Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

Možnosť žiadať o „Prvú pomoc“ skončila 30. apríla 2022

Kategória: Aktuality Zdroj: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny vyplatilo k 2. máju na udržanie zamestnanosti už bezmála 2,47 miliardy eur. K rovnakému dátumu úrady práce uzavreli cez 219 tisíc dohôd o poskytovaní pomoci. Historicky najväčšia pomoc na ochranu zamestnanosti podporila približne tretinu pracovných miest v slovenskej ekonomike. Za február bolo možné požiadať o finančnú pomoc do 30. apríla 2022. Uplatňoval sa rozšírený rámec „Prvá pomoc +“s možnosťou využiť opatrenie 3B pre podniky s najviac 49 zamestnancami a s poklesom tržieb najmenej 40 %. Inštitút sociálnej politiky zverejnil 24. aktualizáciu komentára o sociálnej pomoci rodinám a pracujúcim v čase pandémie.

Najnovšie vydanie priebežnej správy o „Prvej pomoci“ prezentuje aktualizované údaje za obdobie marec 2020 až február 2022. Z dát dostupných k 2. máju vyplýva, že najintenzívnejšie čerpajú pomoc podniky s najviac 9 zamestnancami, tzv. mikropodniky. Z odvetvového hľadiska za január a február plynie najväčšia časť „Prvej pomoci“ subjektom pôsobiacim v stavebníctve a priemyselnej výrobe. Opatrenie 2 je naďalej najvyužívanejšie, avšak od decembra sa umožnilo mikro a malým podnikom čerpať aj cez opatrenie 3B, cez ktoré mesačne plynie viac ako pätina uhrádzanej „Prvej pomoci“. Výška priemerného finančného príspevku poskočila oproti decembrovej úrovni 515 eur a udržuje sa nad hranicou 530 eur.

Vyplatený objem pomoci v tretej vlne kulminoval v decembri

Na začiatku tretej vlny pandémie, v septembri, smerovalo na udržanie zamestnanosti cez nástroje „Prvej pomoci“ tesne viac ako 35 miliónov eur. Do decembra, ktorý môžeme na základe dostupných údajov považovať za vrchol tretej vlny v objeme uhrádzanej sumy, sa vyplatilo viac ako 86 miliónov eur. Údaj za január, takmer 84 miliónov eur, sa približuje k decembrovej alokácii, a to v dôsledku naďalej zložitej epidemickej situácie. Za február sa predbežne vyplatilo 73 miliónov eur.

Priemerná výška pomoci sa zastabilizovala nad hranicou 530 eur

Januárové a februárové údaje o priemernej podpore na jedno pracovné miesto potvrdzujú rastový vývoj zaznamenaný v predchádzajúcich mesiacoch. „Kým za december bol priemerný príspevok blízko 515 eur, za január a február prekonal 530 eur. Naďalej platí, že čím je podnik väčší, tým sa suma priemernej podpory na jedného zamestnanca znižuje. Najviac pripadá za január v priemere na zamestnanca mikropodniku (zhruba 633 eur), naopak najmenej je to u veľkých podnikov (240 eur). Obdobné hodnoty sledujeme za február ,“ uvádza Matúš Baliak z Inštitútu sociálnej politiky.

Odvetvová štruktúra sa za január a február naklonila v prospech stavebníctva a priemyselnej výroby

S výnimkou obdobia január až marec 2021 bolo odvetvie priemyselnej výroby dlhodobo dominantné z pohľadu čerpanej „Prvej pomoci“. Podiel u tohto odvetvia na celkovej vyplácanej sume pomoci sa prudko medzimesačne znížil v novembri 2021, keď klesol z októbrových 35 % na zhruba 18 %. Už v tomto mesiaci sa na pozíciu odvetvia s najintenzívnejším čerpaním dostali firmy pôsobiace v ubytovacích a stravovacích službách s takmer identickým čerpaním. Za december sa na vrchole osamostatnili práve subjekty z ubytovania a stravovania (bezmála 21 %), k čomu prispel novembrový prechod na „Prvú pomoc +“ a decembrové uvoľnenie možnosti čerpať podnikom s maximálne 49 zamestnancami pomoc cez opatrenie 3B. Za január a február najväčšia časť vyplácanej „Prvej pomoci“ smeruje firmám z odvetvia stavebníctva a priemyselnej výroby, a to zhruba 17,6 %, resp. 18,4 %. Ďalšie dve pozície patria firmám z odvetvia veľko- a maloobchodu a ubytovacích a stravovacích služieb. Spoločne smeruje vyššie spomenutím odvetviam viac ako 67 % uhrádzanej „Prvej pomoci“ v jednotlivých mesiacoch. Napriek koncoročnému poklesu v relatívnom zastúpení priemyslu z pohľadu uhrádzanej sumy, naďalej priemyselná výroba zostáva odvetvím s najväčším počtom podporených zamestnancov.

Cez opatrenie 3B sa vyplatilo za december viac ako 22 % „Prvej pomoci“

Tento vývoj pokračuje podľa aktualizovaných údajov aj za január a február, keď sa ich podiel priblížil k štvrtine. Naďalej najväčšia časť pomoci zasiahnutým subjektom prúdi cez opatrenie 2, a to viac ako 44 %. Najintenzívnejšie využívajú opatrenie 3B malé podniky, ktorým plynú takmer dve tretiny pomoci za január a február práve prostredníctvom tohto opatrenia. Mikropodniky žiadajú o pomoc najmä cez opatrenie 2, ktoré tvorí rovnako asi dve tretiny pomoci tejto kategórii podnikov. Pri stredných a veľkých podnikoch, ktoré nie sú oprávnené čerpať pomoc cez 3B, sa takmer celá pomoc uhrádza prostredníctvom opatrenia 3A (viac ako 90 %).

Viac sa o čerpaní „Prvej pomoci“ dočítate v aktualizovanom komentári Inštitútu sociálnej politiky TU

O Inštitúte sociálnej politiky

Inštitút sociálnej politiky je hlavný analytický a poradný útvar Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Venuje sa analýzam sociálnych politík, politík zamestnanosti a trhu práce, aby vláde aj širokej verejnosti prinášali spoľahlivé odporúčania, ktoré vedú k tvorbe kvalitných verejných politík.

Viac informácií nájdete na https://institutsocialnejpolitiky.sk/


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.