Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

II. pilier pomôže efektívne zhodnotiť úspory

Kategória: Aktuality Zdroj: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Novela zákona o starobnom dôchodkovom sporení upravuje fungovanie II. piliera. Prináša viaceré zásadné zmeny vo forme upravených poplatkov, zavedenie predvolenej investičnej stratégie, ako aj automatický vstup do II. piliera. Tie nadobudnú účinnosť postupne. Ich cieľom je prispieť k zvýšeniu hmotného zabezpečenia v starobe.

Prinášame PREHĽAD ZMIEN platných od začiatku roka 2023.
 

ZMENY OD 1. JANUÁRA 2023

Nové individuálne garancie

Dôchodková správcovská spoločnosť (DSS) porovná vklady, ktoré sporiteľ odvádza do dlhopisového garantovaného dôchodkového fondu a jeho aktuálnu nasporenú sumu v tomto dôchodkovom fonde. Ak je táto aktuálna nasporená suma nižšia ako vklady sporiteľa, DSS rozdiel doplatí z vlastného majetku. Táto garancia sa vzťahuje len na povinné príspevky.

Zrušenie akceptačných listov

Po novom nebude musieť sporiteľ žiadať Sociálnu poisťovňu o vydanie akceptačného listu pri prestupe do inej DSS. Sporiteľ má právo zmeniť svoju DSS po 1 roku od uzatvorenia zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení alebo 6 mesiacov od posledného prestupu medzi DSS.

Zníženie celkovej úrovne odplát

Dôležitou zmenou pre sporiteľov je aj zníženie a zmena odplát dôchodkovým správcovským spoločnostiam. To zabezpečí pre všetkých sporiteľov v II. pilieri zvýšenie celkových úspor. Táto zmena zvýši nasporenú sumu sporiteľa o približne 10 % v porovnaní s dnešným systémom odplát. Dôchodková správcovská spoločnosť si bude účtovať iba odplatu za správu majetku v dôchodkovom fonde, a to v roku 2023 - 0,45 %, v roku 2024 - 0,425 % a od roku 2025 - 0,4 %.

ZMENY OD 1. MÁJA 2023

Automatický vstup do II. piliera

Jednou z dôležitých zmien je automatický vstup do II. piliera, a to pri vzniku prvého dôchodkového poistenia v I. pilieri do veku 40 rokov. Každý, komu po 1. máji 2023 vznikne prvé dôchodkové poistenie (teda budú za neho prvýkrát zaplatené odvody na dôchodkové poistenie), bude mať 180 dní, aby si vybral DSS a uzatvoril s ňou zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení.

Ak do 180 dní zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení neuzatvorí, Sociálna poisťovňa mu DSS automaticky pridelí. Účasť v II. pilieri nebude povinná, sporiteľ bude mať možnosť z tohto systému do dvoch rokov od vzniku vystúpiť. A následne ešte jedenkrát vstúpiť.

Zároveň zostáva zachovaný dobrovoľný vstup a zvyšuje sa hranica vstupu do II. piliera pre poistencov, ktorí už sú dôchodkovo poistení, ale ešte do II. piliera nevstúpili, a to z dnešných 35 rokov na 40 rokov.

Predvolená investičná stratégia

K celkovému zlepšeniu stavu úspor prispeje vo veľkej miere predvolená investičná stratégia. V porovnaní so sporením výlučne v dlhopisových garantovaných dôchodkových fondoch, toto opatrenie zvýši nasporenú sumu sporiteľov v II. pilieri po 40 rokoch približne o 50 %. Sporiteľom v predvolenej investičnej stratégii bude po novom automaticky každý nový sporiteľ. Do predvolenej investičnej stratégie sa budú presúvať aj existujúci sporitelia do veku 54 rokov, ktorí od presunu do dlhopisového garantovaného dôchodkového fondu v roku 2013 nespravili žiadne vlastné aktívne rozhodnutie o svojich dôchodkových úsporách.

Títo sporitelia dostanú do konca februára 2023 od svojej DSS informáciu o harmonograme postupného presunu ich majetku alebo jeho časti do indexových negarantovaných dôchodkových fondov (v súlade s predvolenou investičnou stratégiou). Do 31. mája 2023 môžu svojej DSS zaslať nesúhlas s takýmto presunom majetku.

V prípade, ak sporiteľ nebude reagovať, DSS začne od 1. júla 2023 presúvať majetok z dlhopisového garantovaného dôchodkového fondu do indexového negarantovaného dôchodkového fondu.

Sporiteľom vo veku 54 rokov a starším, ktorí boli v roku 2013 presunutí do dlhopisových garantovaných dôchodkových fondov, budú správcovské spoločnosti pripisovať nové povinné príspevky na jeho osobný dôchodkový účet vedený pre indexový negarantovaný dôchodkový fond, ktorý bude určený pre predvolenú investičnú stratégiu. Každý sporiteľ dostane možnosť vyviazať sa z predvolenej investičnej stratégie a znova do nej vstúpiť podľa svojho uváženia.

ZMENY OD 1. JANUÁRA 2024

Nová výplatná fáza

Nová výplatná fáza má zabezpečiť predovšetkým postupné a dlhodobé vyplácanie úspor. Dôchodok z II. piliera bude sporiteľ poberať z polovice nasporenej sumy najskôr formou programového výberu a následne, po jej dočerpaní, bude z druhej polovice nasporenej sumy poberať doživotný dôchodok. Zostane zachovaná aj možnosť poberania dôchodku formou programového výberu, kedy sporiteľ môže výplatu nasporenej sumy prispôsobiť vlastným preferenciám a nechať si dôchodok vyplatiť aj jednorazovo (pre tých sporiteľov, ktorých dôchodkové príjmy sú vyššie ako referenčná suma, to znamená priemerný mesačný dôchodok na Slovensku).

Znovuzavedenie daňovej úľavy na dobrovoľné príspevky v II. pilieri

Ide o navrhovanú zmenu v II. pilieri vo forme daňovej úľavy na dobrovoľné príspevky, ktoré si platí sporiteľ. Samotná výška daňovej úľavy je naviazaná na hrubé príjmy sporiteľa. Teda čím je príjem sporiteľa vyšší, tým je vyššia jeho daňová úľava.

Sporiteľovi s priemernou mzdou (v roku 2024) zníži táto úľava ročný základ dane o viac ako 209 eur pri platbách dobrovoľných príspevkov v maximálnej daňovo uznateľnej výške zhuba 17 eur mesačne. Sporiteľ tak zaplatí na dani z príjmu fyzických osôb menej o viac ako 39 eur ročne.

Maximálne daňové zvýhodnenie, ktoré môže sporiteľ dosiahnuť, bude vo výške približne 131 eur mesačne. V tomto prípade si bude môcť sporiteľ znížiť ročný základ dane o viac ako 1 574 eur, čo by znamenalo ročnú úsporu na dani približne 349 eur.

Osobitný výber

Navrhovanou zmenou je aj možnosť slobodne sa rozhodnúť pri výbere úspor tvorených z dobrovoľných príspevkov, ktoré si môže sporiteľ vybrať kedykoľvek, aj opakovane. Nárok vznikne tým sporiteľom, ktorí si počas účasti na starobnom dôchodkovom sporení platili aj dobrovoľné príspevky.

Sporiteľ bude mať možnosť pokračovať v dobrovoľnom sporení aj po osobitnom výbere, avšak bez možnosti daňovej úľavy. V prípade, ak sporiteľ využije osobitný výber až po dosiahnutí 55 roku života, nebude potrebné zaň nič doplácať. Osobitný výber, rovnako ako všetky plnenia z II. piliera, nepodlieha dani z príjmu.

Návrh zákona o starobnom dôchodkovom sporení (č. 43/2004 Z. z.) vstúpil do platnosti 8. novembra 2022.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR sa pri jeho vypracovaní opieralo o Plán obnovy a odolnosti Slovenskej republiky, Národného programu aktívneho starnutia na roky 2021 – 2030 a vybraných záväzkov vlády Slovenskej republiky z Programového vyhlásenia vlády SR na roky 2021 – 2024.

Všetky zmeny k novele II. piliera sú prehľadne zverejnené aj na webe ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny: Novela II. piliera - MPSVR SR (gov.sk)


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.