Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

Maximálna dávka v nezamestnanosti sa od júla zvýši o viac ako 77 eur mesačne. Garančná dávka stúpne o 234 eur

Kategória: Aktuality Zdroj: Sociálna poisťovňa

Od júla budú noví žiadatelia o dávku v nezamestnanosti dostávať o 77 eur mesačne vyššiu maximálnu dávku v nezamestnanosti. Týkať sa to bude tých, ktorí sa po 1. júli 2022 zaevidujú na úrade práce do evidencie uchádzačov o zamestnanie, v posledných 4 rokoch boli poistení v nezamestnanosti najmenej 730 dní a dosahovali v tomto období mzdu nad hranicou 2 422 eur mesačne. Až o 234 eur mesačne sa od 1. júla 2022 zvýši aj maximálna garančná dávka, ktorú Sociálna poisťovňa vypláca zamestnancom v prípade platobnej neschopnosti zamestnávateľa.

Maximálna dávka v nezamestnanosti dosiahne od júla najviac 1 234,30 eur

Maximálna výška dávky v nezamestnanosti dosiahne od 1. júla 2022 pri 31-dňovom kalendárnom mesiaci 1 234,30 eur (v súčasnosti je 1 154,80 eur) a pri 30-dňovom mesiaci 1 194,50 eur (v súčasnosti 1 117,50 eur). Noví žiadatelia tak budú dostávať maximálnu dávku vyššiu o viac ako 77 eur mesačne. Poberať ju možno najviac 6 mesiacov.
Nárok na dávku v nezamestnanosti majú po splnení zákonných podmienok povinne poistené osoby v nezamestnanosti, t. j. zamestnanci na základe trvalého pracovného pomeru alebo zamestnanci/ dohodári na základe dohody o vykonaní práce, či dohody o pracovnej činnosti s pravidelným mesačným príjmom. Živnostníci a ostatné samostatne zárobkovo činné osoby nie sú povinne poistení, môžu však nárok na dávku získať, ak boli potrebné obdobie dobrovoľne poistení. Na posúdenie nároku na dávku pritom nemá vplyv to, akým spôsobom bol pracovnoprávny vzťah ukončený (dohodou či výpoveďou) a ani to, či išlo o pracovný pomer na určitý, resp. neurčitý čas. Podrobnosti sú uvedené na webovej stránke Sociálnej poisťovne tu: Dávka v nezamestnanosti.

Nová hranica maximálnej výšky dávky v nezamestnanosti sa bude týkať len tých dávok, na ktoré vznikne nárok od 1. júla 2022. Poistencom, ktorí už dávku poberajú, sa výška dávky od júla nemení.

Maximálna výška garančnej dávky bude od júla najviac 3 633 eur

Od 1. júla 2022 sa zvýši aj maximálna výška dávky garančného poistenia – oproti súčasnosti bude vyššia až o 234 eur. Na túto dávku má po splnení zákonných podmienok nárok zamestnanec, ktorý je alebo bol v pracovnoprávnom vzťahu u zamestnávateľa, ktorý sa stal platobne neschopným a neuspokojoval jeho nároky z pracovnoprávneho vzťahu.
Ak platobná neschopnosť zamestnávateľa vznikne v období od 1. júla 2022 do 30. júna 2023, výška garančnej dávky môže dosiahnuť maximálne 3 633 eur. V predchádzajúcom ročnom období (od 1. júla 2021 do 30. júna 2022) bolo jej maximum na úrovni 3 399 eur.

Zamestnávateľ je v súvislosti s nárokom na garančnú dávku platobne neschopný vtedy, ak bol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu príslušnému súdu alebo súd začal konkurzné konanie bez tohto návrhu podľa zákona o konkurze a reštrukturalizácii. Podrobné informácie sú na webovej stránke Sociálnej poisťovne: Dávka garančného poistenia.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.