Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

Obmedzenie hromadných podujatí v súvislosti s výkonom práce od 25. novembra 2021

Kategória: Aktuality Zdroj: Národný inšpektorát práce

Úrad verejného zdravotníctva vydal vyhlášku č. 261, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí. Vyhláškou sa s účinnosťou od 25. novembra 2021 zakazuje všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám usporadúvať hromadné podujatia.

Uvedený zákaz sa nevzťahuje na tieto typy hromadných podujatí uskutočňovaných v súvislosti s výkonom práce:

 • hromadné podujatia v súvislosti s výkonom práce, pričom všetci účastníci budú v dobe začiatku hromadného podujatia v režime OP; maximálna kapacita takéhoto hromadného podujatia je 10 osôb,
 • zasadnutia a schôdze orgánov verejnej moci a ich poradných orgánov, zasadnutia, schôdze a iné podujatia, ktoré sa uskutočňujú na základe zákona.

V súvislosti s konaním hromadného podujatia v zmysle uvedenej  výnimky v interiéri alebo exteriéri vyhláška ďalej ustanovuje bližšie pravidlá vzťahujúce sa na organizátora takéhoto hromadného podujatia:

 • v prípade hromadných podujatí organizovaných v exteriéri je organizátor povinný vyhradiť priestor hromadného podujatia a vyznačiť jeho vstup a výstup,
 • zabezpečiť pri vstupe do priestorov hromadného podujatia s limitovanou kapacitou do 10 osôb oznam o skutočnosti, že organizátor umožňuje vstup na hromadné podujatie iba osobám v režime OP,
 • vstup do priestorov hromadného podujatia s limitovanou kapacitou do 10 osôb umožniť len účastníkom v režime OP,
 • vstup a pobyt v mieste hromadného podujatia umožniť len s náležite prekrytými hornými dýchacími cestami,
 • organizátor je povinný uchovávať telefonický alebo emailový kontakt návštevníkov po dobu dvoch týždňov od ukončenia podujatia a to na účely epidemiologického vyšetrovania; po uplynutí uvedenej doby je organizátor údaje povinný zničiť,
 • vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek, podláh v interiéri a predmetov,
 • hygienické zariadenia musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami,
 • zaistiť pri vstupe do priestorov hromadného podujatia dávkovače na alkoholovú dezinfekciu rúk a dezinfikovať si ruky, alebo zabezpečiť iný adekvátny spôsob dezinfekcie rúk,
 • zabezpečiť pri vstupe do priestorov hromadného podujatia oznam o povinnosti, že v prípade vzniku akútneho respiračného ochorenia je osoba povinná zostať v domácej izolácii,
 • zverejniť na viditeľnom mieste oznam s informáciami:
  • ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť miesto hromadného podujatia,
  • zákaz podávania rúk,
 • pri účasti na verejnom hromadnom podujatí a pri príchode a odchode z priestorov hromadného podujatia zabezpečiť dodržiavanie rozostupov 2 m medzi osobami s ustanovenými výnimkami,
 • zabezpečiť dostatočné vetranie priestorov, organizátor musí byť v každej chvíli schopný preukázať počet osôb aktuálne sa zúčastňujúcich na hromadnom podujatí.

Za osobu v režime očkovaná alebo prekonala ochorenie COVID-19 (režim OP) sa považuje:

a.) osoba kompletne očkovaná,

b.) osoba, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami.

Regionálne úrady verejného zdravotníctva môžu v rámci svojho územného obvodu z dôvodu epidemiologickej situácie nariadiť prísnejšie opatrenia.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.