proti Covid-19

Kategória: Aktuality Autor/i: MPSVaR Zdroj: MPSVaR

V čase pandémie v súvislosti s ochorením COVID -19 zamestnanci v sociálnych službách a sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele, tak ako iné profesie v prvej línii, mimoriadnym pracovným nasadením v každodennom kontakte zabezpečujú potreby najzraniteľnejších skupín obyvateľstva (seniori, ľudia s ťažkým zdravotným postihnutím, ľudia bez domova, deti a rodiny v krízovej sociálnej situácií) bez ohľadu na okolnosti, vrátane bezprostredného ohrozenia ochorením COVID – 19.

Mimoriadne náročná každodenná práca týchto zamestnancov v zariadeniach, v rodinách, v teréne s extrémne vysokými nárokmi, ktoré sú na ňu kladené, si zasluhuje tak verejné ocenenie a poďakovanie, ako aj vyjadrenie vďaky formou finančného ohodnotenia. Preto vláda SR schválila nariadenie č. 271/2020 Z. z., ktorým sa rieši ocenenie týchto zamestnancov prostredníctvom jednorazovej dotácie na tzv. „mimoriadne odmeny“.

Dňa 3. 10. 2020 nadobudlo účinnosť nariadenie vlády SR č. 271/2020 Z. z., ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 103/2020 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti dotácií v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 (ďalej len „nariadenie“). Nariadením sa rieši ocenenie zamestnancov v oblasti sociálnych služieb a zamestnancov subjektov SPODaSK, ktoré vykonávajú opatrenia na základe udelenej akreditácie alebo zamestnancov centier pre deti a rodiny zriadených obcou alebo vyšším územným celkom, a to prostredníctvom jednorazovej dotácie na tzv. „mimoriadnu odmenu“ (plnenie, ktoré poskytuje zamestnávateľ svojim zamestnancom nad rámec mzdy alebo platu, vrátane preddavku na povinné verejné zdravotné poistenie, sociálne poistenie a na príspevky na starobné dôchodkové sporenie, platené zamestnávateľom z tohto plnenia) za kvalitné vykonávanie pracovných činností alebo za vykonanie práce presahujúcej rámec pracovných činností. Dotácia bude v súlade so splnomocňovacím ustanovením § 15a zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR (ďalej len „ministerstvo“) poskytnutá v rámci dotačného titulu na podporu rozvoja sociálnych služieb a na podporu vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.

Usmernenie k poskytnutiu dotácie

Formulár žiadosti o poskytnutie dotácie - vo formáte.pdf vo formáte docx ., vo formáte .odt

Pomocná tabuľka k výpočtu výšky dotácie - vo formáte xlsx, vo formáte.ods ,

Formulár k zúčtovaniu dotácie - vo formáte.pdf vo formáte docx ., vo formáte .odt

Najčastejšie otázky a odpovede k "mimoriadnym odmenám"

 • Majú nárok na odmenu zamestnanci, ktorí sú zapojení v DOP alebo NP? - ÁNO, za predpokladu, že nebola odmena vyplatená v rámci DOP, NP.
 • Môže byť odmena poskytnutá zamestnancovi terénnej sociálnej práce?- ÁNO, ale len v tom prípade, že ide o zamestnanca služby krízovej intervencie, ktorá je zaregistrovaná na príslušnom vyššom územnom celku ako sociálna služba v súlade so zákonom o sociálnych službách. T. j. ak uvedení zamestnanci vykonávajú terénnu sociálnu práca pre zamestnávateľa, ktorý nie je registrovaný ako poskytovateľ sociálnej služby, nemožno na nich dotáciu poskytnúť.
 • Môže byť odmena poskytnutá zamestnancovi, s ktorým bola uzatvorená pracovná zmluva po 12.3.2020? – ÁNO, ak tento zamestnanec odpracoval 30 % ustanoveného týždenného pracovného času za celé sledované obdobie od 12.3. do 13.6 (t.j. do 100% času, ktorý mal odpracovať sa počíta celé sledované obdobie)
 • Môže byť odmena poskytnutá zamestnancovi, ktorý pracoval na prácu z domu, tzv. home office – ekonóm, personalista,... – ÁNO, za predpokladu, že výkon jeho pracovnej činnosti je možný z domu
 • Počíta sa do opracovaného času (30%) čerpanie dovolenky? – NIE
 • Počíta sa do odpracovaného pracovného času čas absolvovania ošetrenia alebo sprievodu pri ošetrení? – ÁNO
 • Môže byť odmena poskytnutá zamestnancovi, ktorý čerpal len časť sledovaného obdobia (napr. 10 dní) OČR alebo PN ? - ÁNO, ak spĺňa podmienku odpracovaného času viac ako 30% TPČ, po odpočítaní doby PN alebo OČR
 • Zamestnanec počas sledovaného obdobia pracoval časť na ½ úväzok, časť na celý, ktorá odmena mu patrí? – PODĽA TOHO, V KTOROM ÚVAZKU ODPRACOVAL VYŠŠÍ POČET HODÍN .
 • Zamestnancovi končí pracovný pomer po podaní žiadosti, ale pred jej vyplatením (napr. 31.10.), má nárok na odmenu? – ÁNO
 • Zamestnancovi skončil pomer na dobu určitú (napr. 30.6.), ale ku dňu podania žiadosti je opäť u žiadateľa zamestnaný (t.j. pracovný pomer bol prerušený), má nárok na odmenu? – ÁNO
 • Zamestnanec odpracoval väčšinu sledovaného obdobia v jenom zariadení zriadenom VÚC a časť obdobia, za ktoré už nespĺňa 30% odpracoval v ďalšom zariadení zriadenom tým istým VÚC, má nárok na odmenu – NIE, už nie je v pracovnom pomere so ZSS v ktorom podmienky (30%) spĺňal
 • Zamestnanec má 1 celý úväzok a ½ úväzok u toho istého zamestnávateľa na rôzne pracovné pozície, pričom podmienky splnil v obidvoch prípadoch. Má nárok na odmenu za obidve pracovné pozície? – ÁNO
 • Môže by odmena poskytnutá zamestnancovi obecného/miestneho úradu, napr. pracovníka posudkovej činnosti – NIE
 • Ktorí zamestnanci môžu byť odmenení v rámci opatrovateľskej služby? – Opatrovateľky/opatrovatelia a koordinátor opatrovateľskej služby
 • Môže žiadateľ o dotáciu-zamestnávateľ rozhodnúť o zmene výšky odmeny pre zamestnanca, alebo požiť poskytnutú dotáciu na odmenu iného zamestnanca ako toho na ktorého bola priznaná – NIE
 • Je potrebné doložiť potvrdenia/prílohy ( o nelegálnom zamestnávaní, o konkurznom konaní )do 29.10.2020 ? – NIE, potvrdenia je potrebné doložiť najneskôr však k poslednému dňu stanovenému na zúčtovanie, t. j. 28.2.2021, je však možné doložiť ich už k žiadosti o dotáciu.
 • Je potrebné doložiť potvrdenia/prílohy aj v prípade, že už boli doložené k inej žiadosti o poskytnutie dotácie z MPSVR (iný účel)? - ÁNO

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.