Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

O financie na rozvoj zelenej energie sa bude možné uchádzať v deviatich výzvach, prvá by mala byť už v apríli

Kategória: Aktuality Zdroj: Ministerstvo hospodárstva SR

Financie na rozvoj zelenej energie a modernizáciu energetickej infraštruktúry na Slovensku budú môcť záujemcovia získať od apríla tohto roku do apríla budúceho roku v rámci deviatich výziev. Vyše 220 mil. eur z Plánu obnovy a odolnosti bude možné získať vo výzvach zameraných na tri oblasti – podporu nových obnoviteľných zdrojov energie, repowering a zvyšovanie flexibility sústavy. Schému štátnej pomoci pre túto oblasť už schválil Protimonopolný úrad. Jej celé znenie je zverejnené na https://www.economy.gov.sk/uploads/files/wIXDeIae.pdf.

Konkrétne bude možné v rámci výziev žiadať prostriedky na nové obnoviteľné zdroje, teda na výstavbu nových zariadení na priamu výrobu elektriny zo slnka a vetra, na využitie geotermálnej energie, biomasy, bioplynu, skládkového plynu a plynu z čistiarní odpadových vôd na výrobu elektriny prostredníctvom kogenerácie. V prípade repoweringu  sa o podporu môžu uchádzať projekty na modernizáciu existujúcich zariadení na využitie vodnej energie na výrobu elektriny, využitie biomasy, bioplynu, skládkového plynu a plynu z čistiarní odpadových vôd na výrobu elektriny prostredníctvom kogenerácie a výrobu biometánu. Tretia oblasť, ktorá bude podporovaná je zvyšovanie flexibility sústavy. Konkrétne pôjde o projekty budovania zariadení na uskladnenie energie (pripojené pred odovzdávacím miestom zariadenia na výrobu elektriny z OZE) a na zariadenia na výrobu vodíka elektrolýzou využitím elektriny z OZE a na jeho uskladnenie.

Na prvej výzve na podporu výstavby nových zariadení na výrobu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie, ktorá by mala byť vyhlásená v apríli, sa intenzívne pracuje. Po finalizácii textu a príloh bude návrh výzvy zaslaný na posúdenie Národnej implementačnej a koordinačnej autorite (NIKA) na Úrade vlády SR. Tá už schválila harmonogram výziev. Jeho celé znenie je zverejnené na https://www.economy.gov.sk/uploads/files/0PSgAFzI.pdf. V prípade nevyčerpania zdrojov alokovaných na plánované výzvy je MH SR pripravené vyhlásiť dodatočné výzvy. Všetky projekty podporené z Plánu obnovy bude nutné zrealizovať do júna 2026. 

Pre lepšiu orientáciu v problematike a transparentnosť rezort hospodárstva zorganizoval v decembri dva online workshopy. Zúčastnilo sa ich cez 270 záujemcov. Prípadné ďalšie otázky je možné zaslať na plan.obnovy.energetika@mhsr.sk.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.