Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

Nové efektívnejšie opatrenia v oblasti zamestnanosti

Kategória: Aktuality Zdroj: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Novela zákona o službách zamestnanosti prináša od nového roka viacero efektívnych opatrení na udržanie zamestnanosti a tvorbu nových pracovných miest. Aktívne opatrenia na trhu práce už v súčasnosti ukazujú dobré nastavenia. K najdôležitejším ukazovateľom patrí znižovanie nezamestnanosti, ktorá kontinuálne od začiatku roka klesá a zamestnanosť stúpa. V počte zamestnaných Slovensko dosiahlo v novembri predkrízovú úroveň, čo potvrdzuje, že trh práce funguje dobre. Ide o dôkaz, že projekty, zamerané na podporu a tvorbu pracovných miest z dielne rezortu práce majú obrovský dosah a význam. Od nových opatrení zákona o službách zamestnanosti očakáva rezort práce ďalšie viditeľné zlepšenia.

Zriadenie Aliancie sektorových rád je predpokladom zvýšenia relevancie študijných programov na základe potrieb trhu práce. Úprava definície chránenej dielne podporuje zamestnávanie tých najodkázanejších osôb, ktoré majú kvôli zdravotným obmedzeniam sťažený prístup na trh práce. Uchádzači o zamestnanie sa už po novom nebudú musieť hlásiť na úrade podľa trvalého pobytu. Novela prináša aj jednoduchšie zamestnávanie cudzincov, čo je žiadúce najmä v nedostatkových profesiách.
 

Aliancia sektorových rád

...aby boli mladšie generácie uplatniteľné na trhu práce

Dôležitou novinkou zákona je zriadenie Aliancie sektorových rád. Členská základňa tohto záujmového združenia právnických osôb je založená na tripartitnom princípe. Okrem ministerstva práce a ministerstva školstva budú jej členmi aj zamestnávateľské a odborové združenia. Hlavným poslaním Aliancie bude monitorovanie požiadaviek zamestnávateľov na kvalifikovanú pracovnú silu a zabezpečenie prenosu týchto nárokov do systému celoživotného vzdelávania. Na vývojové trendy pracovného trhu by mali následne reagovať školy a vzdelávacie inštitúcie úpravou učebných osnov a ponúkaných programov. Tým sa zabezpečí, aby mladšie generácie študovali to, čo vyžaduje aktuálny a budúci trh. Vláda SR už schválila stanovy Aliancie, čím vytvorila právny rámec vymedzujúci spôsob jej fungovania a vnútornej štruktúry. Ministerstvo práce v spolupráci s ministerstvom školstva založia Alianciu do konca januára 2023.

Podpora zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím

...aby zdravotné postihnutie nebolo prekážkou na trhu práce

Úpravou definície chránenej dielne ministerstvo práce podporuje zamestnávanie tých najodkázanejších občanov zo zdravotným postihnutím, ktorí majú sťažený prístup na trh práce. Chránené dielne majú predovšetkým zamestnávať tých najodkázanejších občanov, ktorí sa nevedia uplatniť na otvorenom pracovnom trhu. Pre integráciu osôb so zdravotným znevýhodnením na trhu práce aktuálne rezort práce pripravuje aj národné projekty.

Flexibilnejšia evidencia uchádzačov o zamestnanie

...aby si uchádzači mohli vybrať, na ktorom úrade sa budú hlásiť

Novela prináša aj flexibilnejšiu evidenciu uchádzačov o zamestnanie. Do evidencie sa budú môcť zaradiť aj konatelia spoločností v likvidácii, či poslanec obce alebo VÚC. Medzi znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie sa budú môcť zaradiť rodičia, ktorí ukončili poberanie materského alebo rodičovského príspevku. Navyše zaradenie do evidencie sa nebude vzťahovať na trvalý pobyt a uchádzači si môžu vybrať voči ktorému úradu práce si budú plniť povinnosti.

Príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť

...aby bol systém určovania výšky príspevku jednotný pre všetky kraje

V rámci aktívnych opatrení na trhu práce novela zjednocuje systém určovania výšky príspevku na samostatnú zárobkovú činnosť pre všetky kraje. Výška príspevku sa bude určovať na základe porovnania priemernej miery evidovanej nezamestnanosti okresu s celoslovenským priemerom.

V okresoch s podielom uchádzačov o zamestnanie, ktorý je nižší alebo rovnaký ako celoslovenský priemer, bude výška príspevku najviac trojnásobok celkovej ceny práce z priemernej mzdy v Slovenskej republike za 1. až 3. štvrťrok predchádzajúceho roka.

Príklady: okresy Bratislava I – V, Malacky, Pezinok, Senec: 4 745,49 Eur

V okresoch s podielom uchádzačov o zamestnanie, ktorý je vyšší ako celoslovenský priemer, bude výška príspevku najviac štvornásobok celkovej ceny práce z priemernej mzdy na Slovensku za 1. až 3. štvrťrok predchádzajúceho roka.

Príklady: okresy Košice-okolie, Michalovce, Sobrance, Revúca, Rimavská Sobota: 6 327,32 Eur

Novela skracuje aj povinnosť prevádzkovať samostatnú zárobkovú činnosť na dva roky po poskytnutí príspevku, z pôvodných troch rokov.

Zamestnávanie cudzincov

...aby sme si v nedostatkových zamestnaniach udržali pracovníkov zo zahraničia

Úprava zákona zjednodušuje aj prístup, ale najmä zotrvanie cudzincov z tretích krajín na trhu práce v Slovenskej republike. V prípade obnovenia pobytu na účel zamestnania na to isté pracovné miesto sa nebude vykonávať tzv. test trhu práce. To znamená, že zamestnávateľ nebude musieť nahlásiť pracovné miesto 20 dní vopred. Táto úprava umožní udržať pracovnú silu v rovnakom zamestnaní, čo je žiadúce v nedostatkových povolaniach, napr. v zdravotníctve.

Viac k štatistikám nezamestnanosti nájdete na stránke ministerstva:

https://www.employment.gov.sk/sk/uvodna-stranka/informacie-media/aktuality/nezamestnanost-opat-klesla-zamestnanost-je-najvyssia-od-decembra-2019.html


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.