Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

MPSVR SR pripravuje projekt pomoci pre nadmerne zadlžené osoby

Kategória: Aktuality Autor/i: MPSVaR Zdroj: MPSVaR

Nadmerné zadlžovanie slovenských domácností je dlhodobým problémom, ktorý ešte viac prehĺbila pandemická kríza. V súčasnosti majú zadlžení občania značne obmedzené možnosti získania adekvátneho poradenstva v dlhovej oblasti. Ministerstvo chce pomáhať dlžníkom nadväzujúc na exekučnú amnestiu z dielne SME RODINA a preto pripravuje vytvorenie siete bezplatných dlhových poradní pre nadmerne zadlžené osoby.

Čoraz viac ľudí sa zadlžuje, nedokážu splácať svoje finančné záväzky, čím sa dostávajú do vážnych životných problémov, ktoré sami nevedia vyriešiť. Zastavenie starých exekúcií dá ľuďom druhú šancu s perspektívou lepšieho života a zvýši ich schopnosť zamestnať sa. Problém zadlženosti domácností je však hlbší a vyžaduje si komplexné integrované poradenstvo, ktoré už ministerstvo pripravuje.

Bezplatné dlhové poradne budú poskytovať integrované 3-zložkové poradenstvo, tzn. právnu, ekonomickú a psychologickú pomoc. Týmto jedinečným spojením troch oblastí poradenstva budú poradcovia pokrývať všetky aspekty problémov dlžníkov, čo je kľúčovým predpokladom efektívnosti a kvality poskytovaných služieb. Práve psychologické poradenstvo v súvislosti so zvládaním ťažkej finančnej situácie absentuje v dlhovom poradenstve, ktoré poskytuje tretí sektor. Pod vplyvom psychickej záťaže spôsobenej ťažkou finančnou situáciou sa mení správanie dlžníka a hrozí mu sociálne vylúčenie. Tento problém reflektujú štátne bezplatné dlhové poradne a právny základ pre poradenstvo zamerané na prevenciu vzniku duševných porúch, vrátane psychologického poradenstva upravuje novela tzv. kompetenčného zákona, ktorá oprávňuje Ústredie PSVR utvárať podmienky na poskytovanie bezplatného poradenstva pri riešení problémov s dlhmi.

Vláda SR 14. apríla 2021 schválila návrh zmeny zákona č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti z dielne rezortu práce, sociálnych vecí a rodiny. Ide o tzv. kompetenčný zákon, ktorý okrem iného vymedzuje pôsobnosť Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny. Novelizácia predmetného zákona rozširuje kompetencie Ústredia PSVR v oblasti poskytovania bezplatného dlhového poradenstva.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.