Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

NRSR: Transparentnosť nadnárodných spoločností sa zvýši, plénum prijalo novelu

Kategória: Aktuality Autor/i: TASR

Transparentnosť nadnárodných spoločností, ktoré prekročili určitú veľkosť, sa má zvýšiť transpozíciou spoločných pravidiel pre zverejňovanie informácií o dani z príjmov. Počíta s tým návrh zákona o účtovníctve z dielne Ministerstva financií (MF) SR, ktorý v utorok schválili poslanci parlamentu.

Väčšia transparentnosť pri zverejňovaní má prispieť k lepšej verejnej kontrole nad činnosťami nadnárodných spoločností. "Návrhom zákona sa ustanoví pre konečné materské účtovné jednotky a samostatné účtovné jednotky s cezhraničným aspektom, ktoré prekročia určitú veľkosť, povinnosť vyhotoviť správu s informáciami o dani z príjmov a uložiť ju do registra účtovných závierok a zbierky listín obchodného registra," uvádza sa v dôvodovej správe.

Novelou zákona sa tiež ustanovia podmienky, ktorých splnením vznikne veľkým dcérskym účtovným jednotkám a vybraným účtovným jednotkám, ktoré sú organizačnými zložkami podnikov zahraničných právnických osôb so sídlom mimo územia členských štátov, povinnosť uložiť do registra účtovných závierok a do zbierky listín obchodného registra správu s informáciami o dani z príjmov týkajúcu sa ich zahraničného konečného materského subjektu alebo zahraničného samostatného subjektu.

V súvislosti s ukladaním správy s informáciami o dani z príjmov do zbierky listín obchodného registra sa má využiť už zavedený prístup "jedenkrát a dosť" pre ukladanie účtovných závierok, v nadväznosti na ktorý sa povinnosť uložiť správu s informáciami o dani z príjmov do zbierky listín obchodného registra bude považovať za splnenú jej uložením v registri účtovných závierok.

S cieľom zníženia administratívnej záťaže je zároveň navrhovaná dobrovoľná transpozícia článku smernice, ktorý umožňuje členským štátom za stanovených podmienok poskytnúť dotknutým účtovným jednotkám oslobodenie od povinnosti zverejnenia správy s informáciami o dani z príjmov na ich webovom sídle.

Okrem výšky zaplatených daní má v súlade so smernicou EÚ správa s informáciami o dani z príjmov obsahovať aj ďalšie informácie, ktoré majú napomôcť zvýšiť povedomie verejnosti v tejto oblasti. MF v novele zákona navrhlo, aby sa správy s informáciami o dani z príjmov prvýkrát ukladali za účtovné obdobie začínajúce 22. júna 2024.

Návrhom zákona sa súčasne predĺži lehota na zostavenie súhrnnej účtovnej závierky ministerstvom financií na deväť mesiacov. Z dôvodu potreby vyššej kvality dát a lepšej ochrany majetku štátu, obce a vyššieho územného celku sa upraví periodicita inventarizácie pri hmotnom majetku, okrem zásob a peňažných prostriedkov pre vybrané subjekty verejnej správy. Zároveň sa návrhom precizujú aj ustanovenia týkajúce sa vzniku povinnosti uvádzať vo výročnej správe nefinančné informácie a informácie súvisiace s ponukou na prevzatie, ktoré majú za cieľ znížiť administratívnu záťaž dotknutých účtovných jednotiek.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.