Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

Dve tretiny júlovej „Prvej pomoci“ smerovali do priemyslu, obchodu a stavebníctva

Kategória: Aktuality Autor/i: MPSVaR Zdroj: MPSVaR

Na základe aktualizovaných dát dostupných k 31.augustu 2020 úrady práce, sociálnych vecí a rodiny uzavreli so zamestnávateľmi a SZČO skoro 120-tisíc dohôd o poskytovaní podpory zo schém „Prvej pomoci“. Od začiatku mimoriadnej situácie bolo k poslednému augustovému dňu vyplatených približne 524 miliónov eur cez jednotlivé opatrenia. Touto nenávratnou pomocou sme podporili takmer štvrtinu všetkých pracovných miest v hospodárstve.

Z aktualizovaného vydania priebežnej správy „Prvej pomoci“, ktoré vypracoval Inštitút sociálnej politiky (ISP), vyplýva, že za júl využívali najintenzívnejšie opatrenia „Prvej pomoci“ mikro a veľké podniky, ktoré čerpali takmer tri štvrtiny celkových výdavkov. Z hľadiska odvetví smerovala viac ako polovica výdavkov firmám v priemysle. Druhý najväčší podiel na sume pomoci má veľkoobchod a maloobchod (takmer 10 %) a stavebníctvo (7,7 %).

Štruktúra „Prvej pomoci“ za júl

Podiel jednotlivých opatrení na celkovej sume „Prvej pomoci“ sa medzimesačne výrazne nemenil. Viac ako 77 % z celkovej uhrádzanej sumy v júli bolo prerozdelených prostredníctvom opatrení 3A a 3B. Podiel alokácie cez opatrenie 2 dosahuje podľa priebežných dát za júl približne 20 %, čo potvrdzuje rastúci trend váhy tohto opatrenia. Naopak, uvoľňovanie reštriktívnych opatrení zapríčinilo pokles podpory zamestnávateľov cez opatrenie 1, ktoré v apríli tvorilo až takmer 23 %, avšak v júli podľa očakávaní nedosahuje ani 0,5 %.

Tempo rastu nezamestnanosti klesá

Čistý prítok do evidencie nezamestnaných bol v júli najnižší od apríla, čo naznačuje postupnú stabilizáciu na trhu práce. So stabilizáciou úzko súvisí aj zrýchlenie odtoku uchádzačov z evidencie. Evidovaná miera nezamestnanosti dosiahla 7,65 % a vzrástla medziročne o 2,68 p. b. Okrem čiastočného zotavenia zahraničného dopytu vývoj na trhu práce pozitívne ovplyvnila aj rýchla reakcia zo strany Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, ktoré od marca pomáha pracujúcim a rodinám s preklenutím mimoriadnej situácie.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.