Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

Efektívnejšie opatrenia na trhu práce prinesú zmeny v zákone o službách zamestnanosti

Kategória: Aktuality Zdroj: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Vláda SR dnes schválila novelu zákona o službách zamestnanosti (z. č. 5/2004 Z.z.) z dielne rezortu práce, sociálnych vecí a rodiny. Hlavným cieľom tejto novelizácie je zlepšiť reaktívnosť opatrení na zmeny na trhu práce, prispôsobiť ich aplikačnej praxi a zvýšiť flexibilnosť poskytovaných nástrojov. Zmena zákona prinesie opatrenia na udržanie zamestnanosti a tvorbu nových pracovných miest a zabezpečí presun z menej účinných programov na účinnejšie, ako aj úpravu podmienky zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím. Zákon zriaďuje Alianciu sektorových rád na nadrezortnom princípe, prináša rozšírenie možností v evidencii uchádzačov o prácu, ako aj zjednodušuje podmienky pri zamestnávaní cudzincov.

Aliancia sektorových rád

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR zriaďuje Alianciu sektorových rád, ktorá monitoruje požiadavky zamestnávateľov na kvalifikovanú pracovnú silu a prenáša tieto nároky trhu práce do systému celoživotného vzdelávania. Nová legislatívna úprava ustanovuje nadrezortnú spoluprácu aliancie a sektorových rád na tripartitnom princípe. V tejto súvislosti bude aliancia zriadená formou záujmového združenia právnických osôb. Účasť zástupcov zamestnávateľov a zamestnancov na overení potrieb trhu práce je nevyhnutným predpokladom zvýšenia relevancie Národnej sústavy povolaní. Aliancia bude sledovať vývojové trendy a následne formulovať aké vzdelanie a zručnosti vyžaduje aktuálny a budúci trh. Na tomto základe by mali školy a vzdelávacie inštitúcie nastaviť svoje ponuky tak, aby mladšie generácie študovali to, čo trh práce potrebuje. Stanovy aliancie sektorových rád schvaľovali Vláda SR.

Podpora zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím

Novelizácia zákona upravuje definíciu chránenej dielne a chráneného pracoviska. Na týchto pracovných miestach budú môcť byť zamestnaní len občania so zdravotným postihnutím, ktorí majú sťažený prístup na trh práce. Táto zmena sa však nedotkne pracovníkov, ktorí sa zamestnajú v chránených dielňach pred účinnosťou zákona. Chránené dielne majú predovšetkým zamestnávať tých najodkázanejších občanov, ktorí sa nevedia uplatniť na otvorenom trhu práce. Pre občanov so zdravotným znevýhodnením aktuálne pripravujeme národné projekty s cieľom ich integrácie na otvorenom trhu práce.

Flexibilnejšia evidencia uchádzačov o zamestnanie

Po nadobudnutí účinnosti zákona sa budú môcť uchádzači o zamestnanie zaevidovať na ktoromkoľvek úrade práce, a to bez ohľadu na trvalý pobyt. Následne si budú plniť povinnosti voči tomuto úradu. Do evidencie sa budú môcť zaradiť aj konatelia spoločností v likvidácii. Podľa doterajšej právnej úpravy sa mohli do evidencie zaradiť až po výmaze z Obchodného registra SR. Uchádzačom o zamestnanie sa môže po novelizácii stať aj poslanec obce alebo VÚC, ak jeho príjem z tejto funkcie neprekročil výšku životného minima. Dôležitou zmenou je aj zaradenie matiek a otcov, ktorí ukončili poberanie materského alebo rodičovského príspevku, medzi znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie. Predlžuje sa aj lehota na zaradenie sa do evidencie zo 7 na 10 dní od skončenia zamestnania, podnikania alebo štúdia.

Aktívne opatrenia na trhu práce

Návrh novely zákona zjednocuje aj systém určovania výšky príspevku na samostatnú zárobkovú činnosť pre všetky kraje, vrátane Bratislavského kraja. Výška príspevku sa bude určovať na základe porovnania priemernej miery evidovanej nezamestnanosti okresu s celoslovenským priemerom. Zároveň sa skracuje povinnosť prevádzkovať samostatnú zárobkovú činnosť na dva roky po poskytnutí príspevku, z pôvodných troch rokov.

S cieľom zatraktívnenia príspevku na vykonávanie absolventskej praxe novelizácia upravuje jeho výšku zo 65 % životného minima na plnú sumu životného minima. V oblasti príspevkov na podporu vytvárania pracovných miest pre znevýhodnených uchádzačov o prácu sa navrhuje zaviesť jednotné podmienky pre všetkých zamestnávateľov, vrátane obcí a krajov.

Zamestnávanie cudzincov

Novela zjednodušuje aj prístup, ale najmä zotrvanie, štátnych príslušníkov tretích krajín na trhu práce v SR. Ruší podmienku ich zamestnávania len na pracovných miestach v okrese s mierou evidovanej nezamestnanosti nižšou ako 5 %. V prípade obnovenia pobytu na účel zamestnania na to isté pracovné miesto u toho istého zamestnávateľa sa nebude vykonávať tzv. test trhu práce. Zamestnávateľ nebude musieť nahlásiť pracovné miesto 20 dní vopred, ale bude postačovať, ak voľné pracovné miesto nahlási úradu práce najneskôr v deň podania žiadosti cudzinca o obnovenie prechodného pobytu. Zároveň cudzinec bude môcť vykonávať svoju prácu aj počas obdobia rozhodovania o jeho žiadosti. Takáto úprava umožní udržanie kvalifikovanej pracovnej sily v rovnakom zamestnaní, čo je žiadúce najmä v nedostatkových povolaniach napríklad v zdravotníctve.

Materiál bol prijatý s technickými pripomienkami, ktoré nemajú dopad na celkový zámer novely. Zmeny zákona o službách zamestnanosti by mali byť po prerokovaní a prijatí novely v Národnej rade SR účinné od 1. januára 2023.

Materiály k návrhu zákona nájdete na stránke Úradu vlády: Detail materiálu | Portal OV (gov.sk)


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.