Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

Národný inšpektorát práce: elektronické podanie žiadosti

Kategória: Aktuality Autor/i: Národný inšpektorát práce

Národný inšpektorát práce dáva do pozornosti možnosť podania žiadosti aj elektronickou formou.

V súlade s § 19 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej „správny poriadok“) možno podať žiadosť na Národný inšpektorát práce („ďalej NIP“) aj v elektronickej podobe.

Podanie vo veci samej urobené v elektronickej podobe bez autorizácie podľa § 23 ods. 1 zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov treba do troch pracovných dní doplniť v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe autorizovať podľa zákona o e-Governmente. NIP na dodatočné doplnenie podania nevyzýva.

Pri elektronickom podaní musia byť všetky prílohy žiadosti doručené v elektronickej podobe a podpísané kvalifikovaným elektronickým podpisom. Ak sa v listinnom podaní vyžaduje osvedčený podpis, v elektronickom podaní mu zodpovedá kvalifikovaný elektronický podpis opatrený časovou pečiatkou. Prílohy v listinnej podobe je potrebné zaručene konvertovať do elektronickej podoby prostredníctvom oprávnených osôb (napr. notár, poštový podnik).

Ak doručené podanie nebude spĺňať všetky skôr uvedené podmienky, NIP takéto podanie zaeviduje, ale nárok na znížený správny poplatok zanikne a podanie bude vybavené ako listinný návrh. NIP vyzve žiadateľa na úhradu, resp. doplatenie správneho poplatku.

V prípade, že nebude elektronické podanie spĺňať zákonné náležitosti, NIP takéto podanie síce zaeviduje, ale konanie preruší a bude žiadať o dodatočné doloženie príloh. Ak sa prílohy nedoplnia v elektronickej forme, nárok na znížený správny poplatok zaniká a podanie môže byť vybavené ako listinný návrh. NIP vyzve na úhradu, resp. doplatenie správneho poplatku. Ak sa nedostatky neodstránia vôbec, a teda prílohy sa nedoložia ani v listinnej forme, NIP konanie zastaví.

Upozorňuje tiež žiadateľov, že v prípade elektronického podania žiadosti o vydanie viacerých oprávnení, je za účelom uplatnenia zníženej sadzby správneho poplatku na každú z nich potrebné doručiť ich osobitne – ako samostatné elektronické podania.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.