Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

Nové informácie týkajúce sa štátnej dotácie na úhradu nájomného

Kategória: Aktuality Autor/i: Accace k.s. Zdroj: News Flash Accace k.s.

V utorok, 23.6.2020 zverejnilo Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na nájomné. V predmetnej výzve zároveň uviedlo podrobnejšie podmienky, ktoré musia byť splnené na strane nájomcu, aby mu dotácia bola priznaná.

O štátnej dotácii na nájomné sme vás informovali už minulý týždeň v našom News Flash Štátna dotácia pre podnikateľov na úhradu nájomného.

POZOR! Nájomca nesmie byť k 31.12.2019 podnikom v ťažkostiach

Ako sme uviedli už v predchádzajúcom článku, oprávneným žiadateľom je nájomca, ktorý môže o dotáciu požiadať prostredníctvom prenajímateľa.

Tak isto, ako tomu bolo v prípade príspevkov na mzdy zamestnancov, aj v tomto prípade musí nájomca ako žiadateľ spĺňať konkrétne stanovené podmienky.

Medzi tieto opätovne pribudlo aj vyhlásenie, že nájomca nebol k 31.12.2019 podnikom v ťažkostiach. V prípade, že ste sa však do ťažkostí dostali po tomto dátume v dôsledku koronakrízy, o dotáciu si môžete požiadať.

Za účelom preverenia tejto skutočnosti zverejnilo Ministerstvo hospodárstva SR na svojej webstránke test, vďaka ktorému si situáciu vo vašej spoločnosti môžete ľahko overiť.

 

Kedy je potrebné v žiadosti označiť aj konečného užívateľa výhod?

Ďalšou novou podmienkou je, že v prípade ak by požadovaná výška dotácie na nájomné presiahla 100 000 EUR, žiadosť musí obsahovať aj označenie konečného užívateľa výhod.

Ak by ste ho do žiadosti neuviedli, dotácia vám nebude poskytnutá. Je preto nevyhnutné, aby nájomcovia pri vypĺňaní formulárov úzko spolupracovali s prenajímateľmi.

Akú podmienku musia splniť mimovládne neziskové organizácie?

V prípade žiadateľov, ktorými sú mimovládne neziskové organizácie, navyše platí, že musia mať v príslušnom registri uvedené nasledovné údaje:

  • názov a adresa sídla zapisovanej osoby,
  • IČO a jej právna forma,
  • identifikačné údaje o fyzickej osobe, ktorá je štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu zapisovanej osoby, v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresa trvalého pobytu.

Preto, ak ste dosiaľ tieto informácie nedoplnili, odporúčame vám tak čo najskôr urobiť a zároveň si aj skontrolovať aktiváciu vašej elektronickej schránky.

Je možné žiadať o dotáciu aj v prípade, ak sú prenajímateľ a nájomca prepojené osoby?

Áno, aj v takomto prípade môžete o dotáciu požiadať, a to za rovnakých podmienok, za akých vzniká nárok nezávislým osobám.

Ako príklad uvádza ministerstvo nasledovnú situáciu: „Obchodná spoločnosť má dvoch spoločníkov s rovnomerným 50 % podiel na základnom imaní tejto obchodnej spoločnosti. Jeden zo spoločníkov je zároveň vlastníkom nehnuteľnosti, ktorú si obchodná spoločnosť prenajíma. Prevádzka obchodnej spoločnosti bola na základe opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR na určité obdobie zatvorená a nájomné za uvedené sťažené obdobie bolo 1000 EUR. Obchodná spoločnosť ako nájomca nájomné neplatila. Fyzická osoba ako prenajímateľ poskytne na túto časť nájomného svojej obchodnej spoločnosti 50 % zľavu (500 EUR). V prípade, že so žiadosťou o dotáciu prenajímateľ a nájomca uspejú, ďalších 50 % (500 EUR) uhradí prenajímateľovi Ministerstvo hospodárstva SR.“

Aký je postup podania žiadosti o dotáciu?

Žiadosť o dotáciu na nájomné podáva prenajímateľ v mene nájomcu a na vlastný účet, t.j. dotácia na nájomné sa vypláca na účet prenajímateľa.

Žiadosť o dotáciu na nájomné sa predkladá elektronicky prostredníctvom elektronickej služby na slovensko.sk, kde prenajímateľ vyplní formulár za seba aj za nájomcu. Túto žiadosť nemusíte hľadať, pretože odkaz na ňu je tiež zverejnený na stránke ministerstva. Po kliknutí naň vás systém presmeruje na stránku slovensko.sk, kde sa vám daný formulár po prihlásení do vašej elektronickej schránky sprístupní a krok za krokom vás prevedie jeho vyplnením. V prípade, že nevyplníte informáciu, ktorá je potrebná, formulár vás na to upozorní.

Následne bude potrebné, aby ste ho sprístupnili nájomcovi. Ten má 48 hodín na to, aby skontroloval správnosť vyplnených údajov, formulár podpísal a zaslal vám ho naspäť. Potom ho zas podpíšete vy a podáte. Ministerstvo hospodárstva po prijatí žiadosti skontroluje správnosť údajov a v prípade, že je všetko v poriadku, vyhovie jej a zašle prenajímateľovi aj nájomcovi oznámenie o schválení dotácie.

Dôvodom neschválenia dotácie na nájomné môže byť napríklad nesplnenie podmienok na poskytnutie dotácie na nájomné, nesprávnosť alebo neúplnosť podpisov, duplicita žiadostí o dotáciu na nájomné, identifikovanie zhody medzi nájomcom a prenajímateľom a pod.

Dokedy je možné žiadosť podať?

Žiadosti o dotáciu na nájomné je možné podávať až do 30.11.2020, pričom ministerstvo bude dotácie vyplácať najneskôr do konca tohto kalendárneho roka. V súvislosti s podávaním žiadostí ministerstvo zverejnilo harmonogram podávania žiadostí pre jednotlivé kraje, ktorý sa bude opakovať.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.