Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

Nezamestnanosť v 1. štvrťroku 2024

Kategória: Aktuality Autor/i: Štatistický úrad SR

Nezamestnanosť v prvom štvrťroku klesla na historické minimá, jej miera bola na úrovni 5,6 %

Počet ľudí bez práce na začiatku roka 2024 naďalej významne klesal, a to už jedenásty kvartál za sebou, aktuálne bolo bez práce menej ako 155-tisíc osôb. Úbytok nezamestnaných medziročne zaznamenalo 7 krajov SR, výnimkou bol len Bratislavský kraj.

Bez práce bolo v priebehu 1. štvrťroku 2024 na Slovensku 154,7-tisíca osôb, ich počet medziročne klesol takmer o 9 %. Medziročné úbytky počtu nezamestnaných pokračovali už 11. štvrťrok za sebou.

Obrázok - Graf

Počet nezamestnaných1) sa po sezónnom očistení v porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom znížil o 1,4 % na 154,4 tisíca osôb. Ide o dáta, ktoré sú výstupmi z Výberového zisťovania pracovných síl (VZPS).2)

Miera nezamestnanosti na Slovensku dosiahla 5,6 %. Miera vyjadruje podiel počtu nezamestnaných z ekonomicky aktívnych osôb a je referenčným ukazovateľom o nezamestnanosti SR.

Oba rozhodujúce ukazovatele  trhu práce - počet ľudí bez práce aj  miera nezamestnanosti dosiahli historické minimum od roku 1994 (v roku 2021 sa však významnejšie menila EÚ metodika zisťovania3)), miera nezamestnanosti je tiež najnižšia, pričom v takmer 30-ročnej histórii bolo takéto nízke číslo zaznamenané len dvakrát (v 4. štvrťroku 2019 a v predošlom 4. štvrťroku 2023). 

Aj naďalej väčšinu, vyše 66 % nezamestnaných (viac ako 102-tisíc osôb), tvorili dlhodobo nezamestnaní, teda ľudia bez práce 12 a viac mesiacov. Ich počet však medziročne opäť klesol, a to o 5,5 tisíca osôb (o 5,1 %). Dynamickejšie medziročné zlepšenie zaznamenali krátkodobo nezamestnaní, medziročne ich ubudlo 9,6 tisíca osôb, čo bolo zníženie o 15,5 %.

Úbytok nezamestnaných sa začiatkom roka prejavil vo väčšine vekových skupín okrem najmladšej kategórie do 24 rokov s medziročným nárastom o 10 % a v kategórii 50 až 54-ročných s navýšením takmer o 5 %.

Z pohľadu ekonomickej činnosti posledného zamestnávateľa najviac osôb naposledy pracovalo v priemysle, kde počet ľudí bez práce dosiahol takmer 25-tisíc osôb, a v obchode s viac než 15-tisíc osobami. V priemysle bol zároveň aj najvýraznejší medziročný úbytok počtu nezamestnaných. Naďalej takmer 35 % nezamestnaných (približne 54-tisíc osôb) tvorili ľudia, ktorí doposiaľ nikdy nepracovali. Do tejto skupiny patria aj absolventi škôl.

Z regionálneho hľadiska sa prejavilo celkové zlepšenie situácie a pokles počtu nezamestnaných v 7 z 8 krajov SR, výnimkou bol Bratislavský kraj s veľmi malým nárastom počtu ľudí bez práce. Najvyšší medziročný relatívny úbytok (o 18,1 %) dosiahol Žilinsky kraj a najvyšší absolútny pokles (o 3,9-tisíc osôb) Banskobystricky kraj. Jediným regiónom, ktorý mal počet ľudí bez práce pod hranicu 10-tisíc osôb, bol Trenčiansky kraj.

Pokles miery nezamestnanosti v medziročnom porovnaní zaznamenalo 7 krajov Slovenska,  v Bratislavskom kraji sa udržala na rovnakej úrovni ako pred rokom. Najvýraznejšia pozitívna zmena nastala v Banskobystrickom kraji, kde miera nezamestnanosti poklesla o 1,2 p. b. na hodnotu 7,5 %. Súčasne sa dostala miera nezamestnanosti až v piatich krajoch pod úroveň 4 %, vyššie miery zotrvali len v Banskobystrickom a tiež v Košickom (9,6 %) a Prešovskom  kraji (10,6 %), ktoré dlhodobo vedú rebríček najvyššieho počtu aj podielu ľudí bez práce.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.