Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

Lex Ukrajina a jeho vplyv na zamestnávanie cudzincov

Kategória: Aktuality Zdroj: Národný inšpektorát práce

Dňa 30. marca 2022 bol v Zbierke zákonov zverejnený a zverejnením je účinný zákon č. 92/2022 o niektorých ďalších opatreniach v súvislosti so situáciou na Ukrajine (tzv. Lex Ukrajina). Zmena, ktorú tento zákon zavádza, sa dotkla viacerých právnych predpisov.

Vo vzťahu k pobytu a zamestnávaniu cudzincov sú podstatné tieto úpravy:

Status dočasného útočiska podľa zákona o azyle (zákon č. 480/2002 Z. z.), ktoré je poskytované odídencom z Ukrajiny v aktuálnej situácii spôsobenej ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny, sa potvrdzuje dokladom o tolerovanom pobyte na území Slovenskej republiky. Tento doklad do 29. marca 2022 obsahoval označenie „ODÍDENEC“. Od 30. marca 2022 doklad o tolerovanom pobyte obsahuje označenie „DOČASNÉ ÚTOČISKO“. Oba typy dokladov sú platné počas doby, na ktorú sú vydané.

Štátny príslušník Ukrajiny s dokladom o tolerovanom pobyte na území Slovenskej republiky sa môže na Slovensku zamestnať, a to na základe uzatvorenej pracovnej zmluvy alebo niektorej z dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, príp. môže byť dočasne pridelený na výkon práce k užívateľskému zamestnávateľovi. Zamestnávateľ osoby, ktorej bolo poskytnuté dočasné útočisko, má v zmysle zákona o službách zamestnanosti povinnosť predložiť informačnú kartu miestne príslušnému úradu práce, sociálnych vecí a rodiny najneskôr do 7 pracovných dní od začiatku a skončenia zamestnávania tejto osoby spolu s kópiou pracovnej zmluvy alebo uzatvorenej dohody a s kópiou dokladu o tolerovanom pobyte na území Slovenskej republiky.

Viac informácií je dostupných na webových stránkach Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny. 

Rovnako sa môže zamestnať aj žiadateľ o azyl (§ 54f zákona č. 480/2002 Z. z.), ktorý je štátnym občanom Ukrajiny alebo rodinným príslušníkom štátneho občana Ukrajiny. Títo môžu počas trvania mimoriadnej situácie vyhlásenej v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie Slovenskej republiky spôsobeným ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny vstupovať do pracovnoprávneho vzťahu aj pred uplynutím deviatich mesiacov od začatia konania o udelenie azylu. Za rodinného príslušníka štátneho občana Ukrajiny sa na účely prvej vety považuje manžel štátneho občana Ukrajiny a rodič maloletého dieťaťa, ktoré je štátnym občanom Ukrajiny.

Podľa zákona o azyle majú osoby s dokladom o tolerovanom pobyte a žiadatelia o azyl isté povinnosti v súvislosti so zamestnaním, a to oznámiť bezodkladne ministerstvu vznik, zmenu alebo skončenie pracovnoprávneho vzťahu a po vzniku pracovnoprávneho vzťahu odovzdať bezodkladne ministerstvu doklad o oprávnení na poskytnutie zdravotnej starostlivosti, ak mu na základe vzniku pracovnoprávneho vzťahu vzniklo verejné zdravotné poistenie.

Viac informácií je dostupných na webových stránkach Ministerstva vnútra Slovenskej republiky Ministerstvo vnútra SR – Azyl a migrácia (minv.sk)

Štátny príslušník Ukrajiny s dokladom o tolerovanom pobyte na území Slovenskej republiky s označením „ODÍDENEC“ alebo „DOČASNÉ ÚTOČISKO“ sa môže zamestnať aj pri výkone práce vo verejnom záujme, napr. ako zamestnanec obce, obcou zriadenej právnickej osoby, školy.

Zamestnancom vo verejnom záujme sa môže zvyčajne stať osoba, ktorá spĺňa podmienky zákona o výkone práce vo verejnom záujme (§ 3 zákona č. 552/2003 Z. z.). Jednou z podmienok je preukázanie bezúhonnosti výpisom z registra trestov alebo obdobným dokladom vydaným štátom, ktorého občanom je uchádzač o zamestnanie, ešte pred uzavretím pracovnoprávneho vzťahu.

Odídenec – štátny príslušník Ukrajiny alebo rodinný príslušník štátneho občana Ukrajiny, ktorý z objektívnych dôvodov nemôže preukázať bezúhonnosť uvedeným spôsobom, môže počas trvania mimoriadnej situácie preukázať bezúhonnosť aj čestným vyhlásením, ktoré predloží zamestnávateľovi pred vznikom pracovného pomeru. Po odvolaní mimoriadnej situácie bude mať takýto zamestnanec lehotu dvoch mesiacov na dodatočné preukázanie bezúhonnosti výpisom z registra trestov alebo obdobným dokladom vydaným štátom, ktorého je občanom. Ak k dodatočnému preukázaniu bezúhonnosti nedôjde, zo zákona (§ 14b ods. 4 zákona č. 552/2003 Z. z.) skončí pracovný pomer uplynutím dvoch mesiacov od odvolania mimoriadnej situácie.

Preukázanie nepravdivosti čestného vyhlásenia je dôvodom na okamžité skončenie pracovného pomeru.

Zmena zavedená tzv. Lex Ukrajina sa dotkla aj súčasného zamestnávania štátnych príslušníkov tretích krajín. V zákone o službách zamestnanosti (zákon č. 5/2004 Z. z.) bolo doplnené prechodné ustanovenie platné počas trvania mimoriadnej situácie v súvislosti s konfliktom na Ukrajine (§ 72au) upravujúce:

  • platnosť a možnosť vydania potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta,
  • platnosť potvrdenia o možnosti obsadenia vysokokvalifikovaného zamestnania,
  • platnosť povolenia na zamestnanie,
  • predĺženie zamestnávania štátneho príslušníka tretej krajiny na účel jeho zaškolenia, 
  • možnosť zamestnávať štátneho príslušníka tretej krajiny aj počas konania o obnovenie prechodného pobytu na účel zamestnania.

Jednou zo zavedených zmien platných počas mimoriadnej situácie je možnosť zmeny zamestnania štátneho príslušníka tretej krajiny. Požiadať o potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta na účely vydania nového dokladu „Dodatočné údaje o zamestnaní“ môže aj zamestnávateľ. Viac informácii o postupe podania žiadosti a jej prílohách je možné nájsť na webovej stránke Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny Lex Ukrajina – zamestnávanie štátnych príslušníkov tretích krajín > ÚPSVaR (gov.sk).

Lex Ukrajina doplnil prechodné ustanovenia aj do zákona o pobyte cudzincov (zákon č. 404/2011 Z. z.) v záujme predĺženia platnosti prechodného pobytu, trvalého pobytu alebo tolerovaného pobytu, ktorá by inak uplynula počas mimoriadnej situácie, určenia spôsobu, akým štátny príslušník tretej krajiny, ktorému bolo poskytnuté dočasné útočisko na území Slovenskej republiky, hlási zmenu adresy svojho pobytu na území Slovenskej republiky, a i.

Súčasný právny stav aj naďalej vyžaduje od zamestnávateľov dodržiavanie ich povinností v súvislosti s legálnym zamestnávaním svojich zamestnancov. Pri zamestnávaní odídencov – štátnych príslušníkov tretej krajiny, ktorým bolo poskytnuté dočasné útočisko na území Slovenskej republiky sa od zamestnávateľa vyžaduje:

  • vyžiadanie kópie dokladu o tolerovanom pobyte na území Slovenskej republiky s označením „ODÍDENEC“ alebo „DOČASNÉ ÚTOČISKO“ od uchádzača o zamestnanie,
  • písomné uzatvorenie pracovnej zmluvy alebo niektorej z dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru,
  • prihlásenie zamestnanca do Sociálnej poisťovne,
  • prihlásenie zamestnanca do zdravotnej poisťovne (ak sa nevzťahuje výnimka),
  • splniť informačnú povinnosť pri vzniku pracovného pomeru voči úradu práce, sociálnych vecí a rodiny – informačnú kartu, kópiu pracovnej zmluvy alebo dohody a kópiu dokladu o tolerovanom pobyte na území Slovenskej republiky.

Podrobnejšie informácie pre cudzincov je možné nájsť na nasledujúcich stránkach:

Informácie pre Ukrajincov prichádzajúcich na Slovensko (gov.sk)

Situácia na Ukrajine – Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (mzv.sk)

POMOC UKRAJINE, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (minv.sk)

ÚPSVaR > Aktuálne oznamy > Aktuálne oznamy > Aktuálne oznamy (gov.sk)


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.