Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

Efektívnejšie opatrenia na trhu práce a lepšie podmienky pre rozvoj sociálnej ekonomiky vďaka novelám rezortu práce

Kategória: Aktuality Zdroj: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Parlament dnes v prvom čítaní schválil dve novelizácie zákonov z dielne ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny. Novela zákona o službách zamestnanosti prinesie opatrenia na udržanie zamestnanosti a tvorbu nových pracovných miest ako aj úpravu podmienky zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím. Zákon rozširuje možností v evidencii uchádzačov o prácu a zjednodušuje podmienky pri zamestnávaní cudzincov. Posilniť a podporiť priaznivé podmienky pre rozvoj sociálneho podnikania na Slovensku je cieľom novely zákona o sociálnej ekonomike. Súčasťou novely je aj definovanie rodinných podnikov, ktoré kladú dôraz na kultiváciu rodinných väzieb.

Novela Zákona o službách zamestnanosti (z. č. 5/2004 Z.z.)

Návrhom zákona sa zriaďuje Aliancia sektorových rád, ktorá bude fungovať na tripartitnom princípe. Hlavnou úlohou Aliancie bude koordinácia procesu zisťovania, monitorovania a predvídania vývojových trendov na trhu práce. Na tomto základe bude formulovať, aké vzdelanie a zručnosti vyžaduje aktuálny a budúci trh. Vzdelávacie inštitúcie následne upravia svoje osnovy podľa potrieb pracovného trhu.

Novela prináša aj flexibilnejšiu evidenciu uchádzačov o zamestnanie. Do evidencie sa budú môcť zaradiť aj konatelia spoločností v likvidácii, či poslanec obce alebo VÚC. Medzi znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie sa budú môcť zaradiť rodičia, ktorí ukončili poberanie materského alebo rodičovského príspevku. Navyše zaradenie do evidencie sa nebude vzťahovať na trvalý pobyt a uchádzači si môžu vybrať voči ktorému úradu práce si budú plniť povinnosti.

Úpravou definície chránenej dielne podporujeme zamestnávanie tých najodkázanejších občanov zo zdravotným postihnutím, ktorí majú sťažený prístup na trh práce. V rámci aktívnych opatrení na trhu práce novela zjednocuje systém určovania výšky príspevku na samostatnú zárobkovú činnosť pre všetky kraje a zvyšuje príspevok na vykonávanie absolventskej praxe na plnú sumu životného minima. Úprava zákona zjednodušuje aj prístup, ale najmä zotrvanie cudzincov z tretích krajín na trhu práce v Slovenskej republike. V prípade obnovenia pobytu na účel zamestnania na to isté pracovné miesto sa nebude vykonávať tzv. test trhu práce.

Novela Zákona o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch (z. č. 112/2018 Z.z.)

V spolupráci s expertmi na sociálnu ekonomiku a sociálne podnikanie a na základe doterajšej aplikačnej praxe ministerstvo práce pripravilo návrh novely zákona o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch (z. č. 112/2018 Z.z.). Má za cieľ posilniť a podporiť priaznivé prostredie pre rozvoj sociálneho podnikania. Ide najmä o rozvoj produktívnych, distributívnych a spotrebiteľských aktivít, ktoré sú organizované nezávisle od štátnych orgánov a ktorých hlavným cieľom je prinášať spoločenský prospech.

Návrh novely zároveň reflektuje na požiadavky rozvoja podnikateľského prostredia smerom k zníženiu rizika chudoby a sociálneho vylúčenia znevýhodnených a zraniteľných osôb, ktoré sa ťažko začleňujú a presadzujú na otvorenom trhu práce.

Novela taktiež zavádza definíciu rodinných podnikov, ktoré na rozdiel od bežných podnikov kladú dôraz na posilňovanie rodinných hodnôt. Rodinný podnik tak neplní len základný cieľ realizácie podnikateľskej činnosti s účelom tvorby zisku, ale môže mať i vyšší zámer s úmyslom rozvoja rodinného prostredia a kvality rodinného života.

Po schválení v Národnej rade SR budú obe novely účinné od 1. januára 2023.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.