Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

Novými návrhmi zákonov pomôžeme profesionálnym rodičom, klientom v zariadeniach aj čerstvým otcom

Kategória: Aktuality Zdroj: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Výbor NR SR pre sociálne veci dnes prerokoval sériu návrhov zákonov z dielne ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny. Navrhované zmeny prinášajú lepšie podmienky pre profesionálnych rodičov, zavádzajú platené voľno pre otcov pri narodení dieťaťa, aj lepší dozor nad dodržiavaním povinností a kvality starostlivosti o klientov v zariadeniach sociálnych služieb. Minister práce Milan Krajniak ocenil predovšetkým konštruktívnu debatu pri ich pripomienkovaní a následnom schválení. V prípade zákona o inšpekcii v sociálnych veciach výbor NR SR návrh neschválil. Zákon poputuje na rokovanie NR SR v predloženom znení, pričom o pozmeňujúcich návrhoch budú rokovať poslanci priamo v pléne NR SR.

Návrh zákona o prístupnosti služieb pre osoby so zdravotným postihnutím uľahčuje najmä nezávislý život týmto osobám (ŤZP). Povinnosť lepšej dostupnosti výrobkov a služieb, tiež zvýšená informovanosť znamená pre zdravotne postihnutých občanov kvalitnejší život a začlenenie sa do spoločnosti.

Vládnym návrhom zákona sa transponuje smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) (2019/882 zo 17. apríla 2019 o požiadavkách na prístupnosť výrobkov a služieb) .

Orgánom dohľadu je Slovenská obchodná inšpekcia, ktorá kontroluje plnenie požiadaviek na prístupnosť a povinností poskytovateľa služby, prešetruje podnety týkajúce sa nesúladu služby s požiadavkami na prístupnosť služby a koná vo veci správnych deliktov.

https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/cpt&ZakZborID=13&CisObdobia=8&ID=1038

Návrh zákona o profesionálnych náhradných rodičoch rieši problematické okruhy výkonu práce profesionálneho náhradného rodiča ako sú miesto výkonu práce, pracovný čas (prestávky, doby odpočinku, služobné cesty, dovolenky) či odmeňovanie. Ide totiž o špecifický výkon práce s ohľadom na najlepší záujem dieťaťa.

Pozmeňujúcim návrhom z rezortu práce sa základná mzda náhradného rodiča navrhuje zvýšiť na 940€, čím sa zvýšia aj jednotlivé príplatky (napríklad príplatok za počet detí). Zákon pomôže zlepšiť podmienky pre zdravotne znevýhodnené deti, ktorým sa poskytuje starostlivosť v profesionálnych náhradných rodinách. Centrum pre deti a rodiny bude môcť v takomto prípade požiadať v mene dieťaťa so zdravotným znevýhodnením o vyhotovenie parkovacieho preukazu, o priznanie príspevku na osobnú asistenciu, či na poskytnutie peňažného príspevku na kúpu pomôcky.

https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/cpt&ZakZborID=13&CisObdobia=8&ID=1011

Návrh zákona o inšpekcii v sociálnych veciach zabezpečí lepší a efektívnejší dozor nad dodržiavaním povinností pri poskytovaní sociálnych služieb, tiež pri poskytovaní peňažných príspevkov na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia a v oblasti sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately. Znamená to predovšetkým bezpečnejšie prostredie pre osoby odkázané na sociálnu pomoc , predchádzanie krízových situácií v tejto oblasti a tiež zlepšovanie úrovne poskytovanej pomoci. Zároveň vytvára priestor na odstraňovanie zistených nedostatkov.

V tomto prípade ide o úplne novú právnu úpravu správneho dozoru v oblasti sociálnych vecí. Inšpekciu v sociálnych veciach bude vykonávať ministerstvo prostredníctvom novovytvoreného špecializovaného útvaru inšpekcie v sociálnych veciach. Základom je jeho nestrannosť, objektivita, samostatnosť, transparentnosť a nezávislosť.

Zámerom nie je pokutovať subjekty alebo osoby, ktoré túto pomoc poskytujú, ale prispievať k zlepšeniu kvality podmienok a bezpečnosti prostredia s cieľom zachovať ľudskú dôstojnosť a aplikovať individuálny prístup pri poskytovaní pomoci v rámci práva sociálneho zabezpečenia .

https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/cpt&ZakZborID=13&CisObdobia=8&ID=1023

Novela Zákonníka práce je transpozíciou dvoch smerníc EÚ a pracovníkom (zamestnancom) má zabezpečiť transparentné a predvídateľné pracovné podmienky. Rovnako prinesie väčšiu podporu rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom rodičov a osôb s opatrovateľskými povinnosťami.

Zavádza napr. inštitút tzv. otcovskej dovolenky, ustanovuje možnosť žiadať flexibilné formy práce pre osoby, ktoré sa napr. starajú o deti. Novinkou je, že umožní rodičom súbežné čerpanie materského otcom aj matkou dieťaťa počas dvoch týždňov v období šiestich týždňov od narodenia dieťaťa.

https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/cpt&ZakZborID=13&CisObdobia=8&ID=1039


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.