Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

Kedy je možné požiadať o podporu v čase skrátenej práce

Kategória: Aktuality Zdroj: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Zamestnávatelia môžu od 1. apríla tohto roka po splnení zákonných podmienok žiadať o podporu v čase skrátenej práce. Jednou z podmienok oprávnenosti poskytovania podpory je existencia tzv. vonkajšieho faktora. Pričom platí, že má dočasný charakter, zamestnávateľ ho nemohol ovplyvniť, ani mu predísť a má negatívny vplyv na prideľovanie práce zamestnancom.

Za vonkajší faktor sa považuje najmä krízová situácia, ktorú vyhlasuje prezident SR alebo Vláda SR, a to mimoriadna situácia, výnimočný stav alebo núdzový stav. V uvedených prípadoch o žiadosti rozhoduje príslušný úrad práce. Vonkajším faktorom môže byť aj okolnosť vyššej moci, napr. požiar alebo povodeň. V tomto prípade sa žiadosť podáva na ústredie práce a bude o nej rozhodovať komisia zložená zo zástupcov ústredia, ministerstva financií a ministerstva hospodárstva. Za vonkajší faktor sa nepovažuje čas vojny a vojnového stavu (vyhláseného na území SR), sezónnosť vykonávanej činnosti, reštrukturalizácia, plánovaná odstávka alebo rekonštrukcia.

Mimoriadna situácia

Aktuálne je na území Slovenskej republiky vyhlásená mimoriadna situácia v súvislosti s:

  • hromadným prílevom cudzincov spojeným s ozbrojeným konfliktom na Ukrajine
  • ohrozením verejného zdravia z dôvodu ochorenia Covid-19

Obe tieto krízové situácie možno považovať za vonkajší faktor, ak zamestnávateľ v ich dôsledku nemôže svojim zamestnancom prideľovať prácu. Zamestnávateľ však musí preukázať akým spôsobom vyhlásená mimoriadna situácia obmedzila jeho prevádzkovú činnosť. V žiadosti uvedie konkrétne opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR, ktoré mali negatívny vplyv na prideľovanie práce. V súvislosti s mimoriadnou situáciou, ktorá bola vyhlásenia z dôvodu pandémie koronavírusu, môže ísť napríklad o obmedzenie činnosti športoviska, ktoré slúžilo ako očkovacie centrum.

Okolnosť vyššej moci

Ak v dôsledku ozbrojeného konfliktu na Ukrajine dôjde k takej okolnosti, ktorá spĺňa všetky náležitosti vonkajšieho faktora, zamestnávateľ je oprávnený požiadať o podporu v čase skrátenej práce. Aj v tomto prípade je však povinný dokladovať príčinnú súvislosť medzi vonkajším faktorom a obmedzením činnosti zamestnávateľa. Môže ísť napríklad o výpadok dodávok surovín v súvislosti s konfliktom na Ukrajine alebo zrušenie objednávok v rámci sankcií a embarga voči Rusku.

Za vonkajší faktor sa nepovažujú prirodzené pohyby na trhu, ako napríklad zvyšovanie cien energií. V dôsledku zvyšovania cien môžu zamestnávatelia zaznamenať znížený dopyt a s tým spojený pokles tržieb. Táto okolnosť však neoprávňuje zamestnávateľa poberať podporu v čase skrátenej práce.

V prípade akéhokoľvek vonkajšieho faktora je zamestnávateľ povinný k žiadosti predložiť dôkazy preukazujúce ako táto situácia negatívne ovplyvnila prideľovanie práce zamestnávateľom. Ak žiadateľ neuvedie konkrétne opatrenia dokazujúce túto príčinnú súvislosť alebo nedostatočne opíše ich negatívny vplyv na činnosť zamestnávateľa, úrad / ústredie ho vyzve k doplneniu žiadosti a preruší konanie. Ak žiadateľ nepredloží doplnenie do 7 dní, podporu v čase skrátenej práce nie je možné poskytnúť. O poskytnutí podpory rozhodne úrad / ústredie do 10 dní od doručenia žiadosti.

Viac informácií na www.skratenapraca.gov.sk


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.