Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

Investície do zlepšenia rodovej rovnosti môžu byť prínosom pre hospodársky rast

Kategória: Aktuality Autor/i: MPSVaR SR

Ekonomika rodovej rovnosti v spoločnosti bez rodovo podmieneného násilia bola hlavnou témou dvojdňového stretnutia v Štokholme. Zástupcovia jednotlivých krajín Európskej únie na zasadnutí diskutovali o význame rodového plánovania pre posilnenie pozície žien v ekonomike.

V druhej časti sa zaoberali otázkou, aké inovatívne metódy je potrebné prijať, aby sa predchádzalo násiliu páchanému na ženách a deťoch. Rovnako, ako čo najefektívnejšie vymáhať práva obetí, na ktorých bolo násilie páchané. Skúsenosti a odporúčania v tejto oblasti na stretnutí predstavila štátna tajomníčka Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR Soňa Gaborčáková.

V programovom vyhlásení na roky 2021-2024 sa Vláda SR zaviazla, že bude realizovať politiky zamerané na znižovanie nerovností medzi mužmi a ženami a odstraňovať diskriminácie žien, pričom sa opiera o tri strategické dokumenty: Celoštátnu stratégiu rovnosti žien a mužov a rovnosti príležitostí v Slovenskej republiky na roky 2021-2027, Akčný plán rovnosti žien a mužov a rovnosti príležitostí na roky 2021-2027 a Národný akčný plán zamestnanosti žien na roky 2022-2030.

Cieľom SR, ktorý je súčasťou Plánu obnovy a odolnosti, je znížiť nerovnosť medzi mužmi a ženami, zvýšiť zamestnanosť v sektoroch školstva a zdravotníctva, ktorým dominujú ženy a zlepšiť ich financovanie. Štátna tajomníčka Soňa Gaborčáková zdôraznila: „V ynaložené investície do zlepšenia rodovej rovnosti budú zároveň investíciami do prosperujúcejšej a konkurencieschopnejšej Európy,“ a zároveň dodáva ako príklad: „ Reforma systému dlhodobej sociálno-zdravotnej starostlivosti, ktorá sa zameriava na zlepšenie kvality, prístupnosti a dostupnosti služieb starostlivosti, zníži zaťaženie neformálnych opatrovateľov, ktorými sú najmä ženy, v dôsledku čoho sa zvýši miera účasti žien na trhu práce.“

Európski zástupcovia v Štokholme diskutovali o potrebe zohľadňovať potreby žien aj pri spôsobe prerozdeľovania verejných prostriedkov s cieľom dosiahnuť rodovo neutrálnejšie prostredie. V rámci Plánu obnovy a odolnosti chce SR pomocou opatrení v oblasti školského vzdelávania znížiť mieru chudoby žien, napríklad adresnou pomocou pri zamestnávaní matiek - samoživiteliek.

„ Pri tvorbe rozpočtu je nevyhnutné prihliadať na rovnosť mužov a žien, aby sme zabezpečili udržateľný rast a oživili trh práce aj v prípade nepriaznivého demografického vývoja. Musíme zabezpečiť taký udržateľný rast, aby bol prospešný pre celú spoločnosť,“ uviedla štátna tajomníčka Soňa Gaborčáková na záver svojho prejavu .

V tejto súvislosti už Slovenská republika prijala svoj prvý Národný akčný plán zamestnanosti žien na roky 2020-2030, čím sa pripojila k stratégii Európskej komisie: Únia rovnosti: stratégia pre rodovú rovnosť na roky 2020 -2025.

Európski zástupcovia sa v Štokholme venovali aj témam zlepšenia odhaľovania násilia, silnejšej ochrany a podpory žien a detí vystavených násiliu či zefektívneniu vymáhania práva.

Na podporu inovatívnych metód ako predchádzať rodovo podmienenému násiliu vláda SR schválila Národný akčný plán pre prevenciu a elimináciu násilia na ženách na roky 2022 - 2027. Definuje štyri prioritné oblasti zamerané na prevenciu násilia, ochranu žien a ich detí, na ktorých je páchané násilie, efektívneho postihovania násilia a tiež potrebu koordinovaného prístupu.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.