Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

Generálny pardon 2023: Najčastejšie otázky a odpovede

Kategória: Aktuality Zdroj: Sociálna poisťovňa

Sociálna poisťovňa vychádza v ústrety poistencom a subjektom so záujmom o generálny pardon 2023. Prináša nasledovný prehľad odpovedí na najčastejšie otázky a pre klientov tiež zjednodušila cestu pri hľadaní informácií o generálnom pardone prostredníctvom webovej adresy www.generalnypardon.sk.

Koho sa generálny pardon týka a čo potrebujem pre oddlženie urobiť?

Základnými podmienkami generálneho pardonu je zaplatiť celé dlžné poistné (istinu) spred 1. júla 2022 a stihnúť to v období trvania generálneho pardonu – od 1. februára do 31. augusta 2023. Pokiaľ ste zamestnávateľ alebo zahraničná SZČO, je tiež potrebné doručiť v uvedenom termíne chýbajúce mesačné výkazy poistného a príspevkov (prostredníctvom portálu eSlužieb alebo fyzickým doručením príslušného tlačiva).

Koľko mám času na vysporiadanie záväzkov?

Ak ste dlžník a chcete využiť podmienky generálneho pardonu, máte až sedem mesiacov (od 1. februára do 31. augusta 2023) na to, aby ste si vyrovnali záväzky voči Sociálnej poisťovni. Generálny pardon v roku 2023 poskytuje dlžníkom doteraz najdlhšie časové obdobie pre zaplatenie dlžnej sumy (istiny) alebo pre odovzdanie výkazov poistného či ďalších dokladov, aby im Sociálna poisťovňa mohla odpustiť penále. Pre porovnanie, pri generálnom pardone 2008 mali dlžníci na to iba jeden mesiac, pri generálnom pardone 2010 štyri mesiace.

Upozorní ma na dlh Sociálna poisťovňa? Je potrebné o generálny pardon požiadať?

O generálny pardon sa nežiada. Za predpokladu, ak Sociálnej poisťovni poskytnete, resp. aktualizujete vaše kontakty (telefón, email), od konca februára 2023 až do konca augusta 2023 bude Sociálna poisťovňa dlžníkov ústretovo a adresne (na mesačnej báze) informovať o možnosti generálneho pardonu. Z informačnej kampane sa dozvedia, že majú nedoplatok poistného alebo chýbajúci mesačný výkaz poistného. Upozornenie im zašle v podobe SMS správ, mailov (ak na nich tieto kontaktné údaje Sociálna poisťovňa eviduje) alebo do e-schránky (ak ju majú aktivovanú).

Aktuálne informácie o možnosti uplatnenia generálneho pardonu klienti nájdu na webstránke Sociálnej poisťovne i v jej eSlužbách.

Ako si mám aktualizovať kontaktné údaje pre získanie informácií?

Samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) si svoje kontaktné údaje môžu v Sociálnej poisťovni aktualizovať prostredníctvom eSlužieb, konkrétne služby Saldokonto SZČO, v ktorej je možné si tieto údaje pohodlne online, bez osobnej návštevy pobočky zaevidovať, skontrolovať alebo zmeniť. Zamestnávateľ si kontaktné údaje môže preveriť a doplniť pri odosielaní dokumentu RLFO, RLZ a MVP/VP rovnako prostredníctvom eSlužieb. Aktualizovať si údaje je možné aj pri osobnej návšteve pobočky Sociálnej poisťovne (Kontakty – pobočky). 

Môžem si zavolať do svojej pobočky, aby som zistil výšku svojho dlhu a chýbajúce doklady?

V telefonickom kontakte vám Sociálna poisťovňa nedokáže poskytnúť túto informáciu, nakoľko nie je možné bezpečne overiť žiadateľa. V zmysle zákona musí chrániť údaje týkajúce sa pohľadávok. Pracovníci vám však telefonicky poradia o generálnom pardone vo všeobecnej rovine.

Čo získajú klienti využitím generálneho pardonu 2023?

Budú mať „uprataný stôl“, čo je dôležité pre ďalšie úspešné podnikanie. A oplatí sa im to aj osobne v budúcnosti pri žiadostiach o dávky – ak uhradia dlžné poistné, tak obdobie, za ktoré ho uhradia, sa im bude započítavať pri nároku napríklad na dôchodok (budú ho mať vyšší), či nemocenské dávky.

Poistenec sa pre svoj dlh v Sociálnej poisťovni vystavuje mnohým rizikám:

  • nepriznanie dávky zo systému sociálneho poistenia (poistenec nedostane napr. nemocenské – čiže Sociálna poisťovňa mu nevyplatí „péenku“, dávku v nezamestnanosti alebo ďalšie dávky, ktoré by v danej životnej situácii potreboval),
  • nezapočítanie obdobia, v ktorom nie je poistné zaplatené, pri výpočte dôchodku,
  • problémom pri žiadosti o poskytnutie úveru alebo žiadostiach o rôzne dotácie (generálny pardon mu dáva šancu, aby nebol na „čiernej listine“ banky),
  • hrozbe exekúcie a komplikáciám spojeným s vymáhaním (zablokovanie účtu a pod.). 

Generálny pardon pomôže:

  • tým, ktorí sú vo vymáhaní, pretože Sociálna poisťovňa voči nim zastavuje proces vymáhania, ktorý pociťujú napr. v podobe zrážky zo mzdy, zrážky z dávky a pod.,  
  • každému, kto uhradí istinu, nebude musieť zaplatiť penále, ktoré by bez generálneho pardonu zaplatiť musel,
  • automaticky všetkým, ktorí už dlh zaplatili, ale nezaplatili penále, toto penále im Sociálna poisťovňa odpustí automaticky (nič pre to nemusia urobiť).    

Konkrétna životná situácia a vplyv generálneho pardonu:

Živnostník/SZČO, ktorý sa po ukončení živnosti zamestnal a zostal mu dlh voči Sociálnej poisťovni, má preto zrážky zo mzdy ako zamestnanec.

  • Na základe generálneho pardonu Sociálna poisťovňa tieto zrážky zastavuje (a informuje o tom zamestnávateľa dlžníka). Sociálna poisťovňa tak dáva dlžníkovi šancu a čas, aby si otázku dlhu vyriešil.   
  • Ak majú živnostníci/SZČO dlh voči Sociálnej poisťovni, nezarátava sa im toto obdobie do dôchodku. Navyše, neskôr aj z dôchodku (ako z ich príjmu) môže byť dlh voči Sociálnej poisťovni vymáhaný. Toto je príležitosť vyriešiť si tento problém.
  • Uvedená situácia mať vplyv na schvaľovací proces dávok z nemocenského poistenia (napríklad v prípade „péénky“).  

Môžem uhradiť len časť dlžného poistného, aby mi Sociálna poisťovňa odpustila penále?

„Alikvotné“ odpúšťanie penále nie je možné. Znamená to, že dlžník musí mať za rozhodujúce obdobie zaplatené celé dlžné poistné. Len vtedy mu Sociálna poisťovňa môže odpustiť penále. 

Čo ak som dlžné poistné v minulosti už zaplatil? Mám ešte niečo urobiť?
Na dlžníkov, voči ktorým eviduje Sociálna poisťovňa už iba pohľadávku na penále, t. j. poistné už majú dávno zaplatené (a tiež majú – zamestnávatelia a zahraničné SZČO – splnenú aj podmienku predložených mesačných výkazov poistného za rozhodujúce obdobie), sa bude generálny pardon v roku 2023 vzťahovať automaticky

Čo ak mám ako dlžník dohodnutý splátkový kalendár?

Ak už máte splátkový kalendár povolený, tak treba, aby ste si vyrovnali všetky záväzky na poistnom za celé obdobie pred 1. júlom 2022, ktoré boli splatné do 31. januára 2023 (v prípade odloženého poistného kvôli koronakríze), a to najneskôr do 31. augusta 2023. Vtedy bude môcť byť v tejto situácii uplatnený generálny pardon na penále. To znamená, že vám dlžné penále Sociálna poisťovňa ani nepredpíše a nemusíte ho teda ani uhradiť, t. j. splátkový kalendár bude ukončený (pôjde o zánik pohľadávky na penále zo zákona). Základným predpokladom však je, aby ste uhradili všetky splátky, ktoré sa týkali dlžného poistného pred 1. júlom 2022.

Čo ak už odo mňa exekútor alebo Sociálna poisťovňa pohľadávky vymáhala pred začiatkom generálneho pardonu?

Začiatkom roka 2023 Sociálna poisťovňa odoslala všetkým súdnym exekútorom, ktorí vymáhajú jej pohľadávky, oznámenie o blížiacom sa zániku pohľadávky na penále a o tom, že v jednotlivých exekučných konaniach pravdepodobne dôjde k uplatneniu generálneho pardonu. Informatívny list o novele zákona o sociálnom poistení, ktorá zavádza generálny pardon, ako aj o vplyve na exekučné konania, v ktorých sa vymáha pohľadávka Sociálnej poisťovne na penále, zaslala Sociálna poisťovňa ešte v januári aj Slovenskej komore exekútorov.

Pri pohľadávkach, ktoré Sociálna poisťovňa vymáha interne (v tzv. správnom výkone), uplatňuje poisťovňa od 1. februára 2023 plošné a bezprecedentné opatrenie, a to hromadné odloženie (prerušenie) všetkých správnych výkonov, kde je vymáhaná čo i len časť penále. Dlžníkovi zároveň doručí písomné rozhodnutie o odložení vymáhania s informáciou o generálnom pardone. Toto opatrenie bude účinné do momentu riadneho preverenia skutočností rozhodujúcich o definitívnom zastavení konania vo veciach vymáhania pohľadávok, minimálne však do 31. augusta 2023.

Nové rozhodnutia na penále za obdobie spadajúce do generálneho pardonu sa nebudú počas účinnosti generálneho pardonu uplatňovať v správnom výkone vôbec, a to až do odvolania.

Čo ak ale súdny exekútor naďalej vymáha penále napriek tomu, že by malo byť odpustené v rámci generálneho pardonu?

Áno, môže sa to stať v tom prípade, keď exekútor nemá v rozhodujúcom čase z objektívnych príčin informáciu o zániku penále. Práve preto Sociálna poisťovňa pristúpila preventívne k intenzívnej informačnej kampani.Už počas januára informovala o generálnom pardone Slovenskú komoru exekútorov a adresne listom aj všetkých exekútorov. Vo februári Sociálna poisťovňa zasiela exekútorom aj Oznámenia o zániku pohľadávky na penále v exekučnom konaní. Ak by aj napriek tomu mal dlžník vedomosť, že mu exekútor naďalej vymáha „zaniknuté“ penále, bezodkladne nech kontaktuje či už priamo exekútora alebo Sociálnu poisťovňu, ktorá zo svojej pozície poskytne klientovi maximálnu súčinnosť.

Čo ak neplatím riadne poistné po 1. júli 2022?

Je potrebné ho uhradiť čím skôr, aby vám nerástlo penáleNa nezaplatené poistné od 1. júla 2022 sa generálny pardon nevzťahuje.

Finálny termín generálneho pardonu je 31. august 2023. Kedy najneskôr je potrebné navštíviť pobočku Sociálnej poisťovne, aby som sa dozvedel výšku svojho dlhu (istiny) spadajúcu pod generálny pardon a následne ho stihol v ten istý deň uhradiť a dodať aj chýbajúce mesačné výkazy? Je to možné napríklad aj 31. augusta?

Áno, teoreticky je to možné. Je to však mimoriadne hraničný termín a v žiadnom prípade to neodporúčame. Podmienka úhrady je splnená, ak v prípade platenia bezhotovostným prevodom je uvedený dátum splatnosti 31. august 2023; a v prípade platenia poštovou poukážkou je to deň, kedy to dlžník zaplatí na pošte.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.