Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

Nové povinnosti zamestnávateľov pri vyslaní zamestnancov v oblasti cestnej dopravy

Kategória: Aktuality Zdroj: Národný inšpektorát práce

Aplikáciou Smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/1057 z 15. júla 2020, ktorou sa stanovujú špecifické pravidlá vo vzťahu k smernici 96/71/ES a smernici 2014/67/EÚ pre vysielanie vodičov v odvetví cestnej dopravy a ktorou sa mení smernica 2006/22/ES, pokiaľ ide o požiadavky týkajúce sa dodržiavania predpisov, a nariadenie (EÚ) č. 1024/2012 sa zásadným spôsobom mení spôsob oznámenia vyslaní zamestnancov, ktorými sú vodiči v oblasti cestnej dopravy.

1. Povinnosť hosťujúceho zamestnávateľa oznámiť vyslanie zamestnanca v cestnej doprave

Predmetnou smernicou sa ustanovuje povinnosť vysielajúcich zamestnávateľov oznámiť vyslanie zamestnancov v oblasti cestnej dopravy prostredníctvom verejného rozhrania spojeného s informačným systémom o vnútornom trhu (ďalej len „Road Transport – Posting Declaration“), ktorý bol zriadený nariadením (EÚ) č. 1024/2012.

Oznámenie vyslania zamestnávateľa, ktorého vyslanými zamestnancami sú vodiči v oblasti cestnej dopravy je v kontexte slovenského pracovného práva upravené v zákone č. 351/2015 Z. z. o cezhraničnej spolupráci pri vysielaní zamestnancov na výkon prác pri poskytovaní služieb a o zmene a doplnení niektorých zákonov (účinným od 02. 02. 2022), ktorý transponuje ustanovenia časti vyššie uvedenej smernice (ďalej len „zákon č. 351/2015 Z. z.“).

Link pre verziu zákona č. 351/2015 Z. z. z účinnej od 02. 02. 2022:

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/351/20220202.html

Podľa § 4a zákona č. 351/2015 Z. z. hosťujúci zamestnávateľ (zamestnávateľ vysielajúci zamestnancov z členského štátu usadenia na územie Slovenskej republiky), ak je jeho vyslaným zamestnancom vodič v oblasti cestnej dopravy je povinný najneskôr v deň vyslania oznámiť Národnému inšpektorátu práce na jednotnom formulári prostredníctvom portálu Road Transport – Posting Declaration:

a) svoje obchodné meno a sídlo, ak ide o právnickú osobu, a svoje obchodné meno, meno a priezvisko a miesto podnikania, ak ide o fyzickú osobu,

b) svoje identifikačné číslo, ak mu bolo pridelené, register, v ktorom je zapísaný, a číslo licencie Spoločenstva,

c) meno, priezvisko, elektronickú adresu a adresu osoby poverenej na doručovanie písomností a poskytovanie informácií Národnému inšpektorátu práce a inšpektorátu práce, ktorá sa počas vyslania bude nachádzať na území iného členského štátu, v ktorom je hosťujúci zamestnávateľ usadený (ďalej len „zahraničná kontaktná osoba“),

d) meno, priezvisko, dátum narodenia, miesto trvalého pobytu, štátne občianstvo a číslo vodičského preukazu vyslaného zamestnanca,

e) dátum vzniku pracovného pomeru vyslaného zamestnanca a rozhodné právo vzťahujúce sa na jeho pracovnú zmluvu,

f) deň začatia a skončenia vyslania,

g) evidenčné číslo motorového vozidla použitého pri vyslaní,

h) údaj o tom, či sa dopravné služby vykonávajú ako preprava tovaru alebo preprava osôb a ako medzinárodná preprava alebo kabotážna preprava.

Hosťujúci zamestnávateľ je povinný bezodkladne oznámiť Národnému inšpektorátu práce na jednotnom formulári prostredníctvom portálu Road Transport – Posting Declaration každú zmenu vyššie uvedených údajov.

2. Ďalšie povinnosti zamestnávateľa počas trvania vyslania

Hosťujúci zamestnávateľ je povinný zabezpečiť, aby vyslaný zamestnanec, ktorým je vodič v oblasti cestnej dopravy, počas vyslania pri sebe uchovával:

a) kópiu oznámenia uskutočneného cez portál Road Transport – Posting Declaration

b) doklad potvrdzujúci, že dopravné služby sa uskutočňujú v Slovenskej republike, najmä elektronický nákladný list alebo doklad podľa osobitného predpisu (Čl. 8 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1072/2009 v platnom znení.)

c) záznamy tachografu vrátane označenia iných členských štátov, v ktorých sa vyslaný zamestnanec nachádzal pri vykonávaní dopravných služieb, v súlade s požiadavkami na evidenciu a vedenie záznamov podľa osobitných predpisov (Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 v platnom znení, Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 165/2014 v platnom znení.)

3. Povinnosť hosťujúceho zamestnávateľa poskytnúť informácie na žiadosť Národného inšpektorátu práce

Hosťujúci zamestnávateľ je povinný po skončení vyslania na žiadosť Národného inšpektorátu práce najneskôr do ôsmich týždňov odo dňa doručenia žiadosti zaslať na jednotnom formulári prostredníctvom portálu Road Transport – Posting Declaration:

a) kópie dokladov potvrdzujúcich, že dopravné služby sa uskutočňujú v Slovenskej republike, najmä elektronický nákladný list alebo doklad podľa osobitného predpisu a záznamy tachografu vrátane označenia iných členských štátov, v ktorých sa vyslaný zamestnanec nachádzal pri vykonávaní dopravných služieb, v súlade s požiadavkami na evidenciu a vedenie záznamov podľa osobitných predpisov,

b) kópiu pracovnej zmluvy alebo iného dokladu potvrdzujúceho pracovnoprávny vzťah s vyslaným zamestnancom, ktorým je vodič v oblasti cestnej dopravy,

c) doklady o mzde vyplatenej vyslanému zamestnancovi, ktorým je vodič v oblasti cestnej dopravy, za prácu vykonanú počas vyslania,

d) evidenciu pracovného času vyslaného zamestnanca, ktorým je vodič v oblasti cestnej dopravy, v rozsahu podľa osobitného predpisu.

4. Postup pri registrácii hosťujúceho zamestnávateľa a oznámenia vyslania zamestnanca v rozhraní Road Transport – Posting Declaration

Road Transport – Posting Declaration predstavuje viacjazykový mechanizmus vytvorený Európskou komisiou, pomocou ktorého je možné nahlásiť vyslania zamestnancov a komunikovať s orgánom inšpekcie práce v krajine vyslania.

Pre využívanie tohto systému je potrebné si najprv vytvoriť konto EU login a následne sa pomocou tohto konta zaregistrovať do systému Road Transport – Posting Declaration.

Link na zriadenie konta EU login:

https://ecas.acceptance.ec.europa.eu/cas/eim/external/register.cgi

Link na web stránku, kde možno nájsť pomoc k vytvoreniu EU loginu:

https://ecas.acceptance.ec.europa.eu/cas/eim/external/help.cgi

Po úspešnom zriadení konta EU login je potrebné sa pomocou neho prihlásiť a registrovať údaje týkajúce sa vysielajúceho zamestnávateľa a oznámenia vyslania zamestnanca na stránke Road Transport – Posting Declaration:

Zatiaľ ešte nedisponujeme linkom na oficiálnu verziu rozhrania Road Transport – Posting Declaration, nakoľko nie je spustená.

Oznámenie vyslania pomocou Road Transport – Posting Declaration predstavuje špecifický spôsob nahlasovania vyslania so špecifickým registrom týchto oznámení (odlišným od oznámení vyslania zamestnancov, ktorí nie sú vodiči v oblasti cestnej dopravy). Preto zdôrazňujeme zamestnávateľom aby nahlasovali vyslanie zamestnancov jedine prostredníctvom systému Road Transport – Posting Declaration, teda nie priamo Národnému inšpektorátu práce prostredníctvom aplikácie alebo listinnou formou (dostupné na: https://www.ip.gov.sk/oznamenie-hostujuceho-zamestnavatela/ ).

Návod na vytvorenie konta EU login ako aj registráciu do rozhrania Road Transport – Posting Declaration  je k dispozícii nižšie:

https://www.ip.gov.sk/wp-content/uploads/2022/01/RTPD-How-to-register-to-the-economic-operator-portal-training-1.pdf

UPOZORNENIE !

V návode sú uvedený link s prepojením do tréningovej verzie portálu Road Transport – Posting Declaration a nie oficiálnej verzie aplikácie, preto odporúčame aby ste pomocou tréningovej verzie Road Transport – Posting Declaration  nenahlasovali vyslania zamestnancov. Nemôžeme garantovať, že dáta zapísané v tréningovej verzii budú integrované v oficiálnej verzii Road Transport – Posting Declaration.

Po obdržaní informácií zo strany Európskej komisie s aktualizovanými adresami na oficiálnu verziu portálu Road Transport – Posting Declaration bude tento článok aktualizovaný, zatiaľ je možné si zriadiť len konto EU login.

Po spustení oficiálnej verzie portálu Road Transport – Posting Declaration (predpokladaný termín je niekoľko dní pred 02.02.2022) Vám v systéme bude poskytnutý aj návod na prácu s týmto systémom, inštruktážne videá ako aj FAQ.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.