Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

Národná rada schválila poskytovanie dotácií na úhradu nájomného

Kategória: Aktuality Autor/i: KPMG Zdroj: newsletter KPMG

Národná rada Slovenskej republiky dňa 9. júna 2020 schválila novelu zákona č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov („Novela“). Ide o jedno z ďalších opatrení prijatých s cieľom zmierniť negatívne dopady a nepriaznivú finančnú situáciu podnikateľov-nájomcov spôsobenú štátnymi obmedzeniami ich činnosti v súvislosti s ochorením COVID-19.

Dotáciu podľa schválenej Novely bude možné poskytnúť:

  1. na nájomné vyplývajúce z nájomného vzťahu, na základe ktorého vzniklo právo užívania predmetu nájmu najneskôr od 1. februára 2020,
  2. predmetom nájmu je priestor, v ktorom nájomca predáva tovar alebo poskytuje služby konečným spotrebiteľom vrátane súvisiacich obslužných priestorov a skladových priestorov, alebo trhové miesto, a
  3. užívanie na dohodnutý účel bolo v súvislosti so zamedzením následkov šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 opatreniami napr. orgánov štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva alebo zriaďovateľov škôl a školských zariadení znemožnené (i) uzavretím prevádzok, (ii) prerušením vyučovania na školách a školských zariadeniach alebo (iii) podstatne obmedzené zákazom prítomnosti verejnosti v prevádzkach.

O dotáciu na nájomné bude žiadať nájomca prostredníctvom prenajímateľa. Prenajímateľ podá žiadosť o dotáciu v mene nájomcu a na vlastný účet.

Súčasťou žiadosti bude vyhlásenie o splnení nasledovných podmienok na poskytnutie dotácie:

  1. voči nájomcovi nie je vedené konkurzné konanie, nie je v konkurze, v reštrukturalizácii a nebol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku,
  2. nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie, a
  3. nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie.

V prípade, že požadovaná výška dotácie presiahne sumu 100 000 EUR[1], žiadosť bude musieť obsahovať aj označenie konečného užívateľa výhod[2]. Ak sa preukáže nepravdivosť vyhlásenia o splnení podmienok alebo uvedeného konečného užívateľa výhod, bude nájomca povinný dotáciu vrátiť.

Štát poskytne nájomcom dotáciu na nájomné najviac v takej výške, v akej im prenajímateľ odpustí časť nájomného, maximálne však vo výške 50 % za obdobie, počas ktorého nemohol nájomca predmet nájmu užívať na dohodnutý účel v dôsledku štátnych opatrení spojených so šírením sa ochorenia COVID-19. Nájomcovia nedostanú dotáciu na úhradu za služby obvykle spojené s nájmom. Ak výšku tejto úhrady nebude možné oddeliť od výšky nájomného, výška nájomného sa pri výpočte dotácie zníži o 5 %.

V prípade, ak napríklad prenajímateľ odpustí nájomcovi nájomné vo výške 30 %, štát mu poskytne dotáciu na nájomné v rovnakej výške. Nepokrytú časť nájomného si bude môcť nájomca následne rozložiť na splátky počas najviac 48-mesačného obdobia po skončení mimoriadnej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19.

Ak sa nájomca a prenajímateľ nedohodnú na odpustení časti nájomného, nájomca bude môcť uhradiť predmetné nájomné v rovnomerných splátkach počas 4-ročného obdobia po skončení mimoriadnej situácie.

Žiadosť sa bude podávať elektronicky prostredníctvom formulára, ktorý zverejní Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky na svojej webovej stránke.

Na zmeny nájomnej zmluvy, ku ktorým došlo po 12. marci 2020 sa na účely dotácie nebude prihliadať, pričom počas plnenia splátok nie je prenajímateľ alebo jeho právny nástupca oprávnený jednostranne zvýšiť nájomné, ak právo jednostranne zvýšiť nájomné nebolo dohodnuté pred 1. februárom 2020.

Novela zákona vyšla 17. júna 2020 v Zbierke zákonov pod číslom 155/2020.

[1] § 2 ods. 2 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

[2] § 6a zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.