Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

Obmedzenie hromadných podujatí v súvislosti s výkonom práce – pravidlá účinné od 19. januára 2022

Kategória: Aktuality Zdroj: Národný inšpektorát práce

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky vyhláškou č. 5/2022 V. v. nariadil s účinnosťou od 19. januára 2022 opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí. Vyhláškou sa zakazuje všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám usporadúvať hromadné podujatia okrem ustanovených výnimiek za dodržania predpísaných pravidiel.

Uvedený zákaz sa nevzťahuje na tieto typy hromadných podujatí uskutočňovaných v súvislosti s výkonom práce:

 • nízkorizikové hromadné podujatia s účasťou osôb výhradne v režime OP a to v kapacite maximálne 100 osôb alebo maximálne 50% kapacity priestorov hromadného podujatia,
 • stredne rizikové hromadné podujatia s účasťou osôb výhradne v režime OP a to v kapacite maximálne 100 osôb alebo maximálne 25% kapacity priestorov hromadného podujatia,
 • vysoko rizikové hromadné podujatia s účasťou osôb výhradne v režime OP+ a to v kapacite maximálne 20 osôb,
 • zasadnutia a schôdze orgánov verejnej moci a ich poradných orgánov,
 • zasadnutia, schôdze a iné podujatia, ktoré sa uskutočňujú na základe zákona.

Za nízko rizikové hromadné podujatie sa považuje hromadné podujatie s povinným sedením a zákazom konzumácie pokrmov a nápojov, pri ktorom majú účastníci prekryté horné dýchacie cesty respirátorom, pričom podujatie prebieha bez spevu, povzbudzovania alebo iných hlasných vokálnych prejavov.

Stredne rizikovým hromadným podujatím je hromadné podujatie s fixným sedením alebo státím, pri ktorom majú účastníci prekryté horné dýchacie cesty respirátorom.

Za vysoko rizikové hromadné podujatie sa považuje hromadné podujatie v prevádzke verejného stravovania, alebo hromadné podujatie, ktoré nespadá pod nízko rizikové alebo stredne rizikové hromadné podujatia.

Za osobu (zamestnanca) v režime OP (očkovaná alebo prekonala ochorenie COVID-19) sa na účely tejto vyhlášky považuje:

a) osoba kompletne očkovaná proti ochoreniu COVID-19, avšak nie viac ako jeden rok po aplikácii poslednej dávky,

b) osoba, ktorá má kontraindikáciu očkovania proti ochoreniu COVID-19 v zmysle odborného usmernenia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky a preukáže sa certifikátom o výnimke z očkovania a súčasne negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín od odberu v prípade RT-PCR alebo LAMP testu alebo 48 hodín od odberu v prípade antigénového testu,

c) osoba, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami.

Za osobu (zamestnanca) v režime OP+ sa na účely tejto vyhlášky považuje:

a) osoba kompletne očkovaná a zároveň má posilňovaciu (booster) dávku,

b) osoba kompletne očkovaná, ktorá sa preukáže negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín od odberu v prípade RT-PCR alebo LAMP testu alebo 48 hodín od odberu v prípade antigénového testu,

c) osoba kompletne očkovaná, ktorá zároveň prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami,

d) osoba, ktorá má kontraindikáciu očkovania proti ochoreniu COVID-19 v zmysle odborného usmernenia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky a preukáže sa certifikátom o výnimke z očkovania a súčasne negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín od odberu v prípade RT-PCR alebo LAMP testu alebo 48 hodín od odberu v prípade antigénového testu.

Na účasť osôb do 18 rokov veku (mladiství zamestnanci), resp. osôb do 18 rokov a 2 mesiacov veku na hromadnom podujatí sa vzťahujú osobitné pravidlá.

Účastník hromadného podujatia sa pri kontrole preukáže príslušným potvrdením. Potvrdenie je možné nahradiť digitálnym COVID preukazom Európskej únie.

V súvislosti s konaním hromadného podujatia v zmysle niektorej z výnimiek v interiéri alebo exteriéri vyhláška ďalej ustanovuje bližšie pravidlá vzťahujúce sa na organizátora takéhoto hromadného podujatia:

 • v prípade hromadných podujatí organizovaných v exteriéri je organizátor povinný vyhradiť priestor hromadného podujatia a vyznačiť jeho vstup a výstup,
 • zabezpečiť pri vstupe do priestorov hromadného podujatia oznam o skutočnosti, že organizátor umožňuje vstup na hromadné podujatie iba osobám v príslušnom režime,  
 • vstup do priestorov hromadného podujatia umožniť len účastníkom v príslušnom režime,
 • vstup a pobyt v mieste hromadného podujatia umožniť len s náležite prekrytými hornými dýchacími cestami,
 • organizátor je povinný uchovávať telefonický alebo emailový kontakt návštevníkov po dobu dvoch týždňov od ukončenia podujatia a to na účely epidemiologického vyšetrovania; po uplynutí uvedenej doby je organizátor údaje povinný zničiť,
 • vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek, podláh v interiéri a predmetov,
 • hygienické zariadenia musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami,
 • zaistiť pri vstupe do priestorov hromadného podujatia dávkovače na alkoholovú dezinfekciu rúk a dezinfikovať si ruky, alebo zabezpečiť iný adekvátny spôsob dezinfekcie rúk,
 • zabezpečiť pri vstupe do priestorov hromadného podujatia oznam o povinnostiach v súvislosti s prekrytím horných dýchacích ciest, so vznikom akútneho respiračného ochorenia, o maximálnom počte účastníkov a o hygienických pravidlách,
 • pri účasti na verejnom hromadnom podujatí a pri príchode a odchode z priestorov hromadného podujatia zabezpečiť dodržiavanie rozostupov 2 m medzi osobami okrem ustanovených výnimiek,
 • zabezpečiť dostatočné vetranie priestorov,
 • organizátor musí byť v každej chvíli schopný preukázať počet osôb aktuálne sa zúčastňujúcich na hromadnom podujatí,
 • pokiaľ to kapacita priestorov hromadného podujatia umožňuje, zabezpečiť sedenie účastníkov v každom druhom rade.

Regionálne úrady verejného zdravotníctva môžu v rámci svojho územného obvodu z dôvodu epidemiologickej situácie nariadiť prísnejšie opatrenia.

Uvedenou vyhláškou bola zrušená vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 2/2022 V. v., ktorou sa nariaďovali opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí v období od 12. januára 2022 do 18. januára 2022.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.