Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

Infekčný príspevok pre zamestnancov v zariadeniach sociálnych služieb a centrách pre deti a rodiny

Kategória: Aktuality Zdroj: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Maximálne pracovné nasadenie a odhodlanie pomáhať aj v sťažených pracovných podmienkach počas karantény sa pre pracovníkov v zariadeniach sociálnych služieb a centrách pre deti a rodiny stalo počas pretrvávajúcej pandémie samozrejmosťou.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR im ako ocenenie ich úsilia a poďakovanie za prácu v prvej línii poskytne tzv. infekčný príplatok. Dotácia na jedného zamestnanca predstavuje 405 eur.

Tzv. Infekčný príplatok je určený pre zamestnancov v zariadeniach sociálnych služieb a centier pre deti a rodiny (CDR), ktoré poskytujú starostlivosť pobytovou formou. Pre pracovníkov má byť predovšetkým formou odmeny za každodennú prácu v infekčnom prostredí a v podmienkach spojených s rizikom možnej nákazy, ovplyvnených prísnym dodržiavaním zvýšených hygienicko-karanténnych nariadení. Zároveň je pre nich motiváciou, aby vo svojej práci zotrvali a boli naďalej oporou pre tieto najzraniteľnejšie skupiny a zabezpečovaní starostlivosti o klientov.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny na základe nariadenia vlády poskytne oprávneným zamestnávateľom – pobytových zariadení sociálnych služieb a CDR dotáciu na vyplatenie tzv. infekčného príplatku. Určený je za mimoriadne nasadenie v prvej línii nad rámec mzdy. Jeho výška je 405 eur (vrátane odvodov zamestnávateľa). Jeho vyplácanie je v rámci dotačného titulu na podporu humanitárnej pomoci v súlade so zákonom o dotáciách v pôsobnosti ministerstva.

Dotáciu možno poskytnúť len na zamestnanca v pracovnom pomere ku dňu podania žiadosti o dotáciu. Nie je možné ju uplatniť na zamestnanca, ktorý vykonáva prácu na dohodu. Ak bolo zariadenie v karanténe viackrát počas jedného mesiaca, dotáciu je možné poskytnúť len raz.

Žiadosti o dotáciu doručuje žiadateľ písomne na ministerstvo práce po ukončení karanténneho opatrenia v danom zariadení. Vzor žiadosti zverejní ministerstvo na svojej webovej stránke do siedmich pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia. To počíta s vyplácaním dotácie do konca roka 2021, pričom vláda SR ho v závislosti od vývoja pandemickej situácie prehodnotí s možnosťou ďalšieho predĺženia.

Dotáciu vo výške 405 eur možno poskytnúť na zamestnanca v pracovnom pomere, ktorý v čase krízovej situácie vykonával pracovnú činnosť počas karanténneho opatrenia nariadeného na jeho pracovisku príslušným orgánom verejného zdravotníctva z dôvodu šírenia ochorenia Covid – 19, v bezprostrednom kontakte s klientami s ochorením Covid-19 v izolácii a ktorý je zamestnancom:

a) poskytovateľa pobytovej formy sociálnej služby v zariadení, ktorým je:

  • 1. nocľaháreň
  • 2. útulok
  • 3. domov na polceste,
  • 4. zariadenie núdzového bývania
  • 5. zariadenie podporovaného bývania
  • 6. zariadenie pre seniorov
  • 7. zariadenie opatrovateľskej služby
  • 8. rehabilitačné stredisko
  • 9. domov sociálnych služieb
  • 10. špecializované zariadenie

b) centra pre deti a rodiny, ktoré vykonáva opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately pobytovou formou


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.