Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

Informácia k uplatňovaniu daňového bonusu na dieťa za rok 2021 v súvislosti s pandemickou pomocou

Kategória: Aktuality Zdroj: Finančná správa SR

Novela zákona, ktorou sa mení zákon o regionálnej investičnej pomoci a zákon o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 predstavuje pokračovanie v opatreniach v oblasti zmiernenia podmienok pre uplatnenie daňového bonusu na vyživované dieťa za zdaňovacie obdobie roku 2021.

Pri uplatnení daňového bonusu na vyživované dieťa sa na účely splnenia podmienky dosiahnutia zdaniteľných príjmov aspoň vo výške 6-násobku minimálnej mzdy (čo za zdaňovacie obdobie roku 2021 predstavuje sumu 3 738 €), považujú za zdaniteľné príjmy aj oslobodené plnenia, ktoré daňovníci, ktorí dosahujú príjmy zo závislej činnosti alebo príjmy z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti, prijali v súvislosti s niektorými protipandemickými opatreniami.

Zamestnanec, ktorý na účely uplatnenia daňového bonusu na vyživované dieťa za zdaňovacie obdobie 2021 nespĺňa podmienku dosiahnutia uvedenej výšky zdaniteľných príjmov zo závislej činnosti a v súvislosti s citovanými príjmami v novele ich dosiahol v rámci protipandemických opatrení, je povinný v lehote do 10.03.2022 oznámiť zamestnávateľovi výšku prijatých príjmov pre účely ich započítania na uplatnenie daňového bonusu v členení podľa citovaného ustanovenia. Zamestnávateľ na tieto príjmy prihliadne pri vykonávaní ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti ak zamestnanec o vykonanie ročného zúčtovania požiadal.

Detailná informácia je uvedená v dokumente "7/DZPaU/2022/I [.pdf; 305 kB; nové okno] - Informácia k schválenému zákonu, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 57/2018 Z. z. o regionálnej investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení neskorších predpisov".


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.