Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

Nezamestnanosť stále klesá. Rezort práce zintenzívni podporu pre absolventov škôl a znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie

Kategória: Aktuality Zdroj: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Miera evidovanej nezamestnanosti sa na konci augusta ustálila na úrovni 6,14 percenta a medzimesačne klesla už siedmy mesiac po sebe. Naďalej klesá aj počet znevýhodnených uchádzačov, naopak, počet tohtoročných absolventov stredných a vysokých škôl v evidencii uchádzačov o zamestnanie počas leta tradične stúpol. Rezort práce, sociálnych vecí a rodiny spustil dva národné projekty s cieľom pomôcť absolventom škôl a znevýhodneným uchádzačom o zamestnanie uplatniť sa na trhu práce.

Miera evidovanej nezamestnanosti klesla v auguste medzimesačne o 0,09 percentuálneho bodu a dosiahla úroveň 6,14 percenta. Ako každý rok, aj počas tohto leta pribudli do evidencie uchádzačov o zamestnanie absolventi stredných a vysokých škôl. Celkovo ich je v evidencii 4 477. Z radov vysokoškolských absolventov (4 107) sú to predovšetkým absolventi škôl ekonomického, lekárskeho a pedagogického zamerania. Medzi stredoškolskými absolventami (370) prevládajú absolventi smerov zameraných na ekonomiku, obchod a služby, elektrotechniku a gymnazisti.

Podpora mladých nezamestnaných

Rezort práce pripravil nový podporný projekt v súvislosti s príchodom absolventov škôl na trh práce. Cieľom národného projektu Prax pre mladých je podporiť mladých ľudí do 29 rokov pri uplatnení sa na trhu práce. Podporu môžu získať absolventi stredných a vysokých škôl ale aj iní mladí uchádzači o zamestnanie. Kľúčovou podmienkou je vek žiadateľa, dosiahnutý stupeň vzdelania nie je dôležitý. Zvýšenie zamestnateľnosti bude v rámci národného projektu Prax pre mladých zabezpečené prostredníctvom získavania a prehlbovania pracovných zručností
a praktických skúseností v praxi vykonávanej u zamestnávateľa. Projekt je realizovaný na území Slovenskej republiky, s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja, a to vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. Na projekt je celkovo vyčlenených 4 807 372,40 EUR.

V rámci národného projektu Prax pre mladých môže uchádzač o zamestnanie vykonávať prax u zamestnávateľa najmenej 3 mesiace a najviac pol roka, v rozsahu 20 hodín týždenne, bez možnosti jej predĺženia a opakovaného vykonávania. O podporu z národného projektu Prax pre mladých môžu žiadať osoby vo veku do 29 rokov, ktoré sú  vedené v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej 1 mesiac.

Prechod zo školy do pracovného života je kritickým obdobím v živote mnohých mladých ľudí. Snažíme sa urobiť všetko pre to, aby sa z neho stal príbeh so šťastným koncom. Chceme prispieť k vytvoreniu priaznivých podmienok pre pracovné uplatnenie absolventov škôl ako aj ďalších mladých ľudí. Preto sme pripravili a spustili projekt Prax pre mladých. Je kľúčové dať mladým príležitosť rozvíjať svoje schopnosti a pracovať. To je jedným zo základných predpokladov udržania zdravého hospodárskeho a sociálneho rozvoja štátu,“ vysvetlil generálny riaditeľ Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny Karol Zimmer.

Pomoc pre znevýhodnených

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny zaznamenalo v rámci augustových štatistík pokračujúci pokles počtu znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie. Počet osôb, medzi ktoré patria napríklad dlhodobo nezamestnaní, občania so zdravotným postihnutím či starší ľudia, klesol v auguste na hodnotu 153 725. Ich počet klesá dlhodobejšie. Od januára tohto roka klesol o viac ako 20-tisíc osôb.

„Dovolím si tvrdiť, že pozitívny trend je aj výsledkom našej vytrvalej práce v tejto oblasti. Ak chceme tento trend udržať, nesmieme v snažení poľaviť. Aj preto sme pripravili a v septembri spustili národný projekt Aktivácia znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie. Aktiváciu znevýhodnených uchádzačov sme týmto projektom posunuli na vyššiu úroveň, a to hneď v niekoľkých oblastiach. Aktivačné práce sú teraz prístupné podstatne väčšiemu množstvu znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie, čo okrem iného pôsobí preventívne proti nárastu osôb odkázaných na pomoc v hmotnej núdzi. Okrem toho, už to nie sú iba obce, ktoré môžu využiť aktivačné práce. Pribudli sem aj štátne a súkromné zdravotnícke zariadenia, nemocnice, školy a školské zariadenia, poskytovatelia sociálnych služieb a ďalší poskytovatelia verejnoprospešných služieb. Na vyššiu úroveň sme posunuli aj samotnú prácu so znevýhodnenými uchádzačmi o zamestnanie. Vytvorili sme akýsi medzitrh práce, v ktorom majú ľudia priestor ‘naštartovať sa’ a pripraviť sa na vstup na otvorený pracovný trh. Je to ďalší z mnohých krokov v rámci nášho intenzívneho nasadenia pri vytváraní priestoru na trhu práce pre dlhodobo nezamestnaných a ďalších znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie. Výsledky nášho snaženia v tejto oblasti sú viditeľné. Štatistiky posledných mesiacov jasne ukazujú, že aj napriek zložitej situácií sa nám darí znižovať počty ľudí, ktorých musí štát dlhodobo podporovať,“ povedal minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak.

Cieľom národného projektu Aktivácia znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie je podpora zvýšenia zamestnateľnosti a zamestnanosti znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie prostredníctvom troch opatrení. V rámci prvého opatrenia budú mať uchádzači k dispozícii kvalifikovanú odborné poradenstvo v oblasti motivácie, komunikácie a tímovej práce. Ďalšie dve opatrenia majú podobu finančných príspevkov pre znevýhodnených uchádzačov, ktorí sa rozhodnú pre prácu u zamestnávateľa. Opatrenia sú nastavené na podporu aktivačných prác v menšom časovom rozsahu aj trvalejších pracovných úväzkov.

Na projekt Aktivácia znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie bude celkovo vyčlenených 48 076 923,08 EUR, ktoré podľa predbežných odhadov pomôžu deviatim tisícom uchádzačom o zamestnanie opätovne nadobudnúť pracovné návyky, potrebné zručnosti a následne sa úspešne začleniť na pracovnom trhu. Projekt je realizovaný na území Slovenskej republiky, s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja, a to vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Štatistika nezamestnanosti – august 2022:

-        Miera evidovanej nezamestnanosti: 6,14 % (6,23 % v júli 2022; 7,37 % v auguste 2021).

-        Miera nezamestnanosti vypočítaná z celkového počtu uchádzačov: 6,78 % (6,87 % v júli 2022; 8,02 % v auguste 2021).

-        Počet disponibilných uchádzačov o zamestnanie: 166 433 (168 701 osôb v júli 2022; 199 528 osôb v auguste 2021).

-        Celkový počet evidovaných uchádzačov183 667 (186 130 v júli 2022; 217 147 osôb v auguste 2021).

-        Počet evidovaných dlhodobo nezamestnaných ľudí: 79 589 (najnižší stav za posledných 18 mesiacov).

-        Počet evidovaných nezamestnaných do 25 rokov: 21 968.

-        Počet evidovaných nezamestnaných do 29 rokov: 41 667.

-        Na trhu práce sa v auguste uplatnilo 10 471 uchádzačov o zamestnanie (9 899  v júli 2022).

-        Celkovo bolo z evidencie vyradených 14 291 uchádzačov o zamestnanie. Pre nespoluprácu to bolo 825 osôb, z iných dôvodov bolo vyradených 2 995 osôb (starostlivosť o dieťa do 10 rokov, starostlivosť o blízku osobu, odchod do členského štátu EÚ a cudziny na dlhšie ako 15 dní a pod.).

-        Počet voľných pracovných miest: 81 121 (79 552 v júli 2022). Najviac ich bolo v Bratislavskom kraji, a to 24 929 miest (podiel 30,73 %),  najmenej  miest   bolo  v  Košickom kraji 3 563 (podiel 4,39 %).

-        Počet voľných pracovných miest vhodných pre absolventov: 40 123.

Viac štatistických údajov:

https://www.upsvr.gov.sk/statistiky/nezamestnanost-mesacne-statistiky.html?page_id=1254


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.