Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

Na udržanie zamestnanosti ministerstvo vyplatilo už viac ako 1,6 miliardy eur

Kategória: Aktuality Autor/i: MPSVaR Zdroj: MPSVaR

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR vyplatilo pandémiou dotknutým zamestnávateľom a SZČO 1 641 996 357 eur na základe viac ako 187 tisíc dohôd o poskytovaní pomoci. Čiastkové údaje za marec 2021 potvrdzujú skok v priemernej výške pomoci na zamestnanca, a to až k úrovni presahujúcej 600 eur. Zamestnávatelia a živnostníci môžu požiadať o odklad splatnosti odvodov aj za apríl 2021. Ich splatnosť sa posunula na 30. jún 2021.

nštitút sociálnej politiky zverejnil ďalšiu aktualizáciu komentára o čerpaní „Prvej pomoci“, ktorá zahŕňa prvé čiastkové čísla za marec a aktualizované údaje za február 2021. Dostupné dáta potvrdzujú postupný nárast objemu vyplatenej pomoci. Suma vyplatených príspevkov za február doposiaľ presiahla 204 miliónov eur, čo je takmer o 20 miliónov eur viac ako za január 2021. Objem vyplatenej pomoci za jednotlivé mesiace od októbra medzimesačne kontinuálne rastie.

Priemerná výška podpory na jedného pracujúceho dosiahla v marci takmer 650 eur

Dostupné údaje za február a marec naznačujú ďalšie zvýšenie pomoci na jedno pracovné miesto. Zatiaľ čo v septembri dosahovala priemerná výška podpory na zamestnanca 271 eur, vo februári a marci 2021 presahuje 600 eur. Nárast výšky priemernej pomoci je ovplyvnený rozšírením okruhu poberateľov a navýšením finančných príspevkov prostredníctvom „Prvej pomoci ++“.

Mikropodniky naďalej čerpajú najväčšiu časť „Prvej pomoci“

Pomoc najintenzívnejšie využívajú podniky s menej ako 10 zamestnancami. Ich podiel na vyplatenej sume od septembra do decembra 2020 postupne rástol, až k úrovni 44 %. Nasledujúce mesiace došlo k vzostupu čerpania pomoci mikropodnikmi až k predbežným 54 % za marec. U malých podnikov sledujeme stabilný vývoj v jednotlivých mesiacoch, blízko úrovne 20 % na uhrádzanej sume. Kategória stredných podnikov čerpala do konca októbra za jednotlivé mesiace viac ako 17 % „Prvej pomoci“. Od novembra sme zaznamenali pokles, kedy sa úroveň čerpania pomoci znížila a podiel stredných podnikov bol okolo 15 %. Tento trend pokračuje aj v úvodných mesiacoch roka 2021. Podiel veľkých podnikov zaznamenal mierny nárast za december 2020 a január 2021 na úroveň 15 %. Čísla za február a marec naznačujú klesajúci trend. Podiel veľkých podnikov na vyplatenej pomoci v týchto mesiacoch predstavuje 12 %.

Najväčší objem pomoci prúdi do odvetvia veľkoobchodu a maloobchodu

Najintenzívnejšie čerpajú „Prvú pomoc“ za úvodné mesiace roku 2021 podniky z odvetvia veľkoobchodu a maloobchodu. Ich podiel v posledných mesiacoch rastie a blíži sa k štvrtine vyplatenej sumy . U odvetvia priemyslu v posledných mesiacoch sledujeme postupný útlm v čerpaní Prvej pomoci, naďalej sa však jeho podiel pohybuje blízko 20 %. Síce odvetvie priemyselnej výroby už nečerpá najväčší objem pomoci, naďalej zostáva odvetvím s najväčším počtom podporených pracovných miest. Takmer štvrtina podporených pracovníkov pracuje v tomto odvetví. Pomoc naďalej prúdi aj do ubytovacích a stravovacích služieb, ktorých podiel na čerpanej sume je na úrovni 14 % za mesiac marec. V odvetví stavebníctva tento podiel presahuje 12 %.

Mikropodniky žiadajú pomoc najmä z opatrenia 2

Malé, stredné, ako aj veľké podniky najčastejšie využívajú paušálny príspevok na úhradu časti mzdových nákladov na každého zamestnanca v závislosti od poklesu tržieb, čiže opatrenie 3B. Jeho podiel dosiahol za február viac ako 48 %. U mikropodnikov, pod ktoré zaraďujeme aj SZČO, sa najviac využíva príspevok na náhradu straty príjmu zo zárobkovej činnosti podľa poklesu tržieb, známe ako opatrenie 2. Keďže podiel mikropodnikov v posledných mesiacoch stúpa, súčasne s tým rastie aj podiel vyplatenej „Prvej pomoci“ cez toto opatrenie. Podiel opatrenia 2 na vyplatenej sume presiahol za február 34 %.

Viac informácií nájdete v aktualizácii správy ISP o čerpaní „Prvej pomoci“ na webovej stránke Inštitútu sociálnej politiky

Čerpanie PRVEJ POMOCI

 

Odoslané platby

Vyplatené príspevky

Podporené osoby

Opatrenie 1

 

43 298

106 247 975,78 €

222 253

Opatrenie 2

 

596 390

364 670 186,44 €

595 452

Opatrenie 3A

 

62 948

303 020 321,18 €

968 300

Opatrenie 3B

 

210 799

790 632 861,77 €

2 161 505

Opatrenie 4

 

139 333

37 487 163,78 €

139 203

SOS Dotácia

 

55 886 949 €

211 046

SPOLU

Marec '20 Apríl '21

1 052 768

1 657 945 457,95 €

4 297 759*


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.