Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

Kontrola pevne inštalovaných pracovných prostriedkov a skúšky tvárniacich strojov

Kategória: Aktuality Zdroj: Národný inšpektorát práce

Kontrola pevne inštalovaných pracovných prostriedkov (strojov)

Zamestnávateľ je povinný zabezpečiť, aby pracovný prostriedok v zmysle § 4 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov (ďalej „nariadenie vlády č. 392/2006 Z. z.“), ktorý na používanie poskytne zamestnancovi, vyhovoval minimálnym požiadavkám na pracovný prostriedok.

Ak bezpečnosť pracovného prostriedku v zmysle § 5 ods. 1 nariadenia vlády č. 392/2006 Z. z. závisí od podmienok jeho inštalácie, zamestnávateľ je povinný zabezpečiť vykonanie kontroly pracovného prostriedku po jeho inštalovaní a pred jeho prvým použitím a kontroly po jeho inštalovaní na inom mieste, aby zabezpečil správnu inštaláciu pracovného prostriedku a jeho správne fungovanie.

Inštaláciou sa rozumie inštalovanie pracovného prostriedku na inom mieste pred prvým uvedením do prevádzky v  priestoroch zamestnávateľa s výnimkou technického zariadenia prenosného, prevozného alebo určeného na prepravu a jeho správne pripojenie na:

  • elektrickú energiu,
  • tlakový rozvod (stlačené plyny),
  • hydraulický rozvod (tlakovú kvapalinu),
  • rozvod na odvádzanie odpadových látok.

Ak sa pracovný prostriedok v zmysle § 5 ods. 2 nariadenia vlády č. 392/2006 Z. z., používa v podmienkach, ktoré zhoršujú jeho stav a vytvárajú možnosť vzniku nebezpečenstva, zamestnávateľ v záujme zaistenia BOZP a na včasné odhalenie a nápravu zhoršeného stavu, je povinný zabezpečiť vykonanie:

a) pravidelnej kontroly alebo skúšky pracovného prostriedku oprávnenou osobou,

b) osobitnej kontroly pracovného prostriedku oprávnenou osobou vždy, ak sa vyskytnú výnimočné okolnosti, ktoré môžu ohroziť bezpečnú prevádzku pracovného prostriedku, najmä úprava, porucha, havária, pôsobenie prírodného javu alebo dlhšia prestávka v jeho používaní.

Pri pracovnom prostriedku v zmysle § 5 ods. 3 nariadenia vlády č. 392/2006 Z. z., u ktorého vykonávanie kontrol a skúšok neustanovujú právne predpisy (napríklad vyhláška) a ostatné predpisy na zaistenie BOZP (napríklad slovenská technická norma) určí rozsah a periodicitu kontroly zamestnávateľ.

Okruh oprávnených osôb vykonávať kontroly podľa § 5 ods. 1 nariadenia vlády č. 392/2006 Z. z.:

  • oprávnená právnická osoba (§ 14 ods. 2 zákona o BOZP) podľa § 14 ods. 1 písm. d) zákona o BOZP,
  • akreditovaná osoba – nezávislý inšpekčný orgán typu A podľa STN EN ISO/IEC 17 020 v oblasti strojových zariadení.

Skúšky tvárniacich strojov

V tomto prípade bližšie požiadavky (intervaly kontroly a kto má vykonávať kontrolu tvárniacich strojov) upravuje ostatný predpis na zaistenie BOZP, slovenská technická norma, čl. 7.3 STN 21 0700:13.12.1985. Tzn. povinnosť uvedenú v § 9 ods. 1 písm. a) zákona o BOZP spočívajúcu v zabezpečení pravidelných intervalov kontroly je v súlade s § 6 ods. 1 písm. a v nadväznosti na § 38 ods. 1 zákona o BOZP potrebné splniť spôsobom uvedeným v čl. 7.3 STN 21 0700:13.12.1985, tzn. minimálne raz ročne, prípadne iným preukázateľne primeraným spôsobom.

Podľa čl. 7.3 STN 21 0700:13.12.1985 sa vyžaduje, aby skúšky tvárniacich strojov za účelom kontroly dodržiavania bezpečnostných požiadaviek vykonávali iba právnické osoby alebo fyzické osoby na základe oprávnenia vydaného orgánom štátneho odborného dozoru nad bezpečnosťou práce. Vydávanie oprávnení fyzickým a právnickým osobám na výkon tejto kontroly už v súčasnosti (od 1. júla 2006) platné právne predpisy neupravujú.

V súčasnosti preto nie je možné z objektívnych dôvodov splniť kontrolnú povinnosť podľa čl. 7.3 STN 21 0700:13.12.1985 v tom, kto bude kontrolu vykonávať.

Na základe uvedeného máme za to, že skúšky tvárniacich strojov môže vykonávať:

  • oprávnená právnická osoba (§ 14 ods. 2 zákona o BOZP) podľa § 14 ods. 1 písm. d) zákona o BOZP,
  • akreditovaná osoba – nezávislý inšpekčný orgán typu A podľa STN EN ISO/IEC 17 020:13.12.1985 v oblasti strojových zariadení,
  • právnická osoba, ktorej bolo do 30júna 2006 vydané oprávnenie na vydávanie certifikátov o bezpečnosti technických zariadení podľa STN 21 0700:13.12.1985 (tieto oprávnenia neboli právnymi predpismi účinnými od 1. júla 2006 zrušené).

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.